> # Σύνθεση 2 απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδου πλάτους και με παραπλήσιες συχνότητες, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και πάνω στην ίδια διεύθυνση #
 

> # Ας υποθέσουμε ότι η χρονική εξισωση της απομακρύνσεως της πρώτης ταλάντωσης είναι x1=10.ημ(196π.t) και της δεύτερης x2=10.ημ(204π.t) στο S.I. Ένα σώμα το οποίο αναγκάζεται να ταλαντωθεί ταυτόχρονα με τις 2 παραπάνω περιγραφόμενες ταλαντώσεις, σύμφωνα με την αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων η απομάκρυνση του x σε σχέση με το χρόνο θα είναι x=x1+x2=20.συν(4πt).ημ(200πt) (S.I). Στο παρακάτω animation βλέπουμε τη χρονική εξέλιξη των απομακρύνσεων των 2 απλών αρμονικών ταλαντώσεων από t=0 -> t=0.5 s και τη χρονική εξέλιξη της απομάκρυνσης της σύνθετης ταλάντωσης στο ίδιο χρονικό διάστημα.
 

> </COMMENT>Browser's Java Plug-in not enabled.
 

</COMMENT>Browser's Java Plug-in not enabled. (1)
 

> </COMMENT>Browser's Java Plug-in not enabled.
 

Plot_2d
 

> </COMMENT>Browser's Java Plug-in not enabled.
 

Plot_2d
 

> # Παρατηρήστε τις χρονικές στγμές t=0,125 s και t=0,25 s για τις 2 χρονικές γραφικές παραστάσεις. Τη χρονική στιγμή t=0,125 s από τη πρώτη γραφική παράσταση φαίνεται ότι οι απομακρύνσεις βρίσκονται σε αντίθεση φάσεως οπότε το άθροισμα τους δίνει 0, ενώ τη χρονική στιγμή t= 0,25 s οι απομακρύνσεις βρίσκονται σε φάση οπότε το άθροισμα τους δίνει 2Α=20 m
 

>