Άσκηση στη γ' κλίση

Φωνηεντόληκτα καταληκτικά μονόθεμα σε -ως, γεν. -ωος και σε -υς, γεν. -υος

καὶ ἐπὶ ταῖς ὀσφύ (ὀσφύς, δοτ. πληθ.) καὶ ταῖς οὐραῖς κάτω
καὶ θεοὶ καὶ ἥρω (ἥρως, ον. πληθ.) οἱ κοινοὶ τῶν Ἑλλήνων σύμμαχοι συνηγωνίζοντο
τὰς δὲ ἄρκ (ἄρκυς, αιτ. πληθ.) Φασιανοῦ ἢ Καρχηδονίου λεπτοῦ λίνου
θώ (θώς, γεν. πληθ.) δὲ μόνοι σκύμνοι φιλοῦσι καλεῖσθαι
τρέφεται δὲ ἀπὸ τῆς ἰλύ (ἰλύς, γεν. εν.) καθάπερ αἱ ἐγχέλυες
μὴ χλαμύδι μηδὲ πέλτῃ μηδ᾽ ἀκινάκῃ μηδὲ κάνδ (κάνδυς, δοτ. εν.) διορίζειν
πολλὰς δὲ δρ (δρῦς, αιτ. πληθ.) ὑψικόμους ἐλάτας τε παχείας
σῶζε τὴν πληθ (πληθύς, αιτ. εν.) ἑπομένην τοῖς σοῖς προστάγμασιν
ὄστρεα καὶ κόγχαι καὶ μύ (μῦς, ον. πληθ.) καὶ τὰ ὅμοια τὴν μὲν σάρκα δυσκατέργαστά ἐστι
τὸν θεὸν παρεκάλει ἀχλ (ἀχλύς, αιτ. εν.) αὐταῖς ἐπιβαλόντα