Remets les mots dans l'ordre (βάλε τις λέξεις στη σωστή σειρά)

Phrase "puzzle"

Ecrivez les mots dans l' ordre et vérifiez
γράψτε τις λέξεις στη σειρά και ελέγξτε