Να σχηματίσετε τα επίθετα της β’ κλίσης στο σωστό γένος, αριθμό και πτώση, σύμφωνα με το ουσιαστικό που το συνοδεύει. © Βασιλική Παπαθανασίου άσκηση


πλούσιος: τραπέζῃ
ὡραῖος: τέκνα
χρήσιμος: ῥάβδους
πικρός: φαρμάκου
φαιδρός: λόγους
φοβερός: ἡμέρᾳ
παράδοξος: θεάματα
δίκαιος: πολιτῶν
θαρραλέος: δούλη
πρῶτος: ἡμέραις
λίθινος: οἰκίαν
ἀρχαῖος: γραφήν

 

© Βασιλική Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός