Άσκηση στη γ' κλίση

Αφωνόληκτα: Ουρανικόληκτα, Χειλικόληκτα καταληκτικά μονόθεμα και Οδοντικόληκτα καταληκτικά μονόθεμα με χαρακτήρα απλό οδοντικό τ ή δ ή θ

ἐκ δὲ τούτων πρῶτον εἰς τυραννί (τυραννίς, αιτ. πληθ.) μετέβαλλον, ἐκ δὲ τῶν τυραννί (τυραννίς, γεν. πληθ.) εἰς δημοκρατίαν
ὁ δὲ γέρων ὑπὲρ τοῦ παι (παῖς, γεν. εν.) οὐκ ἀπελογήσατο
ξύλοις δὲ θρῖ (θρίψ-θριπός, ον. πληθ.) καὶ τερηδόνες συμφυεῖς εἰσι
τεκμήριον δὲ ὅτι καὶ κράνεσι καὶ θώρα (θώραξ, δοτ. πληθ.) καὶ κνημῖ (κνημίς, δοτ. πληθ.) ἐσκέπασθε
ἄρα, ὦ π (παῖς, κλητ. εν.), οὐ διπλάσιον ἀλλὰ τετραπλάσιον γίγνεται χωρίον
ἐρῶ δὲ ὑμῖν καὶ ἄλλο, ὃ πέπονθα τῇ γλαυ (γλαῦξ, δοτ. εν.) παραπλήσιον
μὴ καὶ αἰτίαν τινὰ μοχθηρὰν ἀντὶ χάρι (χάρις, γεν εν.) λάβω
μᾶλλον δέ τι ἐγγινόμενοι κιρσοὶ ἐν τῇ κατ᾽ ἰγνύην φλε (φλέψ, δοτ. εν.)
τάς τε τρί (θρίξ-τριχός, αιτ. πληθ.) ἐσπαράττοντο καὶ τὰς ἐσθῆ (ἐσθής, αιτ. πληθ.) περιερρήγνυντο