Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

  Πότε έναν την εμφάνισή τους τα σύμβολα των μαθηματικών;

 

 

Από πότε οι άνθρωποι για να συμβολίσουν το «ίσον»

 σχεδιάζουν τα δύο παράλληλα ευθύγραμμα τμήματα  =  ;

Από πότε ο άγνωστος παριστάνεται  με το γράμμα x ;

Πότε έκανε την εμφάνισή της η γραμμή κλάσματος ;

Το σύμβολο Ö για την τετραγωνική ρίζα ;

Το σύμβολο :  για τη διαίρεση ;

Τα σύμβολα  συν + και  πλην ;

Τα f(x)  για τη συνάρτηση; Το i για τη φανταστική μονάδα ; 

Είναι όλα ιδέες των Ευρωπαίων;

 

 

 

1220

Η γραμμή κλάσματος από τον  Leonardο da Pisa Fibonacci

1489

Το σύμβολα συν  + και πλην σε αγγλικό εγχειρίδιο εμπορικής αριθμητικής

1525

Το Ö  σύμβολο  της τετραγωνικής ρίζας        Christoff Rudolf

1542

Η ανακάλυψη του βερνιέρου

1557

To = ως σύμβολο της ισότητας     Robert Record

1585

Ο τριγωνομετρικός όρος «εφαπτομένη» και το σύμβολο tang Thomas Fink

1585

Το δεκαδικό κλάσμα,  Το σύμβολο του δεκαδικού από τον Simon Stevin

1591

Στη θέση των αριθμών τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.  Τα φωνήεντα για τους αγνώστους,

  τα σύμφωνα για τους γνωστούς       François Viète

1591 

A, A quadratum  άλφα τετράγωνο ) A cubumάλφα κύβος )       François Viète

1600

Τα σύμβολα  συν + και  πλην   και σε γενική χρήση από τον François Viète

1617

Το σύμβολο του δεκαδικού γενικευμένο   John Napier

1617

Το σύμβολο του λογαρίθμου . Λογαριθμικοί πίνακες   John Napier

1617

Το σύμβολο cos για το συνημίτονο      John Napier

1620

Ο τριγωνομετρικός όρος «συνεφαπτομένη» και το σύμβολο cot  Edmund Gunter

1631

Τα σύμβολα της ανισότητας >  και   <   από τον Thomas Harriot Artis analytical praxis

1631

Το σύμβολο x για τον πολλαπλασιασμό    William Oughtrend

1637

Καρτεσιανές συντεταγμένες Rene Descartes

1637

Τα πεζά γράμματα του αλφαβήτου. Τα πρώτα a, b, c για γνωστούς,

τα τελευταία x, y, z για αγνώστους                       Rene Descartes

1637

   x2 , x3 x4       το σημερινό σύστημα συμβολισμού των εκθετών        Rene Descartes

1655

Το σύμβολο ¥ για το άπειρο από τον  John Wallis

1659

Το σύμβολο :  για τη διαίρεση από τον  Johann Heinrich Rahn

1668

Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός Isaac Newton

1669

Τα εμβαδόν μιας επιφάνειας ως ολοκλήρωμα Isaac Barrow (1630 - 1677)

1671

Τα «τονούμενα» x΄ και y΄ ως σύμβολα των παραγώγων ( fluxions ) Isaac Newton

1684

Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός     Leibniz

1684

Συμβολισμοί dx και ò  για τον διαφορικό και τον ολοκληρωτικό λογισμό Leibniz

1684

Τα διαφορικά d( xy ) και  d ( x/y)     Leibniz

1694

Ο όρος ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ       Leibniz

1696

Ο κανόνας του L'Hospital

1700

Πολικές συντεταγμένες        Jacob Bernoulli

1700

Διαφορική εξίσωση της παλλόμενης χορδής           Jacob Bernoulli

1706

 Ο συμβολισμός π  3, 14159  William Jones

1715

Οι σειρές Taylor  f(x) = f(a) +  f΄(a)( x-a ) + f(ν-1)(a)( x-a )ν-1/ (ν-1)! + . .    Brook Taylor

1728

Ο αριθμός e = 2,17828  εισάγεται  από τον Leonhard Euler

1730

ν τιμές για τη νιοστή ρίζα     Abraham de Moivre

1734

Το f(x)  ως σύμβολο της συνάρτησης      Alexis Clairaut    Leonhard Euler

1740

y" + ky = f(x)      Η λύση της διαφορικής εξίσωσης από τον  Daniel Bernoulli

1743

Ταυτότητα του Euler   eix = cosx + isinx      Leonhard Euler

1748

Μετατροπή από καρτεσιανές στις πολικές συντεταγμένες   Leonhard Euler

1755

 Το κεφαλαίο Σ ως σύμβολο αθροίσματος   Leonhard Euler

1777

 Εισαγωγή του συμβόλου i  για τη φανταστική μονάδα      Leonhard Euler

1782

 Η μαθηματική έννοια «δυναμικό»       Pierre Simon LaPlace

1788

 Αναλυτική Μηχανική           Joseph Louis LaGrange

1799

 Θεμελιώδες θεώρημα της Άλγεβρας         Karl Friedrich Gauss

1808

 Το σύμβολο ν! «ν παραγοντικό»    Christian Kramp         Strassbourg

1822

 Σειρές Fourier       Jean Baptiste Fourier

1823

 Η έννοια ΟΡΙΟ           Augustin Caushy

1832

Θεωρία ΟΜΑΔΩΝ    Group theory  Evariste Galois

1844

 Υπερβατικοί αριθμοί Ο e και ο e2 δεν μπορεί να είναι ρίζες εξίσωσης με ρητούς συντελεστές  Liouville

1873

Ο e είναι υπερβατικός                         Charles Hermite

1882

Ο π  είναι υπερβατικός                   Ferdinand Lindemann

1854

Άλγεβρα Boole                        George Boole

1854

Γεωμετρία του Riemann        Bernhard Rieman    

1857

Μήτρες        Matrix                   Arthur Cayley

1872

Group theory applied to geometry by Felix Klein

1873

Vector analysis introduced by James C. Maxwell