Άσκηση στη γ' κλίση (Σιγμόληκτα)

αρσενικά σε –ης/-ους, -κλῆς/-κλέους,
θηλυκά σε ὼς/οῦς,
ουδέτερα σε –ος/-ους, σε –ας/-ως ή -ατος

Λέγεται δὲ καὶ πρῶτος κρέ (κρέας, δοτ. πληθ.) ἀσκῆσαι ἀθλητάς
ὦ Ζεῦ, τί τοῦτο, ἔφην, φαίνεις ἡμῖν τέρ; (τέρας, αιτ. εν.)
Τὸν Κιτιέα Ζήνωνα θανεῖν λόγος, ὡς ὑπὸ γήρ (γῆρας, γεν. εν.) πολλὰ καμὼν ἐλύθη μένων ἄσιτος
οἱ δὲ κάραν λέγουσιν, οἷον κέρ, (κέρας, ον. πληθ.) ἀπὸ τοῦ τετριχῶσθαι
ὅπου κύων βασιλεύει καὶ βασιλεὺς προσαγορεύεται καὶ γέρ (γέρας, αιτ. πληθ.) καὶ τιμὰς ἔχει βασιλέως
πρὸς τῷ πέρ (πέρας, δοτ. εν.) τῆς στοᾶς γενομένων ἡμῶν ᾤχετ' ἀπιών
ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῶν αἰσθητῶν ἂν εἴη μεγεθ (μέγεθος, γεν. πληθ.) οὐδὲ περὶ τὸν οὐρανὸν ἡ ἀστρολογία τόνδε
ἑξακισχίλια δὲ ζεύγ (ζεῦγος, αιτ. πληθ.) βοῶν ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον παρεκόμιζεν
ἐὰν δʼ ἐξελεγχθῇς ψευδόμενος, Δημόσθεν, (Δημοσθένης, κλητ. εν.) τοιαύτην δίκην δός
μετὰ πολλῆς αἰδ (αἰδώς, γεν. εν.) εἴκοντες ἀλλήλοις διετίθεντο
ἔτυχε γὰρ αὐτοῖς Ἡρακλ (Ἡρακλῆς, δοτ. εν.) ταύτην τὴν ἡμέραν θυσία οὖσα


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός