ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ  2 

 Οι απαντήσεις

47β,  48γ,   49α,   50γ,   51α,   52γ   ,  53β ,  54β,  55α,  56β,   57α ,  58γ,  59α ,  60α ,  61β , 

62α ,  63α , 64γ,  65δ,  66α,  67α,  68δ ,  69β , 70β.