Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

Φυσική
 

 

 

Εξετάσεις ΑΣΕΠ
 

 

Ερωτήσεις
 

 

 

Μηχανική 2
 

 

 


1. Ένας πλανήτης έχει την ίδια ακτίνα με τη Γη αλλά τετραπλάσια  πυκνότητα  

α

Η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνειά του θα είναι 4πλάσια από την αντίστοιχη της Γης

β

Η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνειά του θα είναι ίση με  την αντίστοιχη της Γης

γ

Η ταχύτητα διαφυγής από την επιφάνειά του θα είναι  ίση με την αντίστοιχη της Γης

δ

Η ταχύτητα διαφυγής θα είναι  θα είναι  4πλάσια από την αντίστοιχη της Γης

 

 

 

 

 

 

2. Ένα εκκρεμές κρέμεται από την οροφή μιας αμαξοστοιχίας που κινείται σε οριζόντιο έδαφος με σταθερή επιτάχυνση

α = 5g/2 όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. Όταν το εκκρεμές εκτελεί αρμονική ταλάντωση, η περίοδος είναι Τ2.

Αν είναι Τ1 η περίοδος του ίδιου εκκρεμούς όταν η αμαξοστοιχία είναι ακίνητη, ο λόγος Τ2 / Τ1 είναι ίσος με 

α

 2/3

β

    1

γ

 √5/2

δ

√2/√3

 

 

 

 

3. Ένας κύλινδρος κυλίεται χωρίς ολίσθηση σε οριζόντια επιφάνεια με σταθερή ταχύτητα του κέντρου μάζας.

Η στατική τριβή που του ασκεί η οριζόντια επιφάνεια 

α

είναι ίση με μηδέν

β

Έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας του κέντρου  μάζας

γ

Έχει την κατεύθυνση αντίθετη από εκείνη της ταχύτητας του κέντρου μάζας

δ

Είναι δύναμη με αρνητικό έργο

 

 

 

 

4. Μία ομογενής ράβδος,  μήκους L και μάζας m, συγκρατείται με άρθρωση στο ανώτερο σημείο της έτσι ώστε να αποτελεί φυσικό εκκρεμές,. Η ροπή αδράνειας ως προς τον οριζόντιο άξονα περιστροφής είναι  mL2/3 . Σε χρονική στιγμή κατά την οποία είναι ακίνητη ασκείται στο κατώτερο σημείο της οριζόντια δύναμη F. Κατά τη στιγμή εκείνη η επιτάχυνση  του κέντρου μάζας είναι

α

 ίση με μηδέν

β

Ίση με  F/m

γ

Ίση με 3F/2m 

δ

Ίση με  3F/m 

 

 

 

 

5. Ένα υλικό σημείο κινείται σε μία διάσταση έτσι ώστε η ταχύτητά του να δίνεται από τη σχέση

υ (x) = bx-5, όπου b σταθερά  και x η θέση του σωματιδίου.

Η επιτάχυνση α του υλικού σημείου ως συνάρτηση της θέσης x είναι :

α = - 5b2x-4

α = - 5b2x-11

α = - 5bx-9

α = - 5bx-4

 

 

 

 

 

6. Ένα υλικό σημείο μάζας 500 g βρίσκεται στη θέση ( -2, 1, -3 ) m, 

με ταχύτητα  ( 10, 6, -4 ) m/s.  Η στροφορμή του ως προς την αρχή των αξόνων είναι :

( -11, -11, -1 ) kgm2/s

( 11, 11, 1 )  Js

( 7, -19, -11 ) Js

 (-7, 19, 11)   kgm2/s

 

 

 

 

7. Ένα σημειακό φορτίο με αρνητικό φορτίο –10-6 C  και με ταχύτητα    6.10-6i - 8. 10-6 j (m/s) βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο      Β = 3i + 4k ( T) . Η δύναμη που ασκεί το μαγνητικό πεδίο είναι :

 ( -32, -24, -24 ) Ν

 ( 32, 24, -24 ) Ν

 ( 32, 24, 24 ) Ν

 ( 24, -24, -24 ) Ν

 

 

 

 

8. Σε ένα υλικό σημείο  το οποίο κινούμενο ευθύγραμμα βρίσκεται σε κάποια χρονική στιγμή στη θέση Α ( 3,5,0) m,  ασκείται εκτός των άλλων και μία σταθερή δύναμη F ( 5,7,2 ) N  και το υλικό σημείο κινούμενο ευθύγραμμα μετατοπίζεται  Το έργο της δύναμης F κατά τη μετατόπιση από τη θέση Α στη θέση Β ( 7,6,0) m είναι :

27 J

- 27 J  

23  J

8  J 

 

 

 

 

 

9. Ένα βλήμα εκτοξεύεται από οριζόντιο γήινο έδαφος με αρχική ταχύτητα μέτρου υ0 και γωνία βολής 600 ως προς τον οριζόντιο άξονα. Σε κάποια χρονική στιγμή, κατά την άνοδό του, η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα της ταχύτητάς του με τον ορίζοντα είναι 300. Αν συμβολίσουμε με g τη βαρυτική επιτάχυνση, κατά τη στιγμή εκείνη το βλήμα βρίσκεται σε ύψος  : 

h  =  3υ0 2/8g

h  = υ0 2/4g

h  = υ0 2/3g

h  =  3υ0 2/16g

 

 

 

 

10. Ένα σφαιρικό κι ένα κυλινδρικό αντικείμενο έχουν ίσες μάζες και ίσες ακτίνες και  αφήνονται από δύο σημεία του ίδιου κεκλιμένου επιπέδου για να κυλήσουν προς τα κάτω.

Ποιο αντικείμενο χρειάζεται μεγαλύτερη τριβή ώστε να μην ολισθήσει ;

Και τα δύο χρειάζονται την ίδια τριβή

Το κυλινδρικό  χρειάζεται περισσότερη τριβή

Το σφαιρικό  χρειάζεται περισσότερη τριβή

Εξαρτάται από το μέγεθος του κυλίνδρου

 

 

 

 

11. Η συνάρτηση δυναμικής ενέργειας και θέσης για κάποιο σημειακό αντικείμενο στο επίπεδο x0y είναι U = xy3 – 3y .

Η δύναμη που ασκείται στο σώμα όταν βρίσκεται στη θέση ( 3, -1 ) είναι:

(-1, 3  )

(-1, -6 )

(1, -6 )

(-1, -3 )

 

 

 

 

 

12.  Η πρόταση «Είναι αδύνατο ένα σώμα να κινείται σε δύο διαστάσεις με επιτάχυνση σταθερής κατεύθυνσης»

 

α

είναι λανθασμένη

β

είναι ορθή χωρίς όρους

γ

είναι ορθή υπό τον όρο ότι η κίνηση γίνεται σε οριζόντιο επίπεδο μόνο

δ

είναι ορθή υπό τον όρο ότι η κίνηση γίνεται σε κατακόρυφο επίπεδο μόνο

 

 

 

 

 

13. Σε ένα ελεύθερο αρχικά ακίνητο σώμα ασκούνται δυνάμεις η σύνθεση των οποίων καταλήγει σε ένα ζεύγος δυνάμεων .

Το σώμα

α

Θα εκτελέσει στροφική κίνηση περί άξονα κάθετο στο  επίπεδο του ζεύγους ο οποίος διέρχεται από το ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΖΑΣ

β

Θα εκτελέσει στροφική κίνηση περί άξονα κάθετο στο  επίπεδο του ζεύγους ο οποίος  ΔΕΝ διέρχεται από το ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΖΑΣ

γ

Θα εκτελέσει σύνθετη κίνηση αναλυόμενη σε στροφική περί το κέντρο μάζας και μεταφορική

δ

 Θα εκτελέσει κάποια κίνηση η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί

 

 

 

 

 

 

14. Σε ένα ελεύθερο αρχικά ακίνητο σώμα ασκείται μία μόνο δύναμη ο φορέας της οποίας δεν διέρχεται από το κέντρο μάζας. Το σώμα

α

Θα εκτελέσει μεταφορική κίνηση

β

Θα εκτελέσει στροφική κίνηση περί άξονα κάθετο στο  επίπεδο του ζεύγους ο οποίος  ΔΕΝ διέρχεται από το ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΖΑΣ

γ

Θα εκτελέσει σύνθετη κίνηση αναλυόμενη σε στροφική περί το κέντρο μάζας και μεταφορική

δ

 Θα εκτελέσει κάποια κίνηση η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί

 

 

 

 

 

15. Το σημειακό αντικείμενο Α έχει μάζα διπλάσια μάζα από το σημειακό αντικείμενο Β. Αν η  ταχύτητα του Α είναι (9, 12, -6) και η ταχύτητα του Β (3, -3, 0)   η ταχύτητα του κέντρου μάζας είναι

α

-7, 2,, 2

β

7,  7 , - 4

γ

7, -7, -4

δ

7,  2,  -2

 

 

 

 

                                        

 

16. Ένα σημειακό αντικείμενο Σ αφήνεται σε σημείο της σφήνας η οποία βρίσκεται

σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβή.  Αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει

τριβή και κατά την ολίσθηση του Σ, το κέντρο μάζας του συστήματος ως προς σύστημα αναφοράς το έδαφος

α

θα παραμείνει ακίνητο

β

θα κατέρχεται κινούμενο προς τα δεξιά

γ

θα κινείται κατακόρυφα

δ

θα κινείται με τρόπο διαφορετικό από τους β και  γ

 

 

 

 

17. Δύο σημειακά αντικείμενα κινούνται στην ίδια ευθεία και προς την ίδια κατεύθυνση. Η κινητική ενέργεια του συστήματος ως προς σύστημα αναφοράς το ένα από αυτά είναι 40 J . Η κινητική ενέργεια του συστήματος ως προς σύστημα αναφοράς το κέντρο μάζας είναι :    

α

40 J

β

160 J

γ

20 J

δ

80 J

 

 

 

 

18. Από την κορυφή ενός κεκλιμένου επιπέδου αφήνεται μια μπίλια, κυλίεται χωρίς ολίσθηση και φθάνει στη βάση με κινητική ενέργεια Κ1. Από την κορυφή ενός άλλου κεκλιμένου επιπέδου αφήνεται ένα πρισματικό αντικείμενο ίσης μάζας με τη μπίλια,  κατέρχεται ολισθαίνοντας χωρίς τριβή και φθάνει στη βάση  με  κινητική ενέργεια Κ2.

Εάν τα δύο αντικείμενα αφήνονται από ίσα ύψη :     

α

Κ1> Κ2

β

Κ1< Κ2

γ

Κ1 = Κ2

δ

Χρειαζόμαστε και άλλα στοιχεία για να συγκρίνουμε τις τιμές  Κ1 και Κ2

 

 

 

 

 

19. Σε ένα σώμα μάζας 0,2 kg, το οποίο κατά την αρχή των χρόνων έχει μηδενική ταχύτητα,  ασκείται ολική δύναμη F= λt .

Αν λ = 4N/s, to το έργο της δύναμης  3 s μετά την αρχή των χρόνων θα είναι :  

α

 810  J

β

 90  J

γ

270 J

δ

διαφορετικό από τα τρία προηγούμενα

 

 

 

 

20. Αν η ταχύτητα ενός αντικειμένου κινουμένου ευθύγραμμα είναι υ = kx, η ολική δύναμη θα είναι :    

α

mkx 2 .  

β

2mkx 2

γ

mk

δ

mk2x

 

 

 

 

21.Ένας οριζόντιος ομογενής δίσκος         στρέφεται περί κατακόρυφο άξονα με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν σε κάποια στιγμή ένα μικρό κομματάκι της περιφέρειας – που μπορεί να θεωρηθεί υλικό σημείο – ξεκολλήσει και εκτοξευτεί οριζόντια με την ταχύτητα που είχε, η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου μετά την εκτόξευση

α

θα είναι μεγαλύτερη από την ω

β

θα είναι ίση με την ω

γ

θα είναι μικρότερη από την ω

δ

θα έχει τιμή την οποία δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με την τιμή της ω.

 

 

 

 

 

22.Ένα κιβώτιο σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με τετράγωνη βάση 400 cm2 και ύψος 40 cm ακινητεί στην οριζόντια πλατφόρμα ενός ακίνητου οχήματος με συντελεστή στατικής τριβής 0,6 .

Σε κάποια στιγμή το όχημα αποκτά οριζόντια επιτάχυνση -  κάθετη στις δύο από τις κατακόρυφες πλευρές του κιβωτίου- η οποία αυξάνεται συνεχώς. 

α

Tο κιβώτιο θα ανατραπεί όταν η επιτάχυνση του οχήματος γίνει  0,5g

β

Το κιβώτίο δεν θα ανατραπεί αλλά θα ολισθήσει  όταν η επιτάχυνση γίνει 0,3 g 

γ

Όσο και να αυξηθεί η επιτάχυνση το κιβώτιο ούτε  θα ανατραπεί ούτε θα ολισθήσει 

δ

Το κιβώτίο δεν θα ανατραπεί αλλά θα ολισθήσει  όταν η επιτάχυνση γίνει 0, 5 g 

 

 

 

 

 

 

Θερμοδυναμική 2 

 

 


23. Δύο θερμικές μηχανές α και β συνδέονται έτσι ώστε η θερμότητα που αποδίδει η α να μεταβιβάζεται εξολοκλήρου στην β . Εάν ο συντελεστής απόδοσης της α είναι 0,4 και της β  είναι 0,3 , ο συντελεστής  απόδοσης του συστήματος θα είναι : 

α

0,18  

β

0, 58

γ

0,12

δ

0,7

 

 

 

 

 

24. Σε μια χάλκινη σφαίρα μεταβιβάζουμε θερμότητα Q και αυτή θερμαίνεται οπότε η εσωτερική ενέργεια αυξάνεται κατά ΔU

α

Q = ΔU

β

Q  > ΔU

γ

Q  < ΔU 

 

 

 

 

 

25. Ένα διατομικό αέριο έχει θερμοκρασία Τ. Αν είναι  k η σταθερά του Boltzmann η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του είναι :

α

3 k T/2

β

3 kT

γ

Μικρότερη  5 kT/2

δ

το πολύ  3 k T

 

 

 

 

 

26. Μια ποσότητα αερίου αρχικής θερμοκρασίας 270 C και έρχεται  σε θερμική επαφή με ίσης μάζας ποσότητα ίδιου αερίου αρχικής θερμοκρασίας 1270 C μέσω ενός τοιχώματος. Το τοίχωμα είναι  θερμικά διαπερατό και  τελικά αποκαθίσταται τελικά κοινή θερμοκρασία. Αν είναι cV η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα υπό σταθερό όγκο και  n o αριθμός των moles κάθε ποσότητας, μέχρι τη στιγμή που θα εξισωθούν οι θερμοκρασίες

α

η εντροπία θα αυξηθεί κατά  ncVln49/48

β

η εντροπία θα αυξηθεί κατά  ncVn2

γ

η εντροπία θα ελαττωθεί

δ

η εντροπία θα αυξηθεί

 

 

 

 

 

 

27. Κατά τη διάρκεια του βρασμού ενός λίτρου θαλασσινού νερού η θερμοκρασία του

α

Διατηρείται σταθερή και λίγο μικρότερη από τους 100 0 C

β

Ελαττώνεται

γ

Διατηρείται σταθερή και λίγο μεγαλύτερη από τους 100 0 C

δ

Αυξάνεται 

 

 

 

 

 

28. Κατά τη διάρκεια μιας αντιστρεπτής μεταβολής ο όγκος ενός αερίου ενός mol διπλασιάζεται και η θερμοκρασία του επίσης διπλασιάζεται . Αν η τιμή του cV είναι 5R/2 ,  η  εντροπία του αερίου αυξάνεται κατά

α

3,5R ln2  

β

2,5 R ln2  

γ

3,5 R

δ

ποσότητα που δεν είναι καμία από τι ς παραπάνω

 

 

 

 

 

29. Κατά τη λειτουργία μιας μηχανής Carnot η αποδιδόμενη στην ψυχρή δεξαμενή θερμότητα είναι ίση με το 80% του ωφέλιμου έργου. Ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής είναι 

α

4/5

β

4/9

γ

3/5

δ

5/9

 

 

 

 

 

30. Μία ισόχωρη θέρμανση μιας ποσότητας ιδανικού αεριού μεταξύ των θερμοκρασιών Τ1 και Τ2 η μεταβολή της εντροπίας είναι ΔSa . Σε ισοβαρή θέρμανση της ίδια ποσότητας του ίδιου αερίου μεταξύ των ίδιων θερμοκρασιών

Τ1 και Τ2 η μεταβολή της εντροπίας είναι ΔSβ. 

α

ΔSaSβ. 

β

ΔSβ > ΔSα. 

γ

ΔSβ  = ΔSβ. 

δ

Η διαφορά  ΔSa - ΔSβ μπορεί να είναι θετική ή αρνητική και αυτό εξαρτάται από διαφορά   Τ1 - Τ2

 

 

 

 

 

31.Για να αυξήσουμε τη θερμοκρασία ενός μονατομικού αερίου του κατά 20 Κ με ισοβαρή θέρμανση απαιτούνται

180 τζάουλ. Για να αυξήσουμε τη θερμοκρασία του ίδιου αερίου κατά 20 Κ με ισόχωρη θέρμανση απαιτούνται

α

180 J   

β

108 J  

γ

120 J

δ

1800/14 J

 

 

 

 

 

32. Μια ψυκτική μηχανή  λειτουργεί με αντίστροφο κύκλο Carnot α ανάμεσα στις θερμοκρασίες 500 K και 400 Κ. Εάν σε κάθε κύκλο η θερμότητα που μεταβιβάζεται στο αέριο είναι 60 J

α

το έργο που μεταβιβάζεται στο αέριο είναι   75 J

β

το έργο που μεταβιβάζεται στο αέριο είναι   50 J

γ

η θερμότητα που αποδίδεται στη θερμή δεξαμενή είναι 75 J

δ

η θερμότητα που αποδίδεται στη θερμή δεξαμενή είναι  45 J

 

 

 

 

 

33. Σε ισόχωρή αντιστρεπτή ψύξη ενός mol μονατομικού αερίου κατά την οποία η θερμοκρασία ελαττώνεται από 500 Κ σε 250 Κ, η μεταβολή της εντροπίας είναι

α

Δ S = - 1,5 R ln2

β

Δ S =  1,5 R ln2

γ

Δ S = - 3 R ln2

δ

Δ S = - R ln2

 

 

 

 

34. Τα μόρια δύο μονατομικών αερίων α και β έχουν ίσες τιμές ενεργών ταχυτήτων. Εάν η γραμμομοριακή μάζα του ενός είναι Μα και του άλλου Μβ = ½Μα

ο λόγος των θερμοκρασιών τους θα είναι:

α

Τα /Τβ = 2

β

Τα /Τβ = 1/2

γ

Τα /Τβ = 1

δ

Τα /Τβ = 4

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρομαγνητισμός 2
 

 

 

 

 


35. Εάν το δυναμικό σε μια περιοχή ηλεκτρικού πεδίου δίνεται από την V =  4xy3 , η ένταση στο σημείο 2,2,0 θα είναι :

α

-32, -96, 0

β

-4, -96, 0

γ

-32, - 4, 0

δ

-64, -96, 0

 

 

 

 

 

36. Δύο απομακρυσμένες φορτισμένες μεταλλικές σφαίρες ακτίνων R1 = 40 cm και R2 = 10 cm έχουν ίσες τιμές ενέργειας.

Ο λόγος των φορτίων q1/q2 είναι:

α

1

β

2

γ

4

δ

1/4

 

 

 

 

37. Δύο απομακρυσμένες μεταλλικές σφαίρες με χωρητικότητες C  και 3Cέχουν ίσα φορτία q1 = q2 = 4μC.

Σε κάποια στιγμή οι δύο σφαίρες έρχονται σε αγώγιμη επαφή. Μετά την επαφή

α

το φορτίο της μεγαλύτερης θα είναι 6 μC

β

το φορτίο της μικρότερης  θα είναι   3 μC

γ

οι σφαίρες θα έχουν και πάλι ίσα φορτία

δ

το φορτίο της μικρότερης θα είναι 6 μC 

 

 

 

 

38. Δύο ισοδυναμικές επιφάνειες ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου τα δυναμικά των οποίων διαφέρουν κατά ένα βολτ

α

θα απείχαν το ίδιο εάν οι δυναμικές γραμμές ήταν πυκνότερες

β

θα απείχαν 1 cm εάν η ένταση του πεδίου ήταν 1N/C

γ

θα απείχαν περισσότερο εάν οι δυναμικές γραμμές ήταν πιο αραιές

δ

θα απείχαν περισσότερο εάν οι δυναμικές γραμμές ήταν πυκνότερες

 

 

 

 

39. Ένας σφαιρικός φορτισμένος αγωγός έχει σταθερή επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ

α

Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνειά του είναι σ/ε0 .

β

Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο γεωμετρικό του κέντρο είναι  σ/2ε0 .

γ

Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνειά του είναι σ/2ε0 .

δ

Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνειά του είναι 2σ/ε0 .

 

 

 

 

40. Ένα επίπεδο  μεταλλικό φύλλο απείρου εμβαδού με επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ δημιουργεί λόγω του φορτίου ηλεκτρικό πεδίο. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι

α

Ε= σ/ε0

β

Ε= σ/3ε0

γ

Ε= σ/2ε0

δ

Ε= 2σ/ε0

 

 

 

 

 

41. Ηλεκτρικό πεδίο μπορεί να δημιουργηθεί

α

από μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο και από κινούμενα σωματίδια με  ηλεκτρικό φορτίο

β

μόνο από  σωματίδια με ηλεκτρικό φορτίο ανεξάρτητα από το αν κινούνται ή δεν κινούνται

γ

μόνο από  κινούμενα σωματίδια με ηλεκτρικό φορτίο

δ

από σωματίδια  με φορτίο κινούμενα ή ακίνητα και από μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο

 

 

 

 

 

42. Το κύκλωμα περιλαμβάνει πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης 12 V και εσωτερικής αντίστασης 3 Ω και  έναν αντιστάτη . Πόση πρέπει να είναι η τιμή της αντίστασης ώστε να θερμαίνεται περισσότερο ανά δευτερόλεπτο;

α

β

γ

δ

 

 

 

 

 

43. Ένα οριζόντιο ρευματοφόρο καλώδιο ισορροπεί σε ισχυρό οριζόντιο μαγνητικό πεδίο στο πεδίο βαρύτητας προσανατολισμένο από τη δύση προς την ανατολή. Αν αγνοήσουμε το γήινο μαγνητικό πεδίο και η φορά του ρεύματος είναι από τη δύση προς την ανατολή το οριζόντιο μαγνητικό πεδίο θα  έχει κατεύθυνση

α

από το νότο προς το βορρά

β

από το βορρά προς τον νότο

γ

από την ανατολή προς τη δύση 

δ

από τη δύση προς την ανατολή  

 

 

 

 

 

44. Σε έναν ρευματοφόρο αγωγό εφόσον βρεθεί σε ομογενές μαγνητικό πεδίο ασκείται:

α

σε κάθε περίπτωση μία συνολική ( συνισταμένη ) δύναμη

β

ζεύγος δυνάμεων εκτός εάν το επίπεδό του είναι παράλληλο με τις  δυναμικές γραμμές

γ

σε κάθε περίπτωση και δύναμη και ζεύγος δυνάμεων

δ

ζεύγος δυνάμεων εκτός εάν το επίπεδό του είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές

 

 

 

 

 

 

45. Ένα μακρύ ρευματοφόρο κυλινδρικό σύρμα ακτίνας διατομής 2 cm διαρρέεται από ρεύμα ομοιόμορφης πυκνότητας 104/4π  Α/ m2.     Εάν μ0 = 4π.10-7 Ν/Α2, το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από το ρεύμα σε απόσταση  1 cm από τον άξονα συμμετρίας είναι

α

10-3 Τ

β

5. 10-6 Τ

γ

5. 10-5 Τ

δ

Κανένα από τα παραπάνω

 

 

 

 

 

 

46. Αν το μαγνητικό δίπολο μπορούσε να διασπαστεί σε δύο μονόπολα καθένα με αντίθετο μαγνητικό φορτίο και εφόσον ίσχυε για το μαγνητικό φορτίο η αντίστοιχη Αρχή διατήρησης με αυτή που ισχύει για το ηλεκτρικό φορτίο

ποιες από τις τέσσερεις εξισώσεις του Maxwell θα έπρεπε να αλλάξουν

α

όλες

β

Καμία

γ

Μόνο η 2η και η 3η

δ

Μόνο η 2η και η 3η και η 4η