Άσκηση στη γ' κλίση

Αφωνόληκτα: Ουρανικόληκτα, Χειλικόληκτα καταληκτικά μονόθεμα και Οδοντικόληκτα καταληκτικά μονόθεμα με χαρακτήρα απλό οδοντικό τ ή δ ή θ

οἱ δὲ Ἱππόγυποι οὗτοὶ εἰσιν ἄνδρες ἐπὶ γυ (γύψ, γεν. πληθ.) μεγάλων ὀχούμενοι
τοῦ δὲ θώρα (θώραξ, γεν. εν.) ὑφισταμένου αἱ μὲν ἄλλαι πληγαὶ οὐ σφόδρα ἐλύπουν
πῶς μὲν γὰρ οὐκ αἰσχρὸν κήρυ (κῆρυξ, δοτ. πληθ.) ὑμᾶς καὶ πρεσβείαις πρὸς τοὺς πολίτας χρῆσθαι
καὶ πενθίμην ἐσθῆ (ἐσθής, αιτ. εν.) πολλάκις ἐνεδύετο
ὅπλα κρείττονα τῶν βαρβαρικῶν ἡμῖν μεμηχάνηται, θώρα (θώραξ, ον. πληθ.) καὶ κράνη καὶ κνημῖ (κνημίς, ον. πληθ.)
ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ἐγὼ πιστότη (πιστότης, γεν. εν.) ὑμῶν ἕνεκα, ὦ ἄνδρες, τάδε ποιήσω
ἐνταῦθα δὲ λέβη (λέβης, αιτ. πληθ.) ἐπέστησε κρεῶν παντοδαπῶν μεγάλους
καὶ τὸν προσήκοντα ἐπὶ τῷ παι (παῖς, δοτ. εν.) ἔπαινον ποιησάμενος οἴκαδε ἐκομίσθη
πρὶν γοῦν μεταλλάξαι, τάδε λέγεται τοῖς παι (παῖς, δοτ. πληθ.) εἰπεῖν
καὶ ἐπαπέθανεν αὐτῷ τὰς φλέ (φλέψ, αιτ. πληθ.) τεμών
ἐς πολὺ δὲ κατιόντος τοῦ ἀρότρου καὶ τὴν αὔλα (αὖλαξ, αιτ. εν.) σχίζοντος ῥᾷστα


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός