Άσκηση στη γ' κλίση (Υγρόληκτα)

μονόθεμα ακατάληκτα σε -ηρ/-ηρος, -ωρ/-ωρος και ουδέτερα σε -αρ/-αρος
διπλόθεμα ακατάληκτα σε -ήρ/-έρος, -ωρ/-ορος
συγκοπτόμενα διπλόθεμα ακατάληκτα σε -ηρ/-ρος

ἐράνους συνῆγεν ἑστιῶν τοὺς μνηστ, (μνηστήρ, αιτ. πληθ.) καὶ ἀνεβάλλετο τὸν γάμον
αἱ φλεγμοναὶ γίνονται ξηραὶ μηδενὸς ἐξ αὐτῶν ἰχ (ἰχώρ, γεν. εν.) χωροῦντος
ταῦτʼ οὖν ὁ θεὸς ὦ φίλʼ ἄν (ἀνήρ, κλητ. εν.) οὐκ ὀρθῶς ποιεῖ
οἷον τὸ κώνειον τῷ ψαρ (ψάρ, δοτ. εν.) μὲν τροφή, φάρμακον δ' ἀνθρώπῳ
Τῶν δ' ἐν ἀ (ἀήρ, δοτ. εν.) γινομένων χειμῶνα μὲν εἶναί φασι τὸν ὑπὲρ γῆς ἀ (ἀήρ, αιτ. εν.) κατεψυγμένον διὰ τὴν τοῦ ἡλίου πρόσω ἄφοδον, ἔαρ δὲ τὴν εὐκρασίαν τοῦ ἀ (ἀήρ, γεν. εν.) κατὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς πορείαν.
ἐκεῖσε οὖν ἀφιγμένοι οἱ τῶν Ῥωμαίων ἡγήτ (ἡγήτωρ, ον. πληθ.) ῥᾷον τῶν φρουρίων περιεγένοντο τῶν πλείστων
ἄστρου φῶς περιληφθὲν νέφει πυκνῷ καθάπερ ἐπὶ τῶν λαμπτ (λαμπτήρ, γεν. πληθ.) γίγνεται
Παρὰ τοῖς λογογράφοις ἔκγονοι μὲν ἴνιες, καὶ κέλ, (κέλωρ, ον. πληθ.) καὶ νέπτυες, καὶ νέποδες