Δράσεις

Το Σχέδιο “Life Skills & Values for the Pupils of the E.U.” περιέλαβε τις ακόλουθες διακρατικές δράσεις:

Α. Ενδο-σχολική χαρτογράφηση των παραγόντων κινδύνου για την ευημερία των μαθητών, μια ποιοτική μελέτη που υλοποπιήθηκε σε όλα τα σχολεία, σε μαθητές ηλικίας 10 ετών (δεδομένου ότι οι μαθητές αυτοί θα ακολουθούσαν τον κύκλο ζωής του έργου).

Β. Ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού αναπτύχθηκε από όλα τα σχολεία και παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια των STJSTEs. Οι εταίροι παρουσίασαν συστήματα διαχείρισης τάξης βασισμένα στο μοντέλο TOKEN ECONOMY, διδακτικές παρεμβάσεις μέσω της κλασσικής μουσικής, συνεργατικά παιχνίδια και, στην περίπτωση του Ελληνικού Σχολείου επιτραπέζια παιχνίδια για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, διδακτικές παρεμβάσεις με φρούτα (!) για την προαγωγή της ενσυναίσθησης και της προώθησης της συμπςερίληψης, αφίσες και άλλα οπτικά βοηθήματα για να βοηθήσουν ορισμένες δεξιότητες, όπως η διαχείριση θυμού, και του άγχους, δράσεις εκπαιδευτικού δράματος για την προώθηση της ενσυναίσθησης, και ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο για την ανάπτυξη του σεβασμού κ.λπ. [Ανατρέξτε στην σχετική σελίδα “Υλικό”

Γ. Το Παρατηρητήριο Παραγόντων Κινδύνου για τη σχολική ευημερία των μαθητών οργανώθηκε από το Ελληνικό Σχολείο με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών.

Δ. Διακρατικές Συναντήσεις για την παρακολούθηση της εξέλιξης του Σχεδίου.

Ε. Δραστηριότητες Κοινής Εκπαίδευσης Στελεχών των εταιρικών σχολείων

Στ. Ενέργειες διάδοσης