Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

Η έννοια ΕΝΤΡΟΠΙΑ
 

 

 


Αναφέρεται σε ένα σώμα ή σε ένα σύστημα   Συμβολίζεται με το γράμμα S.  

Είναι καταστατική μεταβλητή , περιγράφει δηλαδή το σύστημα και όχι τη διαδρομή μέσα από την οποία βρέθηκε στη συγκεκριμένη κατάσταση.

Είναι επισης μία εκτατική μεταβλητή – όπως και η εσωτερική ενέργεια – η τιμή της δηλαδή εξαρτάται από τη μάζα του συστήματος. Η μονάδα μέτρησης είναι το 1 J/K

 

1. Από τη σκοπιά του Μακρόκοσμου

 

α. Κατά την εξέλιξη ενός φαινομένου – όπως η ισόθερμη μεταβολή - κατά τη  διάρκεια του  οποίου η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή

                             η μεταβολή της εντροπίας ορίζεται με την εξίσωση

                            ΔS = Q/T

όπου Q η θερμότητα που εισέρχεται ή εξέρχεται από το σύστημα κατά την εξέλιξη του  φαινομένου και Τ η τιμή της σταθερής θερμοκρασίας

Εφόσον μεταβιβάζεται θερμότητα στο σύστημα οπότε Q > 0 η εντροπία του αυξάνεται

Εφόσον μεταβιβάζεται θερμότητα στο σύστημα - οπότε Q > 0 - η εντροπία του αυξάνεται

Εφόσον το σύστημα μεταβιβάζει θερμότητα στο περιβάλλον -οπότε Q < 0 -η εντροπία του ελαττώνεται. 

 

β. Η στοιχειώδης μεταβολή εντροπίας dQ ορίζεται με τη σχέση  dS = dQ/T

 

γ. Κατά την εξέλιξη μιας αδιαβατικής μεταβολής η εντροπία του συστήματος διατηρείται σταθερή .

 

δ. Κατά τη διαγραφή ενός κύκλου κατά τον οποίο οι μεταβολές είναι αντιστρεπτές  – όπως ο κύκλος Carnot – η συνολική μεταβολή της εντροπίας - η μεταβολή της δηλαδή κατά τη «συμπλήρωση του κύκλου - είναι μηδέν. Μπορούμε να γράφουμε ΔS = 0

ε.  Αν αναμείξουμε δύο υγρά το 1 και το 2 διαφορετικής θερμοκρασίας Τ1 > Τ2  - και το σύστημα  θεωρηθεί κλειστό – μεταβιβάζεται θερμότητα από το θερμότερο προς το ψυχρότερο μέχρι να αποκατασταθεί σταθερή θερμοκρασία.

Εφόσον το αρχικά  θερμότερο αποδίδει θερμότητα η  εντροπία του ελαττώνεται.  Εφόσον στο αρχικά  ψυχρότερο μεταβιβάζεται θερμότητα η  εντροπία του αυξάνεται.

Η εντροπία του συστήματος στο σύνολό της ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ. ΔS1 + ΔS2 > 0 .

Σε κάθε αυθόρμητη ροή θερμότητας σε ένα κλειστό σύστημα η εντροπία αυξάνεται

Διατηρείται σταθερή μόνο σε μεταβολές που είναι ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΣ

και για το σύστημα και για το περιβάλλον

Από τη σκοπιά του Μακρόκοσμου η εντροπία ενός συστήματος αποτελεί μέτρο της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - πολυτιμότητας - της ενέργειας

Αύξηση της εντροπίας σημαίνει ελάττωση της πολυτιμότητας της ενέργειας

 

2. Από τη σκοπιά του Μικρόκοσμου

Από τη σκοπιά του Μικρόκοσμου το σύστημα είναι σύνολο σωματιδίων και η εντροπία ενός συστήματος αποτελεί μέτρο της ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – τάξης αταξίας - του συστήματος.

Αύξηση της εντροπίας σημαίνει αύξηση της αταξίας των σωματιδίων που συνιστούν το σύστημα.

Από τη σκοπιά του Μικρόκοσμου η μεταβολή της εντροπίας σχετίζεται με την αύξηση της πιθανότητας του να βρεθεί το σύστημα των σωματιδίων σε μια κατάσταση.           

                                ΔS =  k ln W1/W2                

k η σταθερά του Boltzmann W1 , W2 οι τιμές της θερμοδυναμικής πιθανότητας

 

 

μεταβολή της ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ

Σε ισόχωρη μεταβολή       dS = dQ/T =  ncvdT/T              ΔS12 =   ncvn T2/T1   .   

 

Σε ισόθερμη  μεταβολή       ΔS12 = Q/ T                            ΔS12 = nRn V2/V1  .

 

Σε ισοβαρή  μεταβολή       dS = dQ/T =  ncpdT/T           ΔS12 =   ncpnT2/T1 .    

                                            

                 ή    dS = (dU  + dW) /T =  (ncvdT + pdV) /T = ncvdT/ T + nRTdV/V

                                                                  ΔS12 = =   ncvnT2/T1 + nRn T2/T1

Σε αδιαβατική  μεταβολή                                                                ΔS12 =  0  .