Πρόγραμμα Σπουδών 
για τη Γ΄ Γυμνασίου
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ενότητα 1 Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Βασικά θέματα

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μαθητές και οι μαθήτριες :

·   Να αναγνωρίζουν στον Γαλιλαίο ότι με το έργο του συνέβαλε στο να «γεννηθεί»

 η Φυσική  

·   Να  μπορούν να

αξιοποιούν υλικό

πολυμέσων για την άντληση πληροφοριών

·   Να λειτουργούν ως μέλη μιας ομάδας, να επικοινωνούν και να μοιράζονται  σκέψεις

·         Να  μπορούν να

μετρούν αποστάσεις και χρονικά διαστήματα

·         Να αναγνωρίζουν μέσα

από το σύνολο των κινήσεων την ευθύγραμμη ομαλή  κίνηση

 

Ο Γαλιλαίος και η γέννηση της Φυσικής

 

Μέτρηση απόστασης

 

Μέτρηση χρονικού διαστήματος

 

Το φαινόμενο ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

 

Ο διδάσκων,  με τη βοήθεια ΤΠΕ, αναφέρει

ότι η Φυσική γεννήθηκε μέσα από μία επανάσταση η οποία εμπεριείχε ένα σύνολο δράσεων σε αντικείμενα  και ιδεών

ότι το «έργο» Φυσική ξεκίνησε

·    gamowμε την καλογυαλισμένη σανίδα ενός Ιταλού – του Γαλιλαίου –

·    με την ιδέα ότι η περιγραφή του Κόσμου θα μπορούσε να  θεμελιωθεί  πάνω στο φαινόμενο κίνηση  και

·    με την ιδέα για τον ρόλο του χρόνου στην περιγραφή των φαινομένων

Προβάλλει φωτογραφία με τη σανίδα

του Γαλιλαίου από το Μουσείο της Φλωρεντίας μαζί και σκίτσο με τον Γαλιλαίο.

Καλεί τους διδασκόμενους να αναζητήσουν από το Διαδίκτυο την απάντηση στο ερώτημα «τι ακριβώς αναζητούσε ο Γαλιλαίος με τη μακρόστενη σανίδα του ». 

Αποσαφηνίζει ότι το κινούμενο σώμα  θα είναι ένα αντικείμενο με διαστάσεις αμελητέες οπότε και η τροχιά του θα είναι μία γραμμή.  Εφόσον η γραμμή αυτή είναι ευθεία η κίνηση χαρακτηρίζεται ευθύγραμμη  και εφόσον ανά ίσους χρόνους το σώμα - κινούμενο στην ίδια κατεύθυνση-  μετακινείται κατά ίσα διαστήματα

 η ευθύγραμμη κίνηση θα  χαρακτηρίζεται ομαλή.

 Εμπειρία. Αισθητοποίηση της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης με αεροδιάδρομο ή ιδιοκατασκευή αεροδιαδρόμου

Εμπειρία.  Ο διδάσκων δημιουργεί ομάδες μαθητών και αναθέτει στους μαθητές κάθε ομάδας , μέσα από οδηγίες σε φύλλο εργασίας    α. να κάνουν μετρήσεις αποστάσεων και χρονικών διαστημάτων πάνω σε χρονοφωτογραφία ή από προσομοίωση.      β. βασιζόμενοι σε εικόνες με ίχνη των  θέσεων ανά ίσα χρονικά διαστήματα  να αναγνωρίσουν  ποια από τις ευθύγραμμες κινήσεις είναι ομαλή.    

U1L2b1γ.  να αξιοποιήσουν τον χρονομετρητή με χαρτοταινία  με τον οποίο  έχει εφοδιάσει την ομάδα  και να καταγράψουν τα ίχνη κίνησης  η οποία δεν είναι ομαλή.        δ. να αφήσουν ένα βαρύ αντικείμενο να πέσει κατακόρυφα και να καταγράψουν  το  «πώς»  αντιλαμβάνονται ότι η κίνηση είναι ή δεν είναι ευθύγραμμη ομαλή

Ψηφιακό σχολείο 

 Φυσική Β΄- Κεφάλαιο 2 – υποενότητα 2.1

Compact disk με διδακτικό υλικό

σε συνδυασμό με διαδραστικό πίνακα

 

Αν δεν υπάρχει διαδραστικός πίνακας

 βιντεοπροβολέας και οθόνη

 

Φωτογραφία από το Museo Galileo της Φλωρεντίας

με το κεκλιμένο επίπεδο του Γαλιλαίου

http://www.museogalileo.it/en/index.html

 

Φύλλο εργασίας

Υλικά αντικείμενα.

Αεροδιάδρομος

Χρονομετρητής με χαρτοταινία

Applet από ψηφιακό σχολείο

ΕΚΦΕ Χανίων

http://ekfe.chan.sch.gr/Lykeio/Lyk_simulations/eok.swf

 

 

 

 

 

 

 

·   Να  γνωρίζουν πώς

ορίζεται η ταχύτητα κατά την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

·   Να χρησιμοποιούν την

εξίσωση  x= υt  για υπολογισμούς σε απλές εφαρμογές

·    Να βρίσκουν με πειράματα ή από προσομοιώσεις δεδομένα που αφορούν σε ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και να τα τοποθετούν σε πίνακες τιμών

·   Να κατασκευάζουν

γραφικές παραστάσεις

και θέσης – χρόνου

Να λειτουργούν ως μέλη μιας ομάδας στο εσωτερικό της οποίας   να μοιράζονται ιδέες και σκέψεις

Η ταχύτητα στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

 

Σχέση απόστασης

και χρόνου

 

Γραφικές παραστάσεις ταχύτητας - χρόνου και θέσης  – χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

·   Ο διδάσκων  υπενθυμίζει το «πώς» γίνεται μία γραφική παράσταση. 

Δημιουργεί ομάδες μαθητών και καλεί τους μαθητές κάθε ομάδας, βάσει γραπτών οδηγιών σε φύλλο εργασίας :     α. να  κάνουν τη γραφική παράσταση θέσης χρόνου με βάση τα δεδομένα μιας ευθύγραμμης ομαλής κίνησης που υπάρχουν στο φύλλο

β. βασιζόμενοι στα δεδομένα αυτά , να υπολογίσουν «πόσο γρήγορα» μετακινήθηκε το σώμα  κατά τη διάρκεια ορισμένων δευτερολέπτων έτσι ώστε, με την καθοδήγησή του,  αλλά και μέσα από συζητήσεις που θα κάνουν μεταξύ τους τα μέλη κάθε ομάδας,  να «ανακαλύψουν» ότι πρέπει να κάνουν διαίρεση, αναζητώντας το «πόσα μέτρα σε κάθε δευτερόλεπτο».   γ.  βασιζόμενοι σε άλλα δεδομένα – αναφερόμενα στο φύλλο εργασίας- για την κίνηση δύο διαφορετικών σωμάτων,  τους ζητεί να εκτιμήσουν «ποιο από τα δύο σώματα κινείται πιο γρήγορα». 

·   Παρουσιάζει την έννοια ταχύτητα  σε ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και

την αλγεβρική σχέση x = υ t η οποία περιγράφει την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. 

Η μονάδα μέτρησης 1 m/s.   Το  x  - με τιμή μόνο θετική - παριστάνει την απόσταση μιας τυχαίας  θέσης Γ του σώματος από κάποιο σημείο Ο το οποίο έχει συμφωνηθεί να είναι η αρχή. Το t είναι το χρονικό διάστημα για τη μετακίνηση από το Ο στο Γ.    

·   Προτείνει υπολογισμούς βασιζόμενους στη σχέση x = υt  την οποία πρέπει

να αξιοποιήσουν θεωρώντας την εξίσωση με έναν διαφορετικό κάθε φορά άγνωστο.

Αναθέτει να αναζητήσουν τη σχέση ανάμεσα στη μονάδα 1m/s και στην 1km/h

 

Appletς από το ψηφιακό σχολείο

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

omali.swf

 

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και ευθύγραμμη κίνηση μεταβαλλόμενη

metabalomeni2.swf

 

Ευθύγραμμη

FE_kinisi

Φύλλο εργασίας 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ

 με το λογισμικό MODELLUS

 

Υλικά αντικείμενα. 

 

                                              Προτείνεται μία αλγεβρική σχέση   η   x  = υ t

 

 

 

Οι ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ