Ισοκράτης, Περί Αντιδόσεως, 253-255


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Περὶ ἀντιδόσεως Περί Αντιδόσεως
Περισσότερα κείμενα: Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Στον λόγο του Περί Αντιδόσεως ο ρήτορας, σε ηλικία 82 ετών, εκθέτει λεπτομερώς τη δράση του και υπερασπίζεται τον εαυτό του στο δικαστήριο, όταν ο Λυσίμαχος τον προσκάλεσε σε αντίδοση (= πρόταση για ανταλλαγή περιουσίας).

 

Το κείμενο

 

[253] ... τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις οἷς ἔχομεν, ὅπερ ἤδη καὶ πρότερον εἶπον, οὐδὲν τῶν ζῴων διαφέρομεν, ἀλλὰ πολλῶν καὶ τῷ τάχει καὶ τῇ ῥώμῃ καὶ ταῖς ἄλλαις εὐπορίαις καταδεέστεροι τυγχάνομεν ὄντες· [254] ἐγγενομένου δ’ ἡμῖν τοῦ πείθειν ἀλλήλους καὶ δηλοῦν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς περὶ ὧν ἂν βουληθῶμεν, οὐ μόνον τοῦ θηριωδῶς ζῆν ἀπηλλάγημεν, ἀλλὰ καὶ συνελθόντες πόλεις ᾠκίσαμεν καὶ νόμους ἐθέμεθα καὶ τέχνας εὕρομεν, καὶ σχεδὸν ἅπαντα τὰ δι’ ἡμῶν μεμηχανημένα λόγος ἡμῖν ἐστιν ὁ συγκατασκευάσας. [255] οὗτος γὰρ περὶ τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀδίκων καὶ τῶν καλῶν καὶ τῶν αἰσχρῶν ἐνομοθέτησεν, ὧν μὴ διαταχθέντων οὐκ ἂν οἷοί τ’ ἦμεν οἰκεῖν μετ’ ἀλλήλων. τούτῳ καὶ τοὺς κακοὺς ἐξελέγχομεν καὶ τοὺς ἀγαθοὺς ἐγκωμιάζομεν. διὰ τούτου τούς τ’ ἀνοήτους παιδεύομεν καὶ τοὺς φρονίμους δοκιμάζομεν· τὸ γὰρ λέγειν ὡς δεῖ τοῦ φρονεῖν εὖ μέγιστον σημεῖον ποιούμεθα, καὶ λόγος ἀληθὴς καὶ νόμιμος καὶ δίκαιος ψυχῆς ἀγαθῆς καὶ πιστῆς εἴδωλόν ἐστι.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[253] τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις οἷς ἔχομεν, περ1 ἤδη καὶ πρότερον εἶπον, οὐδὲν τῶν ἄλλων ζώων διαφέρομεν, ἀλλὰ πολλῶν καὶ τῷ τάχει καὶ τῇ ῥώμῃ καὶ ταῖς ἄλλαις εὐπορίαις καταδεέστεροι τυγχάνομεν ὄντες: [254] ἐγγενομένου δ᾽ ἡμῖν τοῦ πείθειν ἀλλήλους καὶ δηλοῦν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς περὶ ὧν ἂν βουληθῶμεν, οὐ μόνον τοῦ θηριωδῶς ζῆν ἀπηλλάγημεν, ἀλλὰ καὶ συνελθόντες πόλεις ᾠκίσαμεν καὶ νόμους ἐθέμεθα καὶ τέχνας εὕρομεν, καὶ σχεδὸν ἅπαντα τὰ δι᾽ ἡμῶν μεμηχανημένα λόγος ἡμῖν ἐστιν συγκατασκευάσας. [255] οὗτος γὰρ περὶ τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀδίκων καὶ τῶν καλῶν καὶ τῶν αἰσχρῶν ἐνομοθέτησεν, ὧν μὴ διαταχθέντων οὐκ ἂν οἷοί τ᾽ ἦμεν οἰκεῖν μετ᾽ ἀλλήλων. τούτῳ καὶ τοὺς κακοὺς ἐξελέγχομεν καὶ τοὺς ἀγαθοὺς ἐγκωμιάζομεν. διὰ τούτου τοὺς τ᾽ ἀνοήτους παιδεύομεν καὶ τοὺς φρονίμους δοκιμάζομεν: τὸ γὰρ λέγειν ὡς δεῖ τοῦ φρονεῖν εὖ μέγιστον σημεῖον ποιούμεθα, καὶ λόγος ἀληθὴς καὶ νόμιμος καὶ δίκαιος ψυχῆς ἀγαθῆς καὶ πιστῆς εἴδωλόν ἐστι.

 

 

Λεξιλογικά

 

τάχος: ταχύτητα

ῥώμη: σωματική δύναμη

εὐπορία: ικανότητα, ευχέρεια, αφθονία, πλούτος

καταδεής: ελλιπής, καταδέστερος: κατώτερος

ἐγγενομένου: του ρ. ἐγγίγνομαι: εμφανίζομαι, γεννιέμαι

μεμηχανημένα: του ρ. μηχανάομαι-ῶμαι: μηχανεύομαι, επινοώ

λόγος: λόγος, ομιλία, λέξη, έκφραση, λογαριασμός, λογικό, σκέψη, συλλογισμός, πιθανότητα, αιτία, αναλογία, φήμη, είδηση

διατάττω: βάζω σε τάξη, ρυθμίζω, παρατάσσω στρατό

ἐξελέγχω: κρίνω, αποδεικνύω κάποιον ως ένοχο, αναιρώ

ἐγκωμιάζω: επαινώ σε μεγάλο βαθμό, εξυμνώ, τραγουδώ κάποιον ή κάτι

ἀνόητος: άχρηστος, ανώφελος

φρόνιμος: συνετός, γνωστικός

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. ᾠκίσαμεν, ἐθέμεθα, ἐξελέγχομεν: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
οἰκίζομενᾠκίζομενοἰκιοῦμενᾠκίσαμενᾠκίκαμενᾠκίκεμεν
τιθέμεθαἐτιθέμεθαθησόμεθα,
τεθησόμεθα
ἐθέμεθα,
ἐτέθημεν
κείμεθα
τεθείμεθα
ἐκείμεθα
ἐτεθείμεθα
ἐξελέγχομεν ἐξηλέγχομενἐξελέγξομενἐξηλέγξαμεν  

 

 

2. ζῴων, τάχει, ῥώμῃ, εὐπορίαις, πόλεις, νόμους, τέχνας, τούτῳ, ἀληθὴς: να γραφτούν οι λέξεις στον άλλο αριθμό.

 

ζῴου, τάχεσιν, ῥώμαις, εὐπορίᾳ, πόλις, νόμῳ, τέχνην, τούτοις, ἀληθεῖς