Θουκυδίδης, 1.136


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Θουκυδίδη

 

Βικιπαίδεια
Το κείμενο: perseus
Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Θουκυδίδης στην Ιστορία του έγραψε για τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.). Η αφήγησή του τελειώνει με τα γεγονότα του 411 π.Χ. Τη συνέχεια του πολέμου έγραψε ο Ξενοφώντας.

 

Το κείμενο

 

136. ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς προαισθόμενος φεύγει ἐκ Πελοποννήσου ἐς Κέρκυραν, ὢν αὐτῶν εὐεργέτης. δεδιέναι δὲ φασκόντων Κερκυραίων ἔχειν αὐτὸν ὥστε Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις ἀπεχθέσθαι, διακομίζεται ὑπ᾽ αὐτῶν ἐς τὴν ἤπειρον τὴν καταντικρύ. [2] καὶ διωκόμενος ὑπὸ τῶν προστεταγμένων κατὰ πύστιν ᾗ χωροίη, ἀναγκάζεται κατά τι ἄπορον παρὰ Ἄδμητον τὸν Μολοσσῶν βασιλέα ὄντα αὐτῷ οὐ φίλον καταλῦσαι. [3] καὶ ὁ μὲν οὐκ ἔτυχεν ἐπιδημῶν, ὁ δὲ τῆς γυναικὸς ἱκέτης γενόμενος διδάσκεται ὑπ᾽ αὐτῆς τὸν παῖδα σφῶν λαβὼν καθέζεσθαι ἐπὶ τὴν ἑστίαν. [4] καὶ ἐλθόντος οὐ πολὺ ὕστερον τοῦ Ἀδμήτου δηλοῖ τε ὅς ἐστι καὶ οὐκ ἀξιοῖ, εἴ τι ἄρα αὐτὸς ἀντεῖπεν αὐτῷ Ἀθηναίων δεομένῳ, φεύγοντα τιμωρεῖσθαι: καὶ γὰρ ἂν ὑπ᾽ ἐκείνου πολλῷ ἀσθενεστέρου ἐν τῷ παρόντι κακῶς πάσχειν, γενναῖον δὲ εἶναι τοὺς ὁμοίους ἀπὸ τοῦ ἴσου τιμωρεῖσθαι. καὶ ἅμα αὐτὸς μὲν ἐκείνῳ χρείας τινὸς καὶ οὐκ ἐς τὸ σῶμα σῴζεσθαι ἐναντιωθῆναι, ἐκεῖνον δ᾽ ἄν, εἰ ἐκδοίη αὐτόν εἰπὼν ὑφ᾽ ὧν καὶ ἐφ᾽ ᾧ διώκεται, σωτηρίας ἂν τῆς ψυχῆς ἀποστερῆσαι.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

136. δὲ Θεμιστοκλῆς προαισθόμενος φεύγει ἐκ Πελοποννήσου ἐς Κέρκυραν, ὢν αὐτῶν εὐεργέτης. δεδιέναι δὲ φασκόντων Κερκυραίων ἔχειν αὐτὸν ὥστε Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις ἀπεχθέσθαι, διακομίζεται ὑπ᾽ αὐτῶν ἐς τὴν ἤπειρον τὴν καταντικρύ. [2 ] καὶ διωκόμενος ὑπὸ τῶν προστεταγμένων κατὰ πύστιν χωροίη, ἀναγκάζεται κατά τι ἄπορον παρὰ Ἄδμητον τὸν Μολοσσῶν βασιλέα ὄντα αὐτῷ οὐ φίλον καταλῦσαι. [3] καὶ μὲν οὐκ ἔτυχεν ἐπιδημῶν, δὲ τῆς γυναικὸς ἱκέτης γενόμενος διδάσκεται ὑπ᾽ αὐτῆς τὸν παῖδα σφῶν λαβὼν καθέζεσθαι ἐπὶ τὴν ἑστίαν. [4 ] καὶ ἐλθόντος οὐ πολὺ ὕστερον τοῦ Ἀδμήτου δηλοῖ τε ὅς ἐστι καὶ οὐκ ἀξιοῖ, εἴ τι ἄρα αὐτὸς ἀντεῖπεν αὐτῷ Ἀθηναίων δεομένῳ, φεύγοντα τιμωρεῖσθαι: καὶ γὰρ ἂν ὑπ᾽ ἐκείνου πολλῷ ἀσθενεστέρου ἐν τῷ παρόντι κακῶς πάσχειν, γενναῖον δὲ εἶναι τοὺς ὁμοίους ἀπὸ τοῦ ἴσου τιμωρεῖσθαι. καὶ ἅμα αὐτὸς μὲν ἐκείνῳ χρείας τινὸς καὶ οὐκ ἐς τὸ σῶμα σῴζεσθαι ἐναντιωθῆναι, ἐκεῖνον δ᾽ ἄν, εἰ ἐκδοίη αὐτόν (εἰπὼν ὑφ᾽ ὧν καὶ ἐφ᾽ διώκεται), σωτηρίας ἂν τῆς ψυχῆς ἀποστερῆσαι.

 

 

Λεξιλογικά

 

προαισθάνομαι: καταλαβαίνω από πριν

δέδοικα-δέδια: φοβάμαι

ἀπεχθάνομαι τινα: μισώ κάποιον

ἀπεχθάνομαι τινι: γίνομαι μισητός σε κάποιον

διακομίζομαι: μεταφέρομαι

ἡ πύστις: πληροφορία

προστατάττω: διατάζω

χωρέω-ῶ: βαδίζω, προχωρώ

τὸ ἄπορον: το αδιέξοδο

καταλύω παρά τινα: καταφεύγω σε κάποιον, ζητώ άσυλο

ἐπιδημέω-ῶ: ζω στην πατρίδα μου

ἀντιλέγω τινι τι: φέρνω αντίρρηση σε κάποιον για κάτι // ανταπαντώ

διδάσκομα: (παθ.) συμβουλεύομαι

ἀξιόω-ῶ + τελ. απρμφ.: αξιώνω, θεωρώ άξιο

φεύγω: διαφεύγω // εξορίζομαι // αποφεύγω // κατηγορώ

ἡ χρεία: η ανάγκη

τὸ σῶμα: η ζωή

ἐκδίδωμι: εκδίδω

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

καὶ (λέγει) 

Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:

ἀπεχθέσθαι: χρονική αντικατάσταση

πύστιν: δοτική ενικού και πληθυντικού

χωροίη: εγκλιτική αντικατάσταση

τινὸς: αιτιατική ενικού και πληθυντικού

εἰπὼν: χρονική αντικατάσταση

 

ἀπεχθάνεσθαι / ἀπεχθήσεσθαι / ἀπεχθέσθαι / ἀπηχθῆσθαι

πύστει, πύστεσι(ν)

χωρεῖ, χωρῇ, χωροίη/χωροῖ, χωρείτω

τινά - τινάς

λέγων, λέξων/ἐρῶν, λέξας, εἰπών, εἰρηκώς