Άσκηση στη γ' κλίση (Υγρόληκτα)

μονόθεμα ακατάληκτα σε -ηρ/-ηρος, -ωρ/-ωρος και ουδέτερα σε -αρ/-αρος
διπλόθεμα ακατάληκτα σε -ήρ/-έρος, -ωρ/-ορος
συγκοπτόμενα διπλόθεμα ακατάληκτα σε -ηρ/-ρος

οἱ δ' ἀστέρ (ἀστήρ, ον. πληθ.) ἐκ θαλάσσης μετὰ τοῦ ἡλίου ἀνάπτονται
πᾶσα πόλις ἐξ οἰκοδομημάτων καὶ οἰκητ (οἰκήτωρ, γεν. πληθ.) καὶ νόμων συνέστηκε
ἔρρωσο, μῆτ, (μήτηρ, κλητ. εν.) καὶ Συρακοῦσαι πατρίς
καὶ τὰς καμίλους τοῦ μνηστ (μνηστήρ, γεν. εν.) προθύμως ἐπότισεν
οὐδὲ ὅρκων δεῖ οὐδὲ γὰρ τοῖς πατρ (πατήρ, δοτ. πληθ.) ἡμῶν ἐδέησεν οὐδέποτε
ἔοικε τῷ μὲν ὑπάτῳ τὸ κράτος αὐτοῦ, τῷ δὲ μήστ (μήστωρ, δοτ. εν.) τὴν εὐβουλίαν καὶ τὴν φρόνησιν σημαίνειν
καὶ ἀνέκρουεν αὐτῶν τὰς ἀσπίδας καὶ ἐγύμνου πρὸς τὰ τραύματα τὰς γαστ (γαστήρ, αιτ. πληθ.)
φέρεται γοῦν ἐπιστόλιον αὐτοῦ πρὸς Ἱδριέα τὸν Κᾶρ (Κάρ, αιτ. εν.) τοιοῦτο
ἐκ Νεφέλης τεκνοῖ παῖδα μὲν Φρίξον θυγατ (θυγάτηρ, αιτ. εν.) δὲ Ἕλλην
τοῦτον δὲ καὶ Προαρχὴν καὶ Προπάτ (Προπάτωρ, αιτ. εν.) καὶ Βυθὸν καλοῦσιν