Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

Φυσική του 20ου αιώνα
 

 

 

 


102. Στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο η γραφική παράσταση της μέγιστης κινητικής ενέργειας Kmax των φωτοηλεκτρονίων συναρτήσει της συχνότητας f του προσπίπτοντος φωτός, η τομή της ευθείας με τον άξονα των συχνοτήτων δίνει ακριβώς:

α

την σταθερά του Planck h

β

το έργο εξαγωγής του μετάλλου

γ

την ποσότητα  h/e

δ

τίποτε από τα παραπάνω

 

 

 

 

 

103. Στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο η γραφική παράσταση της μέγιστης κινητικής ενέργειας Kmax των φωτοηλεκτρονίων συναρτήσει της συχνότητας του προσπίπτοντος φωτός είναι μια ευθεία

α

Η  κλίση της ευθείας εξαρτάται μόνο από το μέταλλο στο οποίο προσπίπτει

η ακτινοβολία

β

Η  κλίση είναι ανεξάρτητη και από το μέταλλο  και από τη συχνότητα της ακτινοβολίας

γ

Η κλίση εξαρτάται μόνο από τη συχνότητα της ακτινοβολίας

δ

Το σημείο τομής της ευθείας με  τον άξονα των συχνοτήτων δίνει το πηλίκο  h/b,  όπου h η σταθερά του Planck και b το έργο εξαγωγής του μετάλλου

 

 

 

 

 

 

 

104. Ακτίνες Χ με μήκος κύματος λ  σκεδάζονται από ένα κομμάτι άνθρακα και η σκεδαζόμενη ακτινοβολία παρατηρείται με γωνία 900 μοιρών ως προς την προσπίπτουσα δέσμη. Αν συμβολίσουμε με mo τη μάζα ηρεμίας του εκτινασσόμενου ηλεκτρονίου

α

το μήκος κύματος της ακτινοβολίας μετά τη σκέδαση είναι ίσο με λ + h/moc

β

το μήκος κύματος της ακτινοβολίας μετά τη σκέδαση είναι ίσο με λ - h/moc

γ

H ορμή του εκτινασσσόμενου ηλεκτρονίου είναι ίση με  την ορμή

του  προσπίπτοντος φωτονίου

δ

H ορμή του εκτινασσσόμενου ηλεκτρονίου είναι μικρότερη από την ορμή

του  προσπίπτοντος φωτονίου

 

 

 

 

 

 

 

 

105. Ένα φωτόνιο ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας  προσπίπτει σε θεωρούμενο ακίνητο ηλεκτρόνιο,  εκτρέπεται κατά 30 μοίρες από την αρχική κατεύθυνση και το μήκος κύματος αυξάνεται κατά 20% 

α

Η ορμή του φωτονίου μετά την εκτροπή είναι κατά 20% μεγαλύτερη από την ορμή του προσπίπτοντος φωτονίου

β

Η ορμή του φωτονίου μετά την εκτροπή είναι κατά 16,67% μικρότερη από την ορμή του προσπίπτοντος φωτονίου

γ

Η ορμή του φωτονίου μετά την εκτροπή είναι κατά 20% μικρότερη από την ορμή του προσπίπτοντος φωτονίου

δ

Η γωνία που σχηματίζει η ορμή του ηλεκτρονίου με την αρχική κατεύθυνση κίνησης του φωτονίου είναι μικρότερη από 45 μοίρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106. Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του νατρίου είναι . Η ενέργεια που απαιτείται για να

αφαιρεθεί ένα ηλεκτρόνιο από την στιβάδα 3s του νατρίου είναι 5 eV.

Για να αφαιρεθεί ένα επί πλέον ηλεκτρόνιο απαιτείται:

α

Ε > 5 eV

β

Ε 

γ

Ε = 5 eV

δ

Ε < 5 eV

 

 

 

 

 

 

107.Με ένα φασματόμετρο μετρήθηκε ότι το μήκος κύματος μιας γραμμής του φάσματος υδρογόνου είναι 485 nm.

Αν η σταθερά Rydberg είναι R = 1,1.107 m-1 , τότε η γραμμή αυτή προέκυψε από μετάπτωση μεταξύ

των ενεργειακών σταθμών:

α

Ε5 και Ε2

β

Ε4 και Ε2

γ

Ε3 και Ε2

δ

Ε2 και Ε1

 

 

 

 

 

108. Ένα ραδιενεργό δείγμα έχει ενεργότητα 5,9.104 Bq και σταθερά διάσπασης 2,95 . 10 –8 s-1.

Οι αδιάσπαστοι πυρήνες που περιέχει είναι: 

α

5.1010

β

5.1011  

γ

2.1012

δ

2.1013   

 

 

 

 

 

109. Ο ρυθμός μεταβίβασης ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας σε ένα ηλεκτρομαγνητικό επίπεδο κύμα περιγράφεται με την έννοια – διανυσματικό μέγεθος Poynting. Με ποια συμφωνείτε;   

Με τα Ε και B παριστάνονται τα διανύσματα  της έντασης του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου αντίστοιχα 

α

Το  Poynting S ορίζεται ως εξωτερικό γινόμενο από τη σχέση S = 1/μ0Ε x Β και το μέτρο του είναι ίσο με τη μεταβιβαζόμενη ισχύ ανά μονάδα επιφάνειας

β

Το  Poynting S ορίζεται ως εξωτερικό γινόμενο από τη σχέση S =  Ε x Β και το μέτρο του είναι ίσο με τη μεταβιβαζόμενη ισχύ ανά μονάδα επιφάνειας

γ

Η κατεύθυνση του Poynting είναι η φορά ροής της ενέργειας

δ

Η μέση τιμή του Poynting -υπολογιζόμενη σε μια ή περισσότερες περιόδους- είναι ίση με 1/2μ0 ΕmΒm όπου Εm , Βm το πλάτος της έντασης του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110. Με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;   

α

Η φύση των ενεργειακών ζωνών ενός υλικού καθορίζει το εάν το υλικό αυτό συμπεριφέρεται ως αγωγός ή ως μονωτής

β

Στους μονωτές στη θερμοκρασία απολύτου μηδενός τα ηλεκτρόνια σθένους συμπληρώνουν τελείως την υψηλότερης ενέργειας κατειλημμένη ζώνη, τη ζώνη σθένους  ενώ η επόμενη προς τα πάνω ζώνη αγωγιμότητας είναι τελείως κενή

γ

Στους μεταλλικούς αγωγούς η ζώνη σθένους είναι εν μέρει πλήρης και τα ηλεκτρόνιά της είναι ελεύθερα να κινούνται εάν εφαρμόζεται ένα ηλεκτρικό πεδίο

δ

Στους ημιαγωγούς, σε συνήθεις θερμοκρασίες, κανένα ηλεκτρόνιο δεν μπορεί να μεταπηδήσει στη  ζώνη αγωγιμότητας όπου θα μπορούσε να κινείται ελεύθερα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111. Στο διάγραμμα για την ακτινοβολία του μέλανος σώματος - ένταση της ακτινοβολίας

( φασματική αφετική ικανότητα Rλ ) σε συνάρτηση με το μήκος κύματος - παρουσιάζονται δύο καμπύλες, η μία Κ1 αντιστοιχεί σε θερμοκρασία 2000 Κ και η άλλη Κ2 σε 4000 Κ . 

α

Το μέγιστο της Κ2 αντιστοιχεί σε μήκος κύματος διπλάσιο από εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί το μέγιστο της Κ1

β

Το μέγιστο της Κ1 αντιστοιχεί σε μήκος κύματος διπλάσιο από εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί το μέγιστο της Κ2 .

γ

Το εμβαδόν που περιέχεται κάτω από την καμπύλη Κ2 είναι διπλάσιο από το εμβαδόν κάτω από την Κ1

δ

Το εμβαδόν που περιέχεται κάτω από την καμπύλη Κ2 είναι οκταπλάσιο από το εμβαδόν κάτω από την Κ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112. Το μέγιστο της έντασης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας ενός μέλανος σώματος σε θερμοκρασία 17 0C είναι 10000 nm  

α

Η ακτινοβολία που εκπέμπεται στους 17 0C  είναι υπέρυθρη

β

Το μέγιστο της έντασης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας ενός μέλανος σώματος σε θερμοκρασία 117 0C είναι 11000 nm 

γ

Το μέγιστο της έντασης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας ενός μέλανος σώματος σε θερμοκρασία 117 0C είναι 7436 nm 

δ

Η ακτινοβολία που εκπέμπεται στους 117 0C  είναι αντιληπτή από το ανθρώπινο μάτι

 

 

 

 

 

 

 

 

113. Σε μία εξώθερμη πυρηνική αντίδραση:

α

Το άθροισμα των ατομικών αριθμών των αντιδρώντων είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των ατομικών αριθμών των προϊόντων

β

Το άθροισμα των μαζών ( ηρεμίας ) των αντιδρώντων είναι μικρότερο από το άθροισμα των  μαζών ( ηρεμίας ) των προϊόντων

γ

Το άθροισμα των μαζών ( ηρεμίας ) των αντιδρώντων είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των  μαζών ( ηρεμίας ) των προϊόντων

δ

Η ορμή του συστήματος μεταβάλλεται

 

 

 

 

 

 

 

 

114. Ένας σωλήνας παραγωγής ακτίνων Χ λειτουργεί  με τάση 60000 V. Με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;   

α

Όταν ένα ηλεκτρόνιο φθάνει στην άνοδο η κινητική του ενέργεια είναι 60000 eV

β

Τα φωτόνια με το μικρότερο μήκος κύματος έχουν ενέργεια 60000 eV

γ

Η συχνότητα κάθε φωτονίου με το μικρότερο μήκος κύματος υπολογίζεται εάν πολλαπλασιάσουμε την ενέργεια του φωτονίου με τη σταθερά h του Planck

δ

Τα μικρότερο κύματος που μπορεί να δημιουργήσει η συγκεκριμένη διάταξη είναι περίπου 0,02 nm

 

 

 

 

 

 

 

115. To  92U238 έχει χρόνο ημιζωής 4,5.109 χρόνια και με μια σειρά από διασπάσεις καταλήγει στο σταθερό ισότοπο μολύβδου 206  ( 82Pb206  ). Ένα ορυκτό τη στιγμή της δημιουργίας του περιείχε ουράνιο   238  και καθόλου μόλυβδο 206.  Σήμερα στο ορυκτό αυτό, διαπιστώνεται ότι  ο λόγος του αριθμού των πυρήνων μολύβδου   προς τον αριθμό των πυρήνων ουρανίου 238 είναι 1/8. Με δεδομένο ότι ln3/ln2= 11/7,  με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε ; 

Θεωρούμε ότι  όλοι οι διασπώμενοι πυρήνες ουρανίου  238  καταλήγουν σε πυρήνες  μολύβδου  206.

 

α

Ο αριθμός των πυρήνων ουρανίου που έχουν μέχρι σήμερα διασπαστεί είναι το 1/9 των πυρήνων ουρανίου που ήταν αδιάσπαστοι κατά τη στιγμή της δημιουργίας του ορυκτού

β

Η ενεργότητα ( activity ) του ορυκτού σήμερα είναι ίση με το 1/9 της αντίστοιχης ενεργότητας κατά τη δημιουργία του

γ

Η ηλικία του ορυκτού είναι 45/7 . 108 χρόνια

δ

Η ηλικία του ορυκτού είναι 45/8 . 108 χρόνια

 

 

 

 

 

 

 

 

116. Σχετικά με το ατομικό μοντέλο του Bohr, με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;   

α

Η συχνότητα κάθε εκπεμπόμενου φωτονίου προσδιορίζεται από την αρχή της διατήρησης της ενέργειας

β

Η κβάντωση των ενεργειακών καταστάσεων εξηγεί το «μυστήριο» της σταθερότητας του ατόμου

γ

Η στροφορμή ενός ηλεκτρονίου είναι αδύνατον να είναι h

δ

Η ενέργεια κάθε εκπεμπόμενου φωτονίου είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια ιοντισμού του ατόμου όταν αυτό βρίσκεται στην θεμελιώδη κατάσταση

 

 

 

 

 

 

 

117. Σχετικά με το ατομικό μοντέλο του Bohr, με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;   

α

Αν η ενέργεια του ατόμου είναι στη θεμελιώδη κατάσταση  – 13,6 eV η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου θα είναι 13,6 eV.

β

Η μικρότερη στροφορμή που μπορεί να έχει ένα ηλεκτρόνιο είναι h/2π.

γ

Η ταχύτητα του ηλεκτρονίου στην πρώτη τροχιά είναι το 1/3 της ταχύτητας c του φωτός 

δ

Η ταχύτητα του ηλεκτρονίου στην πρώτη τροχιά είναι το 1/137 της ταχύτητας c του φωτός και το γεγονός δικαιολογεί τον μη σχετικιστικό χειρισμό της μάζας και της κινητικής ενέργειας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

118. Με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;   

α

Ο De Brogli επεδίωξε να αποδείξει ότι η κβάντωση της στροφορμής του ηλεκτρονίου, στο μοντέλο του Bohr είναι συνέπεια του κυματικού χαρακτήρα του.

β

Σε κάθε σωματίδιο αντιστοιχεί ένα μήκος κύματος έτσι ώστε δύο σωματίδια με την ίδια ενέργεια και διαφορετικές μάζες να έχουν ίσα μήκη κύματος.

γ

Σύμφωνα με τον De Brogli σε κάθε σωματίδιο αντιστοιχεί ένα μήκος κύματος η τιμή του οποίου καθορίζεται μόνο από την ορμή του. 

δ

Σύμφωνα με τον De Brogli σε κάθε σωματίδιο αντιστοιχεί ένα μήκος κύματος,  η τιμή του οποίου καθορίζεται μόνο από την ταχύτητά του και είναι ανεξάρτητη της μάζας του  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119. Σύμφωνα με την εξίσωση Σρέντινγκερ για συγκεκριμένο σωματίδιο το οποίο  δεν αλληλεπιδρά με το υπόλοιπο Σύμπαν με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;   

α

Η χρονική παράγωγος της Ψ είναι ανάλογη προς την 2Ψ

β

Για σωματίδιο δεδομένης ενέργειας η χρονική παράγωγος της Ψ είναι ανάλογη προς την τιμή της Ψ.

γ

Η χρονική παράγωγος της Ψ είναι αντιστρόφως ανάλογη προς την 2Ψ

δ

Για σωματίδιο δεδομένης ενέργειας η τιμή της 2Ψ είναι ανάλογη προς την τιμή της Ψ.

 

 

 

 

 

 

 

120. Σύμφωνα με την εξίσωση Σρέντινγκερ για το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου με ποια από τα παρακάτω διαφωνείτε; Το σύμβολο Ψ παριστάνει την Κυματοσυνάρτηση, το Ε την ενέργεια  -άθροισμα των ενεργειών  κίνησης και αλληλεπίδρασης- και το V την ενέργεια αλληλεπίδρασης του ηλεκτρονίου.

α

β

 (Ε + kηλe2/r )Ψ

γ

Ε = p2/2m

δ

(r ) ] Ψ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121. Εάν συμβολίσουμε με h τη σταθερά του Planck, με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;   

α

Το γινόμενο των ποσοτήτων «αβεβαιότητα της θέσης» και «αβεβαιότητα της ορμής» ενός σωματιδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από  την ποσότητα  h/4π

β

Το γινόμενο των ποσοτήτων «αβεβαιότητα της θέσης» και «αβεβαιότητα της ορμής»  ενός σωματιδίου είναι πάντοτε μικρότερο από μια σταθερή αρνητική ποσότητα 

γ

Το γινόμενο των ποσοτήτων «αβεβαιότητα της ενέργειας» και «αβεβαιότητα της χρονικής στιγμής»  δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερο από την ποσότητα  h/4π

δ

Το γινόμενο των ποσοτήτων «αβεβαιότητα της ενέργειας» και «αβεβαιότητα της χρονικής στιγμής»  είναι πάντοτε μικρότερο από τη την ποσότητα  h/4π

 

 

 

 

 

 

 

 

122. Κατά την παραγωγή ακτίνων Χ

α

Η μέγιστη τιμή της συχνότητας της ακτινοβολίας  είναι αντιστρόφως ανάλογη προς την τιμή της τάσης ανόδου καθόδου

β

Η μέγιστη τιμή της συχνότητας της ακτινοβολίας  είναι ανάλογη προς την τιμή της τάσης ανόδου καθόδου

γ

Το φάσμα των ακτίνων Χ είναι μόνο γραμμικό

δ

Το φάσμα των ακτίνων Χ είναι μόνο συνεχές

 

 

 

 

 

 

 

123. Κατά την παραγωγή ακτίνων Χ - σε αερόκενο σωλήνα στα άκρα του οποίου εφαρμόζεται τάση V - διαπιστώνεται ότι το ελάχιστο μήκος κύματος της ακτινοβολίας είναι λmin

α

Η δημιουργία του γραμμικού φάσματος ερμηνεύεται με βάση το γεγονός της επιβράδυνσης των ενεργοποιημένων ηλεκτρονίων κατά πρόσπτωσή τους  στην άνοδο

β

Η δημιουργία του συνεχούς φάσματος ερμηνεύεται ως συνέπεια της διέγερσης εσωτερικών ηλεκτρονίων του μετάλλου της ανόδου

γ

Η γραφική παράσταση V = fmin) είναι ευθεία γραμμή

δ

Η γραφική παράσταση V = fmin) είναι υπερβολή

 

 

 

 

 

 

 

 

124. Οι μετρήσεις της ενεργότητας ενός ραδιενεργού δείγματος κατέληξαν στη διαμόρφωση μιας γραφικής παράστασης των τιμών του λογαρίθμού της ενεργότητας lna συναρτήσει του χρόνου t.  Mε ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;   

α

Η γραφική παράσταση είναι μία ευθεία γραμμή

β

Η γραφική παράσταση δεν είναι μία ευθεία γραμμή

γ

H γραφική παράσταση έχει τέτοια μορφή ώστε να μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η ενεργότητα του δείγματος μειώνεται εκθετικά με τον χρόνο

δ

Η κλίση σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης μας οδηγεί στην τιμή της  σταθεράς διάσπασης

 

 

 

 

 

 

 

125. To  82Ra226 έχει χρόνο ημιζωής 1600 χρόνια. Θεωρώντας ως αρχή των  χρόνων μία χρονική στιγμή κατά ην οποία οι αδιάσπαστοι πυρήνες ενός δείγματος ραδίου είναι Ν0,  με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε ; 

α

Μετά από 4800 χρόνια οι αδιάσπαστοι πυρήνες είναι το 1/8 των  Ν0 .

β

Η σταθερά διάσπασης του ραδίου είναι μεγαλύτερη από εκείνη του ραδονίου του οποίου ο χρόνος ημιζωής είναι 3,82 ημέρες. 

γ

Μετά από 4800 χρόνια οι πυρήνες που έχουν διασπαστεί είναι N0/8 .

δ

Μετά από 3200 χρόνια η ενεργότητα του δείγματος είναι το 1/3 της αρχικής

 

 

 

 

 

 

 

126. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι σε κάθε δείγμα εν ζωή φυτού ο ρυθμός διάσπασης  ραδιενεργού άνθρακα 12 - 6C14 - είναι σταθερός και ίσος με 13,6 διασπάσεις ανά λεπτό και ανά γραμμάριο συνολικού άνθρακα. Η σταθερότητα οφείλεται στο ότι το φυτό αναπληρώνει τη μείωση παίρνοντας CO2 από την ατμόσφαιρα. Όταν το φυτό πεθάνει η μείωση του ρυθμού διασπάσεων είναι συνεχής. Ο χρόνος ημιζωής του 6C14 είναι 5730 y . ln2 =0,7     ln0,0129= -4,4 . Με ποια συμφωνείτε ; 

α

Σε ένα απολίθωμα φυτού μετρήθηκε ρυθμός διάσπασης 10,5 διασπάσεις ανά ώρα  και ανά γραμμάριο συνολικού άνθρακα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το φυτό έζησε πριν από 36000 χρόνια

β

Σε ένα απολίθωμα φυτού μετρήθηκε ρυθμός «10,5 διασπάσεις ανά ώρα και ανά γραμμάριο συνολικού άνθρακα», μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το φυτό έζησε πριν από 360000 χρόνια.

γ

Υπολογίζεται ότι σε  κάθε1,15 .1012  άτομα άνθρακα αντιστοιχεί ένα  6C14 ραδιενεργό .

δ

Υπολογίζεται ότι σε  κάθε1,15 .1019 άτομα άνθρακα αντιστοιχεί ένα  6C14 ραδιενεργό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127. Ένα ηλεκτρόνιο και ένα ποζιτρόνιο  συναντώνται και εξαϋλώνονται δημιουργώντας ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αν κάθε σωματίδιο έχει μάζα 9,22x10-31 kg και αυτά βρίσκονται πρακτικά σε ηρεμία τη στιγμή της εξαΰλωσης, η ολική ενέργεια της ακτινοβολίας είναι:

α

1,02 k e V

β

0,82 . 10-13 J

γ

3,28 . 10-13 J

δ

0,1,66 . 10-13 J

 

 

 

 

 

128. Για την ερμηνεία της ηλεκτρικής αγωγιμότητας στα μέταλλα λαμβάνεται υπόψη η Απαγορευτική Αρχή του Pauli :

α

μόνο στο πρότυπο των ελεύθερων ηλεκτρονίων

β

μόνο στο πρότυπο Fermi-Dirac

γ

και στα δύο

δ

σε κανένα από αυτά τα πρότυπα.

 

 

 

 

 

129. Το μήκος κύματος de Broglie ενός ηλεκτρονίου μάζας m και φορτίου e που έχει επιταχυνθεί με μια διαφορά δυναμικού  V  είναι:

α

β

γ

δ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130.: Ποια πρόταση είναι αληθής;

α

Μπορούμε να αποδείξουμε την εξίσωση Schrödinger από γνωστές αρχές της φυσικής

β

Οι ενεργειακές στάθμες για ένα παγιδευμένο σωματίδιο σε ένα πηγάδι δυναμικού παίρνουν ορισμένες τιμές γιατί πρέπει η κυματοσυνάρτηση να είναι συνεχής στα συνοριακά σημεία.

γ

Η κβάντωση της ενέργειας για ένα σωμάτιο εγκλωβισμένο σε ένα πηγάδι δυναμικού οφείλεται στην απαίτηση συνέχειας της κυματοσυνάρτησης ψ και της κλίσης της στα σημεία ασυνέχειας του δυναμικού.

δ

Το ενεργειακό φάσμα για ένα σωμάτιο εγκλωβισμένο σε ένα πηγάδι δυναμικού είναι ασυνεχές γιατί η ψ και η κλίση της πρέπει να είναι συνεχείς στα συνοριακά σημεία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131.: Ποια πρόταση είναι αληθής;

α

Σε ένα ημιαγωγό σε συνήθεις θερμοκρασίες η ζώνη σθένους είναι τελείως πλήρης και απέχει μερικά eV από τη ζώνη αγωγιμότητας που είναι τελείως κενή.

β

Σε ένα αγωγό η ζώνη σθένους είναι πλήρης.

γ

Σε ένα μονωτή η ζώνη σθένους είναι τελείως πλήρης σε θερμοκρασία απολύτου μηδενός και απέχει μερικά eV από τη ζώνη αγωγιμότητας.

δ

Σε ένα αγωγό τα ηλεκτρόνια της ζώνης σθένους δεν είναι ελεύθερα να κινηθούν αν εφαρμοστεί κάποιο ηλεκτρικό πεδίο.

 

 

 

 

 

 

 

132. Όταν το άτομο του υδρογόνου στην κατάσταση n=1,  l=0 τοποθετηθεί σε ομογενές μαγνητικό πεδίο με κατεύθυνση + z , ποια από τις δύο στάθμες ms =+½ και ms = -½    έχει χαμηλότερη ενέργεια;

α

ms = -½

β

Δεν υπάρχει διαφορά

γ

ms = +½

δ

Δεν επαρκούν τα δεδομένα για μια σίγουρη απάντηση

 

 

 

 

 

 

133. Με ποια συμφωνείτε;

α

Δύο μόνο ηλεκτρόνια με n=1 και   l=0 μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα άτομο

β

Είναι δυνατόν υπό προϋποθέσεις  ένα ηλεκτρόνιο να έχει l=0  ml =1  και  ms=+½

γ

Η Απαγορευτική αρχή του Pauli ισχύει μόνο για ηλεκτρόνια που βρίσκονται στο χώρο το ίδιου ατόμου

δ

Τέσσερα το πολύ ηλεκτρόνια με n=2 και  l=1 μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα άτομο

 

 

 

 

 

134. Με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;  Με τα σύμβολα α1 , α2 , υ1 , υ2 , υ παριστάνονται τα αντίστοιχα διανύσματα

α

Κάθε σύστημα αναφοράς που κινείται με σταθερή ταχύτητα ως προς ένα ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΟ σύστημα είναι αδρανειακό σύστημα.

β

Ένα σύστημα αναφοράς ονομάζεται αδρανειακό εφόσον σε αυτό ισχύει ο νευτωνικός Νόμος της αδράνειας

γ

Σύμφωνα με τους μετασχηματισμούς του Γαλιλαίου, αν επιτάχυνση ενός υλικού σημείου Μ ως προς ένα αδρανειακό σύστημα αναφοράς R1 είναι α1 και η επιτάχυνση του ίδιου υλικού σημείου ως προς ένα άλλο αδρανειακό σύστημα  R2  είναι α2 ισχύει α1 = α2 + dυ/dt όπου υ η σχετική ταχύτητα του R2 ως προς το R1

δ

Σύμφωνα με τους μετασχηματισμούς του Γαλιλαίου, αν η ταχύτητα ενός υλικού σημείου Μ ως προς ένα αδρανειακό σύστημα αναφοράς R1 είναι υ1 και η  ταχύτητα του ίδιου υλικού σημείου ως προς ένα άλλο αδρανειακό σύστημα  R2  είναι υ2 ισχύει υ1 = υ2 - υ όπου υ η σχετική ταχύτητα του R2 ως προς το R1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135. Με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;

α

Η αρχή της διατήρησης της ορμής ισχύει για όλα τα αδρανειακά συστήματα αναφοράς

β

Η ταχύτητα του φωτός ως προς ένα παρατηρητή κινούμενο προς την κατεύθυνση της διάδοσής του φωτός είναι μικρότερη από την ταχύτητα του φωτός ως προς ένα παρατηρητή κινούμενο προς την αντίθετη κατεύθυνση

γ

Η ταχύτητα του φωτός υπακούει στους μετασχηματισμούς του Γαλιλαίου

δ

Ο ιδιόχρονος ενός αδρανειακού συστήματος είναι ο χρόνος που μετράει ένα ρολόι μηδενικής ταχύτητας ως προς το αδρανειακό σύστημα

 

 

 

 

 

 

 

 

136. Με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;

α

Ένα φαινόμενο που λαμβάνει χώρα σε ένα σύστημα αναφοράς R1 το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα ως προς ένα σύστημα αναφοράς R2 έχει μικρότερη διάρκεια για έναν παρατηρητή που είναι ακίνητος στο R1 από ότι για έναν παρατηρητή που είναι ακίνητος στο R2 .

β

Η σύμφωνα με τη θεωρία της ειδικής σχετικότητας διαστολή του χρόνου δεν έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά

γ

Ένας χάρακας βρίσκεται μέσα σε ένα τραίνο που έχει ήδη ξεκινήσει με ταχύτητα παράλληλη προς τη διεύθυνση του χάρακα. Το μήκος του χάρακα μετρούμενο από παρατηρητή που βρίσκεται στο τραίνο είναι μεγαλύτερο από το μήκος του ίδιου χάρακα μετρούμενο από παρατηρητή που βρίσκεται ακίνητος ως προς τον σταθμό

δ

Ένας χάρακας βρίσκεται μέσα σε ένα τραίνο που έχει ήδη ξεκινήσει με ταχύτητα κάθετη στη διεύθυνση του χάρακα. Το μήκος του χάρακα μετρούμενο από παρατηρητή που βρίσκεται στο τραίνο είναι μεγαλύτερο από το μήκος του ίδιου χάρακα μετρούμενο από παρατηρητή που βρίσκεται ακίνητος ως προς τον σταθμό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137. Με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;   Να θεωρήσετε ότι γ = (1 – u2/c2 )–1/2   όπου u  η ταχύτητα ενός συστήματος αναφοράς ως προς ένα άλλο

α

Ο μετασχηματισμός του Lorentz καταλήγει σε γαλιλαιικό μετασχηματισμό εφόσον η σχετική ταχύτητα του ενός συστήματος αναφοράς ως προς το άλλο είναι αμελητέα σε σχέση με την ταχύτητα του φωτός

β

Σύμφωνα με τον μετασχηματισμό του Lorentz αν η χρονική στιγμή ενός γεγονότος για ένα παρατηρητή Α είναι t,  για έναν άλλο παρατηρητή Β θα είναι γ( tux/c2), όπου u η ταχύτητα του Β ως προς Α.

γ

Σύμφωνα με τον μετασχηματισμό του Lorentz αν η χρονική στιγμή ενός γεγονότος για ένα παρατηρητή Α είναι t,  για έναν άλλο παρατηρητή Β θα είναι γ( t +ux/c2), όπου u η ταχύτητα του Β ως προς Α.

δ

Σύμφωνα με τον μετασχηματισμό του Lorentz αν η  θέση ενός υλικού σημείου Μ για ένα παρατηρητή Α είναι x,  για έναν άλλο παρατηρητή Β θα είναι γ( x +ut ), όπου u η ταχύτητα του Β ως προς Α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138. Ένα διαστημικό σκάφος απομακρύνεται από τη Γη με ταχύτητα  0, 7c, όπου c η ταχύτητα του φωτός . Σε κάποια στιγμή από το σκάφος εκτοξεύεται ένας πύραυλος προς την ίδια κατεύθυνση με αυτή της κίνησής  του σκάφους και με ταχύτητα 0,6c  ως προς το διαστημικό σκάφος. Η ταχύτητα του πυραύλου  ως προς τη Γη  είναι:

α

Ίση με 1,3 c περίπου

β

Περίπου ίση με 0,92 c

γ

Περίπου ίση με 0,17 c

δ

Λίγο μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός

 

 

 

 

 

 

 

139. Αν είναι υ1 η ταχύτητα ενός σωματιδίου ως προς σύστημα αναφοράς R1 , υ2 η ταχύτητα του ίδιου  σωματιδίου ως προς σύστημα αναφοράς R2 και u η ταχύτητα του R2 ως προς το R1, με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε;

α

υ1= (υ2 + u) /(1+ uυ2/c2)

β

υ2= (υ1 - u) /(1- uυ1/c2)

γ

υ2= (υ1 + u) /(1- uυ1/c2)

δ

υ1= (υ2 - u) /(1+ uυ2/c2)

 

 

 

 

 

 

 

140. Δύο σωματίδια Σ1 και Σ2 κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις με ταχύτητες - ως προς τη Γη-  με ταχύτητες 0,9 c και 0,5 c - αντίστοιχα - όπου c η ταχύτητα του φωτός. Με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε; Η σχετική ταχύτητα του Σ2  προς το Σ1 είναι:

α

Οπωσδήποτε μικρότερη από την ταχύτητα του φωτός

β

Περίπου ίση με 0,68c

γ

Περίπου ίση με 0, 38c

δ

Ίση με 1,4c