Άσκηση στη γ' κλίση

Φωνηεντόληκτα καταληκτικά μονόθεμα σε -ως, γεν. -ωος και σε -υς, γεν. -υος

ἔνιοι δ᾽ ἀπὸ ἥρω (ἥρως, γεν. εν.) τοὔνομα σχεῖν ἑκάτερον τὸ φῦλον
οἱ δὲ θῶ, (θώς, ον. πληθ.) ὡς Ἀριστοτέλης λέγει, διὰ μὲν τοῦ θέρους εἰσὶ ψιλοί
ἐν ὥρᾳ θερείῳ, ἀμητοῦ κατειληφότος καὶ τῶν σταχ (στάχυς, γεν. πληθ.) τριβομένων ἐν τῷ δίνῳ
ἐν ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῷ παλατίῳ ἥρω (ἥρως, δοτ. πληθ.) πεποιημέναις
πολλὴν καταφέροντες ἰλ (ἰλὺς, αιτ. εν.) προσχοῦσι τὴν παραλίαν
ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφ (ὀσφύς, δοτ. εν.) τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε συνήντησεν αὐτῷ Μελχισεδέκ
ἐπεῖναι δὲ καὶ κάνδ (κάνδυς, αιτ. πληθ.) καὶ ἄλλους χιτῶνας τῆς Βαβυλωνίου ἐργασίας
ὡς μὲν ὁ ποιητής ἀμφὶ συ (σῦς, γεν. εν.) κεφαλῇ καὶ δέρματι
θεωροῦντες στρατιᾶς πληθ (πληθύς, δοτ. εν.) τὸν Κλαύδιον πεφραγμένον
γογγυλὶς λεπτυντικωτέρα ἐστὶ τῆς ἑφθῆς καὶ μάλιστα ἡ διὰ νάπυ (νάπυς, γεν. εν.) γινομένη


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός