Άσκηση στη γ' κλίση

Αφωνόληκτα: Ουρανικόληκτα, Χειλικόληκτα καταληκτικά μονόθεμα και Οδοντικόληκτα καταληκτικά μονόθεμα με χαρακτήρα απλό οδοντικό τ ή δ ή θ

καὶ δόρατα καὶ κράνη χάλκεα καὶ θώρα (θώραξ, αιτ. πληθ.) καὶ κνημῖ (κνημίς, αιτ. πληθ.) καὶ ξίφη
καὶ τὴν ἐπιτροπείαν τῶν παίδ (παῖς, γεν. πληθ.) αὐτοῦ καὶ τῆς βασιλείας πιστευθῆναι
οἱ ἐαρινοὶ λί (λίψ-λιβός, ον. πληθ.) καὶ ζέφυροι πνέοντες μεγάλοι συνελαύνουσιν εἰς τοὺς τόπους τούτους
κλίμα (κλίμαξ, αιτ. εν.) τῷ πλάτει τετράπεδον ἑτοιμάσαντες
ὦ ψυχὴ σκληρά, χάλυ (χάλυψ, γεν. εν.) λιθοκόλλητον στόμιον παρέχουσα
ὦ πλοῦτε καὶ τυρανν (τυραννίς, κλητ. εν.) καὶ τέχνη τέχνης ὑπερφέρουσα τῷ πολυζήλῳ βίῳ
τῇ τε ἄλλῃ ἐπιμελείᾳ καὶ προνοίᾳ καὶ μεγαλοπρεπείᾳ καὶ δεξιότη (δεξιότης, δοτ. εν.)
οὐκ ἀνδριᾶσιν ἀλλὰ λέβη (λέβης, δοτ. πληθ.) καὶ τρίποσι χαλκοῦ πεποιημένοις
αἱ δὲ τυραννί (τυραννίς, ονομ. πληθ.) σῴζονται κατὰ δύο τρόπους τοὺς ἐναντιωτάτους
αἱ δὲ περιστεραὶ ἀετῶν μὲν κλαγγὴν καὶ γυ (γύψ, γεν. πληθ.) θαρροῦσι
πρῶτα μὲν ἀπέπεμπε κήρυ (κήρυξ, αιτ. πληθ.) ἐς τὴν Ἑλλάδα αἰτήσοντας γῆν τε καὶ ὕδωρ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός