Συμπλήρωσε την κατάληξη του θηλυκού γένους των τρικατάληκτων δευτερόκλιτων επιθέτων 1η

αρσενικόθηλυκόαρσενικόθηλυκό
δίκαιοςδικαίπαλαιόςπαλαι
ἀγαθός ἀγαθπενιχρός πενιχρ
καλός καλπαιδικός παιδικ
ἀγαπητός ἀγαπητπαιδευτός παιδευτ
ὀλίγος ὀλίγσεπτός σεπτ
σκληρός σκληρσαθρός σαθρ
ὑψηλός ὑψηλσκαιός σκαι
κοινός κοιντελευταῖος τελευταί
δυνατός δυναττεφρός τεφρ
μειλίχιοςμειλιχίτακτός τακτ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός