Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

Ηλεκτρομαγνητισμός
 

 


 

 

 

64. Οι δυναμικές γραμμές ηλεκτροστατικού πεδίου

α

Είναι κλειστές

β

Είναι δυνατόν να τέμνονται

γ

Είναι πυκνότερες σε περιοχές όπου η ένταση του πεδίου είναι μεγαλύτερη

δ

Ξεκινούν από αρνητικά φορτία και καταλήγουν σε θετικά

 

 

 

 

 

65. Η ολική ηλεκτρική ροή που περνάει από μια κλειστή επιφάνεια

α

Εάν στο εσωτερικό στη επιφάνειας υπάρχει μόνο αρνητικό φορτίο είναι αρνητική

β

Εάν στο εσωτερικό της επιφάνειας υπάρχει μόνο ένα ηλεκτρικό δίπολο είναι μηδέν

γ

Εάν στο εσωτερικό της επιφάνειας δεν υπάρχει ηλεκτρικό φορτίο είναι μηδέν

δ

Είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το ηλεκτρικό φορτίο που βρίσκεται μέσα στην επιφάνεια 

 

 

 

 

 

 

 

66. Ένα ηλεκτρόνιο αφήνεται σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

α

Θα κινηθεί προς σημεία με μεγαλύτερο δυναμικό

β

Θα κινηθεί προς σημεία με μικρότερο δυναμικό

γ

Θα κινηθεί έτσι ώστε να ελαττωθεί η δυναμική του ενέργεια

δ

Θα κινηθεί κατά τη φορά της δυναμικής γραμμής στην οποία βρέθηκε

 

 

 

 

 

 

67. Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία βρίσκονται στις θέσεις Α και Β και συνιστούν  ηλεκτρικό δίπολο. Το δίπολο αυτό αποτελεί πηγή ενός ηλεκτροστατικού πεδίου.

α

Το δυναμικό του πεδίου στο μέσον Ο της ΑΒ είναι μηδέν

β

Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο μέσον Ο της ΑΒ είναι μηδέν

γ

Εάν ένα φορτίο υπόθεμα q βρεθεί στο μέσον Ο της ΑΒ, το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνησή του q από το Ο μέχρι το άπειρο θα είναι ίσο με μηδέν 

δ

Σε ένα οποιοδήποτε σημείο Δ μιας μεσοκαθέτου στην ΑΒ η ένταση του ηλεκρτοστατικού πεδίου είναι παράλληλη προς την ΑΒ.

 

 

 

 

 

 

 

68. Δύο σφαιρικοί αγωγοί ίσων όγκων ο ένας Α1 από χαλκό και ο  άλλος Α2 από μόλυβδο βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση ο ένας από τον άλλο είναι φορτισμένοι με ηλεκτρικό φορτίο ο Α1 40 μ C και ο Α2  50 μ C. Σε κάποια στιγμή φέρνουμε τους δύο αγωγούς σε επαφή. Μ ε ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;

α

Οι δύο αγωγοί έχουν ίσες χωρητικότητες

β

Μετά  την επαφή  το δυναμικό του Α2 θα είναι μικρότερο από το δυναμικό του Α1

γ

Μετά  την επαφή ολική ηλεκτρική ενέργεια του συστήματος θα είναι ίση με το άθροισμα των ενεργειών των δύο αγωγών πριν από την επαφή  

δ

Μετά  την επαφή το ηλεκτρικό φορτίο του Α2 θα ελαττωθεί κατά10 μ C

 

 

 

 

 

 

 

69. Ένα σημειακό φορτίο q1 = 1/8,99   pC βρίσκεται στην αρχή των αξόνων. Σε απόσταση 0,10 m και κατά την θετική φορά του άξονα x από το φορτίο  τοποθετούμε φορτίο q2 = - 1/8,99  pC.        Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στην κορυφή ισόπλευρου τριγώνου το οποίο έχει ως βάση την απόσταση μεταξύ των δύο φορτίων δίνεται από την σχέση: ( Με το σύμβολο  i παριστάνουμε το μοναδιαίο διάνυσμα κατά τον άξονα x. Η τιμή της σταθεράς  k  να  θεωρηθεί 8,99 . 109 Nm2/C2 .

 

α

Ε   = 0,5 N/C   i

β

 Ε   = - 0,1 N/C   i

γ

  Ε   = 0,1 N/C   i 

δ

E = 0

 

 

 

 

 

 

70. Σημειακό φορτίο q  βρίσκεται στο κέντρο νοητού κύβου. Αν με ε0 παραστήσουμε την απόλυτη διηλεκτρική σταθερά κενού, η ηλεκτρική ροή μέσα από μία έδρα του κύβου είναι ίση με: 

α

q / ε0

β

q / 6ε0

γ

q / 3ε0

δ

0

 

 

 

 

 

 

71. Σημειακό φορτίο q1 =+12nC  βρίσκεται στην αρχή των αξόνων. Σε απόσταση 0,10 m και κατά την θετική φορά του άξονα των x από φορτίο q1 τοποθετούμε φορτίο q2 =-12nC  . Το δυναμικό στην κορυφή ισοπλεύρου τριγώνου το οποίο έχει ως βάση την απόσταση μεταξύ των δύο φορτίων και στο οποίο το μήκος κάθε μιας από τις ίσες πλευρές είναι 10 cm, δίνεται από την σχέση: ( Με το σύμβολο  i παριστάνουμε το μοναδιαίο διάνυσμα κατά τον άξονα x.)

α

β

γ

V = 830 V

δ

V = 0

 

 

 

 

 

 

72. Ένα καλώδιο υψηλής τάσης πέφτει πάνω σε κλειστό αυτοκίνητο και το σώμα του αυτοκινήτου

αποκτά δυναμικό 10000 V ως προς το έδαφος. Οι επιβάτες του αυτοκινήτου:

α

Είναι ασφαλείς μέσα στο αυτοκίνητο

β

Δεν είναι ασφαλείς μέσα στο αυτοκίνητο

γ

Δεν είναι ασφαλείς έξω από το αυτοκίνητο

δ

Δεν είναι ασφαλείς ούτε μέσα ούτε έξω από το αυτοκίνητο

 

 

 

 

 

 

73. Ένας πυκνωτής με παράλληλους οπλισμούς φορτίζεται με την βοήθεια μιας μπαταρίας. Στην συνέχεια αποσυνδέεται

η μπαταρία και η απόσταση μεταξύ των οπλισμών διπλασιάζεται. Με ποιο συμφωνείτε;

α

Η ολική ενέργεια του πυκνωτή παραμένει σταθερή

β

Η ολική ενέργεια του πυκνωτή αυξάνεται

γ

Η ολική ενέργεια του πυκνωτή μειώνεται

δ

Η χωρητικότητα του πυκνωτή παραμένει σταθερή

 

 

 

 

 

 

74. Ένας πυκνωτής με παράλληλους οπλισμούς φορτίζεται με την βοήθεια μιας μπαταρίας. Διατηρούμε τη σύνδεση με

τους πόλους της μπαταρίας και ελαττώνουμε την απόσταση των δύο οπλισμών. Με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;

α

Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ των οπλισμών δεν μεταβάλλεται

β

Η ολική ενέργεια του πυκνωτή αυξάνεται

γ

Το ηλεκτρικό φορτίο του πυκνωτή μεταβάλλεται.

δ

Το ηλεκτρικό φορτίο του πυκνωτή δεν μεταβάλλεται.

 

 

 

 

 

 

75. Ένας πυκνωτής χωρητικότητας 1 μF συνδέεται σε σειρά με αντίσταση 10 ΜΩ και ένα συσσωρευτή με ηλεκτρεγερτική

δύναμη 12 V. Στο κύκλωμα παρεμβάλλεται ένας διακόπτης. Πριν κλείσουμε τον διακόπτη την χρονική στιγμή  

ο πυκνωτής είναι αφόρτιστος. Αν e-1 = 0,37, το ποσοστό του αρχικού ρεύματος τη χρονική στιγμή  είναι:

α

8,63%

β

86,3%

γ

13,7%

δ

1,37%

 

 

 

 

 

76.  Σε κάποια χρονική στιγμή οι οπλισμοί ενός φορτισμένου  πυκνωτή χωρητικότητας 2 μF συνδέονται με αγωγό

αντίστασης 5 ΜΩ  και αρχίζει η εκφόρτιση. Εάν κατά την αρχή των χρόνων η διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών είναι 

24 βολτ και e-1 = 0,37, με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;

α

Κατά τη χρονική στιγμή 10 s το φορτίο του πυκνωτή είναι 8,88 μC

β

Κατά τη χρονική στιγμή 20 s η ενέργεια του πυκνωτή είναι 13,7% της ενέργειας του πυκνωτή κατά την αρχή των χρόνων

γ

Κατά τη χρονική στιγμή 10 s η τάση του πυκνωτή είναι το 37% της αρχικής

δ

Κατά τη χρονική στιγμή 10 s η τάση του πυκνωτή είναι το 13,7% της αρχικής

 

 

 

 

 

 

 

77.     Μια μεταλλική σφαίρα διαμέτρου 30 cm είναι φορτισμένη με 40 nC. Το φορτίο της σφαίρας αποτελεί πηγή ηλεκτροστατικού

78.     πεδίο. Αναφορικά με το πεδίο αυτό, με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;

α

Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο εσωτερικό της είναι ίση με μηδέν

β

Το δυναμικό του πεδίου σε σημείο που απέχει 5 εκατοστά από το κέντρο της είναι 7200 V

γ

Το δυναμικό του πεδίου σε σημείο που απέχει 45 εκατοστά από το κέντρο της είναι 1200 V

δ

Η ένταση του πεδίου σε ένα σημείο της επιφάνειας της σφαίρας είναι 16000 V/m

 

 

 

 

 

 

 

78. Ένας πυκνωτής με παράλληλους οπλισμούς φορτίζεται με την βοήθεια μιας μπαταρίας. Στη συνέχεια αποσυνδέεται

η μπαταρία και μεταξύ των δύο οπλισμών εισάγεται ένα μονωτικό υλικό σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς 4.

α

Η ολική ενέργεια του πυκνωτή παραμένει σταθερή

β

Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου τετραπλασιάζεται

γ

Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου υποτετραπλασιάζεται

δ

Το ηλεκτρικό φορτίο του πυκνωτή τετραπλασιάζεται

 

 

 

 

 

 

79.     Ο μέσος ελεύθερος χρόνος μεταξύ δύο κρούσεων σε μεταλλικό αγωγό με πυκνότητα φορέων n, ειδική αντίσταση ρ,

80.     φορτίο και μάζα κάθε φορέα e και m , αντίστοιχα, δίνεται από την σχέση:

α

 τ = m/neρ

β

τ = m/ne2ρ

γ

τ = m2/neρ

δ

τ = m/neρ2

 

 

 

 

 

 

80.  Με ποια από τα παρακάτω  συμφωνείτε;

α

Ο νόμος του Ohm ισχύει για όλους τους αγωγούς

β

Ο νόμος του Ohm είναι μια ειδική ιδιότητα μερικών υλικών και όχι ένας γενικός νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού όπως ο νόμος του Gauss

γ

Σύμφωνα με τον νόμο του Ohm η αντίσταση ενός αγωγού είναι ανεξάρτητη από τη διαφορά δυναμικού που εφαρμόζουμε για τη μέτρησή της

δ

Από τη σκοπιά του Μικρόκοσμου θεωρούμε ότι ένα αγώγιμο υλικό υπακούει στον νόμο του Ohm εάν η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι ανάλογη προς την πυκνότητα του ρεύματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.  Δύο ίδιου μήκους σύρματα το ένα από σίδηρο το άλλο από χαλκό συνδέονται παράλληλα σε ένα κύκλωμα και

διαπιστώνεται ότι διαρρέονται από ρεύματα  ίσων εντάσεων.  Εάν η ειδική αντίσταση του σιδήρου θεωρηθεί εξαπλάσια

από εκείνη του χαλκού, με ποια συμφωνείτε;

α

Η διάμετρος της διατομής του χάλκινου σύρματος είναι 6 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του σιδερένιου

β

Η διάμετρος της διατομής του χάλκινου σύρματος είναι 36 φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο του σιδερένιου

γ

Η πυκνότητα του ρεύματος το οποίο διαρρέει το χάλκινο σύρμα είναι 6πλάσια από την αντίστοιχη πυκνότητα του άλλου ρεύματος

δ

Η αντίσταση του χάλκινου σύρματος είναι ίση με την αντίσταση του άλλου σύρματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.  Η ειδική αντίσταση του (άμορφου) άνθρακα στους 200 C είναι 350 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του σιδήρου,

ο θερμικός συντελεστής αντίστασης του άνθρακα είναι -5.10-4  και ο αντίστοιχος του σιδήρου είναι 5.10-3/Κ .

Χρησιμοποιώντας διαδοχικά – τον ένα μετά τον άλλο- δίσκους από σίδηρο και από άνθρακα της ίδιας διαμέτρου,

κατασκευάζουμε έναν κυλινδρικό αγωγό με θερμικό συντελεστή αντίστασης -στους 200 C-  ίσο με μηδέν.

Υποθέτοντας ότι η θερμοκρασία είναι ουσιαστικά η ίδια σε κάθε δίσκο

α

Το πάχος κάθε δίσκου από άνθρακα είναι μικρότερο από το πάχος κάθε δίσκου από σίδερο

β

Το πάχος κάθε δίσκου από άνθρακα είναι 35 φορές μεγαλύτερο μικρότερο από το πάχος κάθε δίσκου από σίδερο

γ

Η ισχύς Joule σε κάθε δίσκο άνθρακα είναι 12250 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη σε κάθε δίσκο από σίδερο

δ

Η αντίσταση κάθε δίσκου άνθρακα στους 350 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη κάθε δίσκου από σίδερο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.  Δύο λαμπτήρες πυρακτώσεως ο ένας Λ1 200W/220 V και ο άλλος Λ2 60 W/220 V

α

Το μεταλλικό νήμα του Λ1 είναι λεπτότερο από το αντίστοιχο νήμα του Λ2.

β

Ο λόγος των αντιστάσεων R1/R2 στην ίδια θερμοκρασία είναι 3/10

γ

Ο λόγος των αντιστάσεων R1/R2 στην ίδια θερμοκρασία είναι 9/100

δ

Εφόσον και οι δύο λειτουργούν στα 220 βολτ, το ρεύμα που διαρρέει τον Λ1 είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ρεύμα που διαρρέει τον Λ2

 

 

 

 

 

 

 

84.  Ένας ευθύγραμμος αγωγός πολύ μεγάλου μήκους διαρρέεται από ρεύμα έντασης 100 Α. Η απόσταση από τον αγωγό, στην οποία η ένταση του δημιουργούμενου μαγνητικού πεδίου Β είναι 0,5. 10-4 T, είναι ίση προς

α

r = 0,4 m

β

r = 0,04 m

γ

r = 4 m

δ

r = 4 cm

 

 

 

 

 

 

85.  Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός πολύ μεγάλου μήκους διέρχεται από το κέντρο μεταλλικού δακτυλίου κάθετα στο επίπεδο του δακτυλίου

α

Ο δακτύλιος διαρρέεται από ρεύμα μόνο όταν αυξάνεται η ένταση ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό

β

Ο δακτύλιος διαρρέεται από ρεύμα μόνο όταν μειώνεται η ένταση ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό

γ

Ο δακτύλιος διαρρέεται από ρεύμα όταν μεταβάλλεται η ένταση ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό

δ

Ο δακτύλιος δεν διαρρέεται από ρεύμα ούτε όταν αυξάνεται η ένταση ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό ούτε όταν μειώνεται αυτή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. Ένας μεταλλικός δακτύλιος κρέμεται από ένα κατακόρυφο τεντωμένο νήμα και αρχικώς ακινητεί. Κρατώντας σταθερά στο χέρι μας έναν ραβδομαγνήτη τον πλησιάζουμε απότομα προς στον δακτύλιο. Με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;

α

Εάν ο δακτύλιος είναι από σίδηρο με εγκοπή θα πλησιάζει προς τον μαγνήτη

β

Εάν ο μεταλλικός δακτύλιος είναι από χαλκό θα πλησιάσει προς τον μαγνήτη

γ

Εάν ο μεταλλικός δακτύλιος είναι από χαλκό θα παραμείνει ακίνητος

δ

Εάν ο μεταλλικός δακτύλιος είναι από χαλκό θα απομακρυνθεί 

 

 

 

 

 

 

87. Ένας ευθύγραμμος αγωγός κινείται μεταφορικά σε ομογενές μαγνητικό πεδίο διατηρούμενος κάθετος στις δυναμικές γραμμές

α

Εάν η ταχύτητα του αγωγού είναι παράλληλη προς τη διεύθυνση του, ο αγωγός θα γίνει οπωσδήποτε πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης

β

Εάν η ταχύτητα του αγωγού είναι παράλληλη προς τη διεύθυνση του ο αγωγός θα γίνει πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης μόνον εφόσον είναι η ταχύτητά του είναι κάθετη στη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου

γ

Εάν η ταχύτητα του αγωγού είναι κάθετη στον αγωγό και συγχρόνως κάθετη και στις δυναμικές γραμμές ο αγωγός θα γίνει πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης

δ

Εάν η ταχύτητα του αγωγού σχηματίζει γωνία 300 με τη διεύθυνσή του χωρίς να  είναι παράλληλη προς τις δυναμικές γραμμές ο αγωγός δεν θα γίνει πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88. Ένας πυκνωτής χωρητικότητας 1,8 μF ένα ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής 8 mH και ένας αντιστάτης 100 Ω συνδέονται σε σειρά. Στα άκρα της συστοιχίας εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση πλάτους 2002 V. Διαπιστώνεται ότι η ενεργός τιμή της εναλλασσόμενης τάσης στα άκρα του αντιστάτη είναι 200 V.

α

Η συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης είναι 100/24π  kHz

β

Η ενεργός τιμή του εναλλασσόμενου ρεύματος είναι 1 Α

γ

Αν αυξηθεί η συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης η ενεργός τιμή του εναλλασσόμενου ρεύματος θα είναι μεγαλύτερη από 2Α

δ

Αν ελαττωθεί η συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης η ενεργός τιμή του εναλλασσόμενου ρεύματος θα είναι μεγαλύτερη από 2Α

 

 

 

 

 

 

 

 

89. Στα άκρα ενός πηνίου με συντελεστή αυτεπαγωγής 60/π mH εφαρμόζεται εναλλασσόμενη V= 1202ημ2000πt και διαπιστώνεται ότι το πλάτος του εναλλασσόμενου ρεύματος είναι 1 Α

α

Η συνάρτηση του εναλλασσόμενου ρεύματος θα είναι i  = ημ (2000πt + π/4)

β

Το πηνίο είναι ιδανικό

γ

Η ωμική αντίσταση του πηνίου είναι 120 Ω

δ

Η μέση ισχύς είναι 240 W.

 

 

 

 

 

 

90. Ένας πυκνωτής , ένα ιδανικό πηνίο και ένας αντιστάτης 100 kΩ συνδέονται σε σειρά. Στα άκρα της συστοιχίας εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση 50 V. Διαπιστώνεται ότι η ενεργός τιμή της τάσης στα άκρα του πυκνωτή είναι 50 V και στα άκρα του πηνίου 80V.

α

Η τάση στα άκρα του αντιστάτη θα έχει ενεργό τιμή  50  V

β

Η τάση στα άκρα του αντιστάτη θα έχει ενεργό τιμή  40  V

γ

Ανάμεσα στην τάση και στο ρεύμα υπάρχει διαφορά φάσης με το ρεύμα να προηγείται της τάσης

δ

Η εμπέδηση του τμήματος «πυκνωτής – πηνίο» είναι 175 Ω

 

 

 

 

 

 

 

91. Ένα πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής 6 H και αντίσταση 20 Ω  βρίσκεται σε κύκλωμα με διακόπτη και πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης 100 βολτ και αμελητέας εσωτερικής αντίστασης. Σε κάποια στιγμή την οποία θεωρούμε αρχή των χρόνων κλείνουμε τον διακόπτη. Εάν θεωρηθεί ότι e-1 = 0,37, με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;

α

Κατά τη στιγμή που το ρεύμα είναι 2 Α η ενέργεια που έχει αποθηκευθεί στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου είναι 24 τζάουλ

β

Κατά τη χρονική στιγμή 0,3 s το ρεύμα είναι 3,15 Α

γ

Κατά τη χρονική στιγμή 0,3 s η πηγή μεταβιβάζει στο πηνίο ενέργεια με ρυθμό 315 J/s

δ

Κατά τη χρονική στιγμή 0,3 s το πηνίο αποταμιεύει ενέργεια στο μαγνητικό πεδίο με ρυθμό 116,55 J/s

 

 

 

 

 

 

 

 

92. Ένας κλειστός μεταλλικός δακτύλιος διατηρείται ακίνητος και κάθετος στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου το οποίο – σε ένα σχήμα πάνω σε ένα χαρτί -  έχει φορά προς «τα μέσα» . Εάν η μαγνητική ροή που περνά από την επιφάνεια του δακτυλίου μεταβάλλεται σύμφωνα με τη συνάρτηση Φ = 6t2 + 7t + 1 . Με ποια συμφωνείτε;

α

Η ηλεκτρεγερτική δύναμη που αναπτύσσεται κατά τη χρονική στιγμή t= 2s είναι –31 V.

β

Η ηλεκτρεγερτική δύναμη που αναπτύσσεται κατά τη χρονική στιγμή t= 3s είναι –41 V.

γ

Η φορά του επαγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος είναι αντίθετη προς τη φορά   των δεικτών του ρολογιού

δ

Η φορά του επαγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος είναι η φορά των δεικτών του ρολογιού

 

 

 

 

 

 

 

 

93.  Ένας πυκνωτής με παράλληλους οπλισμούς και αέρα ανάμεσά τους είναι συνδεδεμένος με πηγή συνεχούς τάσης και φορτίζεται. Οι οπλισμοί είναι κυκλικοί δίσκοι ακτίνας 0,10 m. Κάποια στιγμή το ρεύμα αγωγιμότητας στα σύρματα είναι 0,60π Α. Η πυκνότητα του ρεύματος   μετατόπισης στο χώρο μεταξύ των οπλισμών είναι τη στιγμή αυτή:

α

0

β

60 A/m2

γ

0, 6 A/m2

δ

19 A/m2

 

 

 

 

 

 

94.  Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι λανθασμένη;

α

Οι εξισώσεις του Maxwell δεν αλλάζουν μορφή κάτω από μετασχηματισμούς Lorentz.

β

Η μαθηματική διατύπωση της αρχής διατήρησης του φορτίου προκύπτει από τις εξισώσεις του Maxwell.

γ

Η έκφραση για τη δύναμη Lorentz προκύπτει ως ειδική εφαρμογή των εξισώσεων Maxwell.

δ

Ο νόμος του Gauss ισχύει και για κινούμενα φορτία

 

 

 

 

 

 

 

95.  Το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου του επίπεδου ηλεκτρομαγνητικού κύματος που φθάνει σε μεγάλη (σε σχέση με το μήκος κύματος) απόσταση από κεραία ραδιοφωνικού σταθμού είναι E0 = 0,06 V/m. Η ένταση της ακτινοβολίας στην απόσταση αυτή είναι

α

9,76.10-14 W/m2

β

2,39.10-6 W/m2

γ

4,88.10-14 W/m2

δ

4,78. 10-6 W/m2

 

 

 

 

 

 

96. Ένας ραβδομαγνήτης βάρους 6 Ν κρέμεται από ένα  κατακόρυφο νήμα αμελητέας μάζας με τον νότιο πόλο από πάνω . Σε κάποια στιγμή εφαρμόζεται οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έτσι ώστε σε κάθε πόλο του μαγνήτη να ασκείται δύναμη 3Ν.  Συμφωνείτε ότι κατά τη νέα ισορροπία του συστήματος

α

Το τεντωμένο νήμα θα παραμείνει κατακόρυφο

β

Το τεντωμένο νήμα θα σχηματίζει γωνία 450 με την κατακόρυφο

γ

Ο άξονας του ραβδομαγνήτη θα σχηματίζει γωνία 300 με την κατακόρυφο

δ

Ο άξονας του ραβδομαγνήτη θα σχηματίζει γωνία 450 με την κατακόρυφο

 

 

 

 

 

 

97. Με ποιο από τα παρακάτω διαφωνείτε;

α

volt. second = weber

β

henry.farad = second2

γ

coulomb.ohm.meter/weber= meter

δ

coulomb.ampere/farad = volt

 

 

 

 

 

 

98. Ένας ραβδομαγνήτης αφήνεται να πέσει με τον άξονά του κατακόρυφο μέσα σε κατακόρυφο – διατηρούμενο αμετακίνητο  - αλουμινένιο σωλήνα  μήκους δύο μέτρων. Αν αγνοήσουμε την αντίσταση του αέρα, με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;

α

Η κίνηση του θα είναι ομαλά επιταχυνόμενη

β

Θα αποκτήσει ορική ταχύτητα

γ

Κατά την κίνηση θα αυξηθεί η θερμοκρασία του συστήματος

δ

Κατά την κίνηση δεν θα αυξηθεί η θερμοκρασία του συστήματος

 

 

 

 

 

 

99. Στους οπλισμούς ενός επίπεδου πυκνωτή με τους οπλισμούς κατακόρυφους και με χωρητικότητα 10/4π nF εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση V= 90ημ314t

α

Κατά τη χρονική στιγμή t= 0,02 s η τιμή του B.ds κατά μήκος μιας κατακόρυφης κλειστής γραμμής  - γύρω από τις οριζόντιες δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή - είναι 10-14 Vm/s

β

Κατά τη χρονική στιγμή t= 0,04 s ο ρυθμός μεταβολής της ροής - του  ηλεκτρικού πεδίου - μέσα από μία επιφάνεια μεταξύ των δύο οπλισμών, παράλληλη προς αυτούς  είναι 90 Vm/s

γ

Κατά τη χρονική στιγμή t= 0,02 s το ρεύμα μετατόπισης είναι 10-7/4π Α

δ

Γύρω από τις δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή δημιουργείται μαγνητικό πεδίο με δυναμικές γραμμές κλειστές  και σε οριζόντιο επίπεδο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. Ένα  κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έχει φορά προς τα πάνω. Σε κάποια χρονική στιγμή t = 0  η ένταση του μαγνητικού  πεδίου  μεταβάλλεται με τον  χρόνο σύμφωνα με την

  B=  3t2 – 6t , οπότε δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο. Με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;

α

0ι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου είναι παράλληλες και οριζόντιες

β

0ι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου είναι κλειστές γραμμές σε κατακόρυφο επίπεδο

γ

Κατά τη χρονική στιγμή t = 1 η αρχική φορά του ηλεκτρικού πεδίου αναστρέφεται

δ

Κατά τη χρονική στιγμή t = 2 η αρχική φορά του ηλεκτρικού πεδίου αναστρέφεται

 

 

 

 

 

 

101. Ένα ορθογώνιο μεταλλικό πλαίσιο εμβαδού  Α βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο Β και στρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω περί άξονα ο οποίος ανήκει στο επίπεδο του πλαισίου και είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές. Σε μία χρονική στιγμή την οποία θεωρούμε αρχή των χρόνων το πλαίσιο είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές του πεδίου

α

Η μεταβολή της μαγνητικής ροής -που περνάει από το επίπεδο του πλαισίου- από τη χρονική στιγμή t=0 μέχρι τη στιγμή t = π/ω είναι μηδενική

β

Κατά τη χρονική στιγμή t = π/ω η ηλεκτρεγερτική δύναμη που αναπτύσσεται στο πλαίσιο είναι ίση με ωΒΑ

γ

Κατά τη χρονική στιγμή t = π/2ω η μαγνητική ροή -που περνάει από το επίπεδο του πλαισίου- είναι ίση με μηδέν

δ

Κατά τη χρονική στιγμή t = π/4ω η ηλεκτρεγερτική δύναμη που αναπτύσσεται στο πλαίσιο είναι ίση με √2ωΒΑ