Οι απαντήσεις στα 46 ερωτήματα.   ΣΕΙΡΑ 2

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ 2       

 1α ,     2δ,    3α,     ,   5β,  6γ,  7γ ,  8α , 9γ, 1 0β,  11γ,   12α, 13α ,  14γ, 1 5β,   16γ,   17γ,   18γ,   19α, 

20δ,   21β,  22α

 

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  2  23β , 24β , 25δ , 26α , 27δ, 28 α , 29δ ,  30β , 31β    32γ , 33α ,  34α  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ   2

35α ,  36β  , 37α,   38 γ,   39 α ,  40γ ,  41δ , 42γ , 43α , 44δ , 45β ,  46γ,