Άσκηση στη γ' κλίση

Φωνηεντόληκτα καταληκτικά μονόθεμα σε -ως, γεν. -ωος και σε -υς, γεν. -υος

ἐστιν ὁ τόπος οὗτος ἅπας δρυ (δρῦς, γεν. πληθ.) πλήρης
ἔδοξεν ὁρᾶν στάχ (στάχυς, αιτ. πληθ.) ἐννέα πλήρεις καὶ μεγάλους
καθαρεύων ἐκείνης τῆς ἀχλύ (ἀχλύς, γεν. εν.) ἐν ταῖς νηνεμίαις
καὶ κριοὶ ἄγριοι καὶ δίκτυες καὶ θῶ (θώς, ον. πληθ.) καὶ πάνθηρες καὶ βόρυες
ὃ γενόμενον ἐν τῇ ἰλύ (ἰλύς, δοτ. εν.) ζωογονεῖται
τὸν μὲν γὰρ χιτῶνα τὸν μεσόλευκον καὶ τὸν κάνδ (κάνδυς, αιτ. εν.) τὸν ὁλοπόρφυρον ἐξέδυ
οὐ μὰ Δία ἀπὸ τοῦ ἥρω, (ἥρως, γεν. εν.) ὡς ἔνιοί φασιν ὧν καὶ Ἀρτεμίδωρος
Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύ (ὀσφύς, ον. πληθ.) περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι
πρὸς δὲ ταῖς ἄρκυ (ἄρκυς, δοτ. πληθ.) διδόναι τὰ σιτία αὐταῖς, ἕως ἂν νέαι ὦσιν
τῷ δὲ ἥρω (ἥρως, δοτ. εν.)τούτῳ πρὶν ἢ τῷ θεῷ θύουσιν αἱ Διονυσιάδες© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός