Άσκηση στη γ' κλίση (Υγρόληκτα)

μονόθεμα ακατάληκτα σε -ηρ/-ηρος, -ωρ/-ωρος και ουδέτερα σε -αρ/-αρος
διπλόθεμα ακατάληκτα σε -ήρ/-έρος, -ωρ/-ορος
συγκοπτόμενα διπλόθεμα ακατάληκτα σε -ηρ/-ρος

προγινώσκει δὲ καὶ ὑγίειαν ἀέρ (ἀήρ, γεν. πληθ.) καὶ εὐφορίαν καρπῶν
μέλλουσα οὖν πρὸς ὕπνον ἀναχωρεῖν, ἀσπαζομένη τὸν πατ (πατήρ, αιτ. εν.) ἠρέμα πρὸς αὐτὸν “θάρρει πάτ” (πατήρ, κλητ. εν.) ἔφη “περὶ ἐμοῦ καὶ πίστευε τοῖς εἰρημένοις
Τοῦτο ἔστι τὸ ἐξυπνίζον τοὺς ἐπὶ γῆς ἀλέκτ· (ἀλέκτωρ, αιτ. πληθ.)
καὶ παρὰ Καρ (Κάρ, δοτ. πληθ.) ὁ Διόνυσος Μάσαρις ἔνθεν ἐκλήθη
φασὶ Πέλ (Πέλωρ, αιτ. εν.) τὸν γίγαντα
καὶ ἀνδ (ἀνήρ, γεν. εν.) δʼ, ἔφη, τῇ θυγατ (θυγάτηρ, δοτ. εν.) μὴ φοβοῦ ὡς ἀπορήσεις ἀξίου ταύτης
οὕτω διαλέγεσθε περὶ τῶν δικαίων ὡς οὐκ ὄντες αὐτοκράτ (αύτοκράτωρ, ον. πληθ.)
ἀμφὶ δέ οἱ στήθεσσι γέρων ἐσφίγγετο πέπλος ζωστ (ζωστήρ, δοτ. εν.) πλακερῷ