α. Τοποθέτηση θέματος, σκοπού, ερευνητικών ερωτημάτων σε κοινωνικο-φυσικό και θεωρητικό τους πλαίσιο,
β. Σπουδαιότητα και προσωπικό ενδιαφέρον,
γ. Ιστορική θεώρησή τους,
δ. Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικής με θέμα γνώσης,
ε. Ζητήματα που θέτουν.

Πρωτογενών προς διαμόρφωση και στήριξη προσωπικών απόψεων:
Κοινωνικό ή/και φυσικό πεδίο, αρχειακό υλικό, στατιστικά αρχεία, δημοσιεύματα τύπου.
Δευτερογενών μόνο προς στήριξη προσωπικών απόψεων:
Βιβλία, άρθρα, διαδίκτυο

Έρευνες Πεδίου:
παρατηρήσεις, πειράματα εργαστηρίου, ψηφιακές προσομοιώσεις, δημοσκοπήσεις, συνεντεύξεις και μελέτες περίπτωσης με θεωρητικό υπόβαθρο ανάλογο με το θέμα.
Έρευνες Γραφείου:
Επισκόπηση βιβλιογραφίας και Ανάλυση περιεχομένου με θεωρητικό υπόβαθρο ανάλογο με το θέμα

Σε επίπεδο προτάσεων, παραγράφων και στη κειμενική δομή ευρύτερων τμημάτων της εργασίας

Εισαγωγή στο θέμα και το σκοπό με θεωρητική επισκόπηση πεδίου, διατύπωση υπο-θεμάτων, ερευνητικών ερωτημάτων και υπο-ερωτημάτων, περιγραφή και αιτιολόγηση πηγών, μέσων και διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, διατύπωση και κριτικός σχολιασμός συμπερασμάτων, αναστοχασστική κριτική επιλογών και εμπειριών

πινάκες, χάρτες, σύμβο- λα και ποικίλα σχεδιαγράμματα: γραφήματα, στατιστικά ιστογράμματα, ραβδογράμματα και «πίτες», εννοιολογικοί χάρτες, οργανογράμματα, αραχνογράμματα (web), διαγράμματα ροής (flow chart), βένειο διάγραμμα, πυραμίδες

α. σαφής εσωτερική δομή με τίτλο, περιεχόμενα, εισαγωγή, κυρίως μέρος, συμπεράσματα, βιβλιογραφία και παραρτήματα,
β. ορθή και συστηματική χρήση παραπομπών,
γ. προσεγμένο στήσιμο σελίδας και
δ. ελάχιστα λεξικογραμματικά λάθη.

Διαβαθμισμένα κριτήρια αξιολόγησης Ερευνητικών Εργασιών

Επίπεδα και βαθμοί Διεξαγωγή έρευνας: ερωτήματα, μέθοδοι, πηγές, φάσεις
(Παρουσίαση Θέματος, Σκοπού, Ερευνητικών Ερωτημάτων, Επιλογή Πηγών και Μεθόδων και Διεξαγωγή Ερευνητικών Φάσεων)

Συντελεστής βαρύτητας: 30%
Περιεχόμενο ερευνητικής έκθεσης: εγκυρότητα, πληρότητα
(Γνώση και Κατανόηση του Θέματος και Ερευνητική Πραγμάτευσή του)

Συντελεστής βαρύτητας: 30%
Γλώσσα, πολυτροπικότητα και δομή ερευνητικής έκθεσης
(Χρήση Γλώσσας, Συμβόλων και Απεικονίσεων και Δομή της Έκθεσης)

Συντελεστής βαρύτητας: 20%
Δημόσια παρουσίαση ερευνητικής έκθεσης και τεχνήματος εργασίας σε ειδική ημερίδα

Συντελεστής βαρύτητας: 20%
Άριστο
Βαθμός 19-20
1. Άριστη παρουσίαση θέματος, σκοπού και ερευνητικών ερωτημάτων (διευκρίνηση)
2. Άριστη αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων πηγών (διευκρίνηση)
3. Άριστη αιτιολόγηση επιλογών, αξιοποίηση και περιγραφή κατάλληλων μονάδων μέτρησης, τεχνικών και μεθόδων συλλογής δεδομένων (διευκρίνηση)
4. Άριστη αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών ανάλυσης, ερμηνείας των δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων σε απαντήσεις των ερωτημάτων.
5. Άριστη κριτική αποτίμηση (α) σχετικότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας πηγών, μεθόδων, ερμηνειών και επιχειρημάτων τρίτων, (β) αδυναμιών και κενών έρευνας και (γ) επισήμανσης αναπάντητων ερωτημάτων.
6. Απόλυτα αποτελεσματική αξιοποίηση ΤΠΕ στην έρευνα.
7. Απόλυτη συνέπεια μελών ομάδας προς τον προγραμματισμό
8. Άριστη χρήση μέσων και πόρων
1. Άριστη κατοχή ειδικών γνώσεων επί του θέματος και των ερευνητικών ερωτημάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς.
2. Άριστη κατανόηση εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών εμπλεκομένων κλάδων, τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς τόσο για τον εντοπισμό των ζητημάτων που θέτουν τα ερευνητικά ερωτήματα όσο και για ερμηνεία και αξιολόγηση δεδομένων έρευνας (όχι απλή περιγραφή)
3. Άριστη προσέγγιση δεδομένων έρευνας προς διαμόρφωση θέσεων ομάδας επί ερευνητικών ερωτημάτων μέσω...
4. Άριστη διατύπωση με λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της ομάδας που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα και βασίζονται στην επεξεργασία των δεδομένων.
5. Άριστη αξιοποίηση συμπερασματικών θέσεων έρευνας για διαμόρφωση συνεκτικών, τεκμηριωμένων και πειστικών τοποθετήσεων της ομάδας στα ερευνητικά ερωτήματα και την υπεράσπισή τους, χωρίς ατεκμηρίωτες γενικεύσεις, και για την επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων.
6. Άριστη υπεράσπιση θέσεων ομάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων απόψεων και κριτικός σχολιασμός των παραδοχών τους και των συνεπαγωγών τους.
7. Άριστη συσχέτιση θέματος και συμπερασμάτων με καταστάσεις, προβλήματα και ζητήματα της πραγματικότητας.
8. Άριστη κριτική αποτίμηση των ατομικών, ομαδικών και θεσμικών επιλογών, ρόλων και χρήσεων.
1. Άριστη χρήση όρων και επιστημονικής ονοματολογίας
2. Άριστη σαφήνεια, ακρίβεια και ροή γλώσσας
3. Άριστη εσωτερική συνοχή λόγου (διευκρίνηση)
4. Άριστη Δομή Ερευνητικής Έκθεσης (διευκρίνηση) και ύφους για περίσταση επικοινωνίας
5. Άριστη χρήση απεικονιστικών σχημάτων της επιστήμης (διευκρίνηση)
6. Αρίστη επιμέλεια εκτύπωσης ερευνητικής έκθεσης (διευκρίνηση)
1. Άριστη ενημέρωση για στόχους και διαδικασίες της έρευνας.
2. Άριστη ενημέρωση για δεδομένα, συμπεράσματα και θέσεις ομάδας σε ερευνητικά ερωτήματα με ιδιαίτερη έμφαση στα κομβικά σημεία και κριτική στάση σε διαλαμβανόμενα ζητήματα.
3. Άριστη χρήση γλώσσας με άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρμό κατάλληλα για παρουσίαση.
4. Άριστη χρήση συμπληρωματικών/πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ για στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγμές.
5. Άριστη χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και την κατάλληλη στιγμή.
6. Άριστη ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού.
Πολύ Καλό
Βαθμός 17-18
1. Πολύ καλή παρουσίαση θέματος, σκοπού και ερευνητικών ερωτημάτων (διευκρίνηση)
2. Πολύ Καλά αιτιολογημένη επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων πηγών (διευκρίνηση)
3. Πολύ Καλά αιτιολογημένη επιλογή, αξιοποίηση και περιγραφή κατάλληλων ερευνητικών μονάδων μέτρησης, τεχνικών και μεθόδων συλλογής δεδομένων (διευκρίνηση)
4. Πολύ Καλά αιτιολογημένη επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών ανάλυσης, ερμηνείας των δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων σε απαντήσεις των ερωτημάτων.
5. Πολύ καλή κριτική αποτίμηση (α) σχετικότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας πηγών, μεθόδων, ερμηνειών και επιχειρημάτων τρίτων, (β) αδυναμιών και κενών έρευνας και (γ) επισήμανσης αναπάντητων ερωτημάτων.
6. Πολύ αποτελεσματική αξιοποίηση ΤΠΕ στην έρευνα.
7. Πολύ Καλή συνέπεια μελών ομάδας προς τον προγραμματισμό
8. Πολύ καλή χρήση μέσων και πόρων
1. Πολύ Καλή κατοχή ειδικών γνώσεων επί του θέματος και των ερευνητικών ερωτημάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς.
2. Πολύ Καλή κατανόηση εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών εμπλεκομένων κλάδων, τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς τόσο για τον εντοπισμότων ζητημάτων που θέτουν τα ερευνητικά ερωτήματα όσο και για ερμηνεία και αξιολόγηση δεδομένων έρευνας (όχι απλή περιγραφή)
3. Πολύ Καλή προσέγγιση δεδομένων έρευνας προς διαμόρφωση θέσεων ομάδας επί ερευνητικών ερωτημάτων μέσω...
4. Πολύ Καλή διατύπωση με λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της ομάδας που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα και βασίζονται στην επεξεργασία των δεδομένων.
5. Πολύ Καλή αξιοποίηση συμπερασματικών θέσεων έρευνας για διαμόρφωση συνεκτικών, τεκμηριωμένων και πειστικών τοποθετήσεων της ομάδας στα ερευνητικά ερωτήματα και την υπεράσπισή τους, χωρίς ατεκμηρίωτες γενικεύσεις, και για την επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων.
6. Πολύ Καλή υπεράσπιση θέσεων ομάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων απόψεων και κριτικός σχολιασμός των παραδοχών τους και των συνεπαγωγών τους.
7. Πολύ Καλή συσχέτιση θέματος και συμπερασμάτων με καταστάσεις, προβλήματα και ζητήματα της πραγματικότητας.
8. Πολύ καλή κριτική αποτίμηση των ατομικών, ομαδικών και θεσμικών επιλογών, ρόλων και χρήσεων.
1. Πολύ Καλή χρήση όρων και επιστημονικής ονοματολογίας
2. Πολύ Καλή σαφήνεια, ακρίβεια και ροή γλώσσας
3. Πολύ Καλή εσωτερική συνοχή λόγου (διευκρίνηση)
4. Πολύ Καλή Δομή Ερευνητικής Έκθεσης (διευκρίνηση) και ύφους για περίσταση επικοινωνίας
5. Πολύ Καλή χρήση απεικονιστικών σχημάτων της επιστήμης (διευκρίνηση)
6. Πολύ Καλή επιμέλεια εκτύπωσης εργασίας (διευκρίνηση)
1. Πολύ Καλή ενημέρωση για στόχους και διαδικασίες έρευνας.
2. Πολύ Καλή ενημέρωση για δεδομένα, συμπεράσματα και θέσεις ομάδας σε ερευνητικά ερωτήματα με ιδιαίτερη έμφαση στα κομβικά σημεία και κριτική στάση σε διαλαμβανόμενα ζητήματα.
3. Πολύ Καλή χρήση γλώσσας με άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρμό κατάλληλα για παρουσίαση.
4. Πολύ Καλή χρήση συμπληρωματικών/πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ για στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγμές.
5. Πολύ Καλή χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και παραστατικότητας στη σω- στή αναλογία και την κατάλληλη στιγμή.
6. Πολύ Καλή ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού.
Καλό
Βαθμός 14-16
1. Καλή παρουσίαση θέματος, σκοπού και ερευνητικών ερωτημάτων (διευκρίνηση)
2. Καλά αιτιολογημένη επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων πηγών (διευκρίνηση)
3. Καλά αιτιολογημένη επιλογή, αξιοποίηση και περιγραφή κατάλληλων ερευνητικών μονάδων μέτρησης, τεχνικών και μεθόδων συλλογής δεδομένων (διευκρίνηση)
4. Καλά αιτιολογημένη επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών ανάλυσης, ερμηνείας των δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων σε απαντήσεις των ερωτημάτων.
5. Καλή κριτική αποτίμηση (α) σχετικότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας πηγών, μεθόδων, ερμηνειών και επιχειρημάτων τρίτων, (β) αδυναμιών και κενών έρευνας και (γ) επισήμανσης αναπάντητων ερωτημάτων.
6. Αρκετά αποτελεσματική αξιοποίηση ΤΠΕ στην έρευνα.
7. Καλή συνέπεια μελών ομάδας προς τον προγραμματισμό
8. Καλή χρήση μέσων και πόρων
1. Καλή κατοχή ειδικών γνώσεων επί του θέματος και των ερευνητικών ερωτημάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς.
2. Καλή κατανόηση εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών εμπλεκομένων κλάδων, τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς τόσο για τον εντοπισμό των ζητημάτων που θέτουν τα ερευνητικά ερωτήματα όσο και για ερμηνεία και αξιολόγηση δεδομένων έρευνας (όχι απλή περιγραφή)
3. Καλή προσέγγιση δεδομένων έρευνας προς διαμόρφωση θέσεων ομάδας επί ερευνητικών ερωτημάτων μέσω...
4. Καλή διατύπωση με λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της ομάδας που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα και βασίζονται στην επεξεργασία των δεδομένων.
5. Καλή αξιοποίηση συμπερασματικών θέσεων έρευνας για διαμόρφωση συνεκτικών, τεκμηριωμένων και πειστικών τοποθετήσεων της ομάδας στα ερευνητικά ερωτήματα και την υπεράσπισή τους, χωρίς ατεκμηρίωτες γενικεύσεις, και για την επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων.
6. Καλή υπεράσπιση θέσεων ομάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων απόψεων και κριτικός σχολιασμός των παραδοχών τους και των συνεπαγωγών τους.
7. Καλή συσχέτιση θέματος και συμπερασμάτων με καταστάσεις, προβλήματα και ζητήματα της πραγματικότητας.
8. Καλή κριτική αποτίμηση των ατομικών, ομαδικών και θεσμικών επιλογών, ρόλων και χρήσεων.
1. Καλή χρήση όρων και επιστημονικής ονοματολογίας
2. Καλή σαφήνεια, ακρίβεια και ροή γλώσσας
3. Καλή εσωτερική συνοχή λόγου (διευκρίνηση)
4. Καλή Δομή Ερευνητικής Έκθεσης (διευκρίνηση) και ύφους για περίσταση επικοινωνίας
5. Καλή χρήση απεικονιστικών σχημάτων της επιστήμης (διευκρίνηση)
6. Καλή επιμέλεια εκτύπωσης εργασίας (διευκρίνηση)
1. Καλή ενημέρωση για στόχους και διαδικασίες έρευνας.
2. Καλή ενημέρωση για δεδομένα, συμπεράσματα και θέσεις ομάδας σε ερευνητικά ερωτήματα με ιδιαίτερη έμφαση στα κομβικά σημεία και κριτική στάση σε διαλαμβανόμενα ζητήματα.
3. Καλή χρήση γλώσσας με άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρμό κατάλληλα για παρουσίαση.
4. Καλή χρήση συμπληρωματικών/πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ για στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγμές.
5. Καλή χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και την κατάλληλη στιγμή.
6. Καλή ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού.
Μέτριο
Βαθμός 10-13
1. Μέτρια παρουσίαση θέματος, σκοπού και ερευνητικών ερωτημάτων (διευκρίνηση)
2. Μέτρια αιτιολογημένη επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων πηγών (διευκρίνηση)
3. Αιτιολογημένη επιλογή, αξιοποίηση και περιγραφή κατάλληλων ερευνητικών μονάδων μέτρησης, τεχνικών και μεθόδων συλλογής δεδομένων (διευκρίνηση)
4. Μέτρια αιτιολογημένη επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών ανάλυσης, ερμηνείας των δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων σε απαντήσεις των ερωτημάτων.
5. Μέτρια κριτική αποτίμηση (α) σχετικότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας πηγών, μεθόδων, ερμηνειών και επιχειρημάτων τρίτων, (β) αδυναμιών και κενών έρευνας και (γ) επισήμανσης αναπάντητων ερωτημάτων.
6. Μέτρια αξιοποίηση ΤΠΕ στην έρευνα.
7. Μέτρια συνέπεια μελών ομάδας προς τον προγραμματισμό
8. Μέτρια χρήση μέσων και πόρων
1. Μέτρια κατοχή ειδικών γνώσεων επί του θέματος και των ερευνητικών ερωτημάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς.
2. Μέτρια κατανόηση εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών εμπλεκομένων κλάδων, τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς τόσο για τον εντοπισμό των ζητημάτων που θέτουν τα ερευνητικά ερωτήματα όσο και για ερμηνεία και αξιολόγηση δεδομένων έρευνας (όχι απλή περιγραφή)
3. Μέτρια προσέγγιση δεδομένων έρευνας προς διαμόρφωση θέσεων ομάδας επί ερευνητικών ερωτημάτων μέσω...
4. Μέτρια διατύπωση με λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της ομάδας που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα και βασίζονται στην επεξεργασία των δεδομένων.
5. Μέτρια αξιοποίηση συμπερασματικών θέσεων έρευνας για διαμόρφωση συνεκτικών, τεκμηριωμένων και πειστικών τοποθετήσεων της ομάδας στα ερευνητικά ερωτήματα και την υπεράσπισή τους, χωρίς ατεκμηρίωτες γενικεύσεις, και για την επίλυση προβλημάτωνκαι λήψη αποφάσεων.
6. Μέτρια υπεράσπιση θέσεων ομάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων απόψεων και κριτικός σχολιασμός των παραδοχών τους και των συνεπαγωγών τους.
7. Μέτρια συσχέτιση θέματος και συμπερασμάτων με καταστάσεις, προβλήματα και ζητήματα της πραγματικότητας.
8. Μέτρια κριτική αποτίμηση των ατομικών, ομαδικών και θεσμικών επιλογών, ρόλων και χρήσεων.
1. Μέτρια χρήση όρων και επιστημονικής ονοματολογίας
2. Μέτρια σαφήνεια, ακρίβεια και ροή γλώσσας
3. Μέτρια εσωτερική συνοχή λόγου (διευκρίνηση)
4. Μέτρια Δομή Ερευνητικής Έκθεσης (διευκρίνηση) και ύφους για περίσταση επικοινωνίας
5. Μέτρια χρήση απεικονιστικών σχημάτων της επιστήμης (διευκρίνηση)
6. Μέτρια επιμέλεια εκτύπωσης εργασίας (διευκρίνηση)
1. Μέτρια ενημέρωση για στόχους και διαδικασίες έρευνας.
2. Μέτρια ενημέρωση για δεδομένα, συμπεράσματα και θέσεις ομάδας σε ερευνητικά ερωτήματα με ιδιαίτερη έμφαση στα κομβικά σημεία και κριτική στάση σε διαλαμβανόμενα ζητήματα.
3. Μέτρια χρήση γλώσσας με άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρμό κατάλληλα για παρουσίαση.
4. Μέτρια χρήση συμπληρωματικών/πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ για στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγμές.
5. Μέτρια χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και την κατάλληλη στιγμή.
6. Μέτρια ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού.
Στοιχειώδες
Βαθμός 6-9
1. Στοιχειώδης παρουσίαση θέματος, σκοπού και ερευνητικών ερωτημάτων (διευκρίνηση)
2. Στοιχειώδης αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων πηγών (διευκρίνηση)
3. Στοιχειώδης αιτιολόγηση επιλογών, αξιοποίηση και περιγραφή κατάλληλων ερευνητικών μονάδων μέτρησης, τεχνικών και μεθόδων συλλογής δεδομένων (διευκρίνηση)
4. Στοιχειώδης αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών ανάλυσης, ερμηνείας των δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων σε απαντήσεις των ερωτημάτων.
5. Στοιχειώδης προσπάθεια κριτικής αποτίμησης (α) σχετικότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας πηγών, μεθόδων, ερμηνειών και επιχειρημάτων τρίτων, (β) αδυναμιών και κενών έρευνας και (γ) επισήμανσης αναπάντητων ερωτημάτων.
6. Στοιχειώδης αξιοποίηση ΤΠΕ στην έρευνα.
7. Στοιχειώδης συνέπεια μελών ομάδας προς τον προγραμματισμό
8. Στοιχειώδης χρήση μέσων και πόρων
1. Στοιχειώδης κατοχή ειδικών γνώσεων επί του θέματος και των ερευνητικών ερωτημάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς
2. Στοιχειώδης κατανόηση εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών εμπλεκομένων κλάδων, τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς τόσο για τον εντοπισμό των ζητημάτων που θέτουν τα ερευνητικά ερωτήματα όσο και για ερμηνεία και αξιολόγηση δεδομένων έρευνας (όχι απλή περιγραφή)
3. Στοιχειώδης προσέγγιση δεδομένων έρευνας προς διαμόρφωση θέσεων ομάδας επί ερευνητικών ερωτημάτων μέσω...
4. Στοιχειώδης διατύπωση με λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της ομάδας που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα και βασίζονται στην επεξεργασία των δεδομένων.
5. Στοιχειώδης αξιοποίηση συμπερασματικών θέσεων έρευνας για διαμόρφωση συνεκτικών, τεκμηριωμένων και πειστικών τοποθετήσεων της ομάδας στα ερευνητικά ερωτήματα και την υπεράσπισή τους, χωρίς ατεκμηρίωτες γενικεύσεις, και για την επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων.
6. Στοιχειώδης υπεράσπιση θέσεων ομάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων απόψεων και κριτικός σχολιασμός των παραδοχών τους και των συνεπαγωγών τους.
7. Στοιχειώδης συσχέτιση θέματος και συμπερασμάτων με καταστάσεις, προβλήματα και ζητήματα της πραγματικότητας.
8. Στοιχειώδης κριτική αποτίμηση των ατομικών, ομαδικών και θεσμικών επιλογών, ρόλων και χρήσεων.
1. Στοιχειώδης χρήση όρων και επιστημονικής ονοματολογίας
2. Στοιχειώδης σαφήνεια, ακρίβεια και ροή γλώσσας
3. Στοιχειώδης εσωτερική συνοχή λόγου (διευκρίνηση)
4. Στοιχειώδης Δομή Ερευνητικής Έκθεσης (διευκρίνηση) και ύφους για περίσταση επικοινωνίας
5. Στοιχειώδης χρήση απεικονιστικών σχημάτων της επιστήμης (διευκρίνηση)
6. Στοιχειώδης επιμέλεια εκτύπωσης εργασίας (διευκρίνηση)
1. Στοιχειώδης ενημέρωση για στόχους και διαδικασίες έρευνας.
2. Στοιχειώδης ενημέρωση για δεδομένα, συμπεράσματα και θέσεις ομάδας σε ερευνητικά ερωτήματα με ιδιαίτερη έμφαση στα κομβικά σημεία και κριτική στάση σε διαλαμβανόμενα ζητήματα.
3. Στοιχειώδης χρήση γλώσσας με άνεση εκφοράς,ορθό τόνο και σαφή ειρμό κατάλληλα για παρουσίαση.
4. Στοιχειώδης χρήση συμπληρωματικών/πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ για στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγμές.
5. Στοιχειώδης χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και την κατάλληλη στιγμή.
6. Στοιχειώδης ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού.
Λίαν Ανεπαρκές
Βαθμός 1-5
1. Απουσία παρουσίασης θέματος, σκοπού και ερευνητικών ερωτημάτων (διευκρίνηση)
2. Απουσία αιτιολόγησης επιλογών και αξιοποίησης κατάλληλων πηγών (διευκρίνηση)
3. Απουσία αιτιολόγησης επιλογών, αξιοποίησης και περιγραφής κατάλληλων ερευνητικών μονάδων μέτρησης, τεχνικών και μεθόδων συλλογής δεδομένων (διευκρίνηση)
4. Απουσία αιτιολόγησης επιλογών και αξιοποίησης κατάλληλων διαδικασιών ανάλυσης, ερμηνείας τωνδεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων σε απαντήσεις των ερωτημάτων.
5. Απουσία κριτικής αποτίμησης (α) σχετικότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας πηγών, μεθόδων, ερμηνειών και επιχειρημάτων τρίτων, (β) αδυναμιών και κενών έρευνας και (γ) επισήμανσης αναπάντητων ερωτημάτων.
6. Απουσία αξιοποίησης ΤΠΕ στην έρευνα.
7. Απουσία συνέπειας μελών ομάδας προς τον προγραμματισμό
8. Ανεπαρκής χρήση μέσων και πόρων
1. Απουσία ειδικών γνώσεων επί του θέματος και των ερευνητικών ερωτημάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς
2. Απουσία κατανόησης εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών εμπλεκομένων κλάδων, τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς τόσο για τον εντοπισμό των ζητημάτων που θέτουν τα ερευνητικά ερωτήματα όσο και για ερμηνεία και αξιολόγηση δεδομένων έρευνας (όχι απλή περιγραφή)
3. Απουσία προσπάθειας προσέγγισης δεδομένων έρευνας προς διαμόρφωση θέσεων ομάδας επί ερευνητικών ερωτημάτων μέσω...
4. Απουσία διατύπωσης με λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της ομάδας που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα και βασίζονται στην επεξεργασία των δεδομένων.
5. Απουσία αξιοποίησης συμπερασματικών θέσεων έρευνας για διαμόρφωση συνεκτικών, τεκμηριωμένων και πειστικών τοποθετήσεων της ομάδας στα ερευνητικά ερωτήματα και την υπεράσπισή τους, χωρίς ατεκμηρίωτες γενικεύσεις, και για την επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων.
6. Απουσία υπεράσπισης θέσεων ομάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων απόψεων και κριτικός σχολιασμός των παραδοχών τους και των συνεπαγωγών τους.
7. Απουσία συσχέτισης θέματος και συμπερασμάτων με καταστάσεις, προβλήματα και ζητήματα της πραγματικότητας.
8. Απουσία κριτικής αποτίμησης των ατομικών, ομαδικών και θεσμικών επιλογών, ρόλων και χρήσεων.
1. Απουσία χρήσης όρων και επιστημονικής ονοματολογίας
2. Απουσία σαφήνειας, ακρίβειας και ροής στη γλώσσα
3. Απουσία εσωτερικής συνοχής λόγου (διευκρίνηση)
4. Απουσία Δομής Ερευνητικής Έκθεσης (διευκρίνηση) και ύφους για περίσταση επικοινωνίας
5. Απουσία χρήσης απεικονιστικών σχημάτων της επιστήμης (διευκρίνηση)
6. Απουσία επιμέλειας στην εκτύπωση (διευκρίνηση)
1. Απουσία ενημέρωσης για στόχους και διαδικασίες έρευνας.
2. Απουσία ενημέρωσης για δεδομένα, συμπεράσματα και θέσεις ομάδας σε ερευνητικά ερωτήματα με ιδιαίτερη έμφαση στα κομβικά σημεία και κριτική στάση σε διαλαμβανόμενα ζητήματα.
3. Απουσία χρήσης γλώσσας με άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρμό κατάλληλα για παρουσίαση
4. Απουσία χρήσης συμπληρωματικών/πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ για στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγμές.
5. Απουσία χρήσης χιούμορ, δημιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και την κατάλληλη στιγμή ενημέρωση για δεδομένα, συμπεράσματα και θέσεις ομάδας σε ερευνητικά ερωτήματα με ιδιαίτερη έμφαση στα κομβικά σημεία και κριτική στάση σε διαλαμβανόμενα ζητήματα.
6. Απουσία ετοιμότητας και πληρότητας απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού.