Ημιτονοειδής καμπύλη

Απο τον κύκλο στις τριγωνομετρικές καμπύλες
Γραφέας συναρτήσεων Τριγωνομετρικός κύκλος και y= ημ x
Παράγωγος συνάρτησης (ημx)' = συνx (γραφική ερμηνεία)
y = αx+β y = αx^2+βx+γ
Αφήστε με να ολοκληρώσω Ολοκλήρωμα - Εμβαδόν
Ρίζες εξίσωσης 2ου βαθμού Εκθετική συνάρτηση
Πυθαγόρειο Θεώρημα 1 Κλίση εφαπτόμενης μιας καμπύλης
Πυθαγόρειο Θεώρημα 2 Εφαπτόμενη καμπύλης
Όριο συνάρτησης Σχέση ημx και συνx
Παραγώγιση της y=συν2x Κυκλική και αρμονική κίνηση
Τετράγωνος τροχός Πολύεδρα
Πλατωνικά στερεά 1 Πλατωνικά στερεά 2
Αρμονικές ταλαντώσεις Κυκλοειδές

Αρχική σελίδα

1