Κίνητρο για την εργασία μου αυτή αποτέλεσε η ιδέα του φυσικού Ανδρέα Κασσέτα να μελετήσει

την ομαλή κυκλική κίνηση υλικού σημείου ως σύνθεση δύο αρμονικών ταλαντώσεων,

ανταποκρινόμενος σε μια ερώτηση μαθήτριας, αν μπορεί να εφαρμοσθεί η αρχή

της επαλληλίας των κινήσεων στην ομαλή κυκλική κίνηση.

Σκέφθηκα ότι μπορούσα να γενικευσω την ιδέα του Ανδρέα και στην περίπτωση επίπεδης κίνησης υλικού σημείου, όταν σ’ αυτό ενεργεί μια κεντρική δύναμη  της μορφής F = -kr, όπου r η επιβατική του ακτίνα

ως προς το κέντρο Ο από το οποίο εκπορεύεται η δύναμη και k θετική  σταθερή ποσότητα.

Θα προσπαθήσω να περιγράψω την κίνηση αυτή όσο πιο απλά μπορώ, παρουσιάζοντας

το θέμα με την μορφή μιας άσκησης που τελικά οδηγεί στην έννοια του δισδιάστατου

αρμονικού ταλαντωτή, ο οποίος παρουσιάζει ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες

με τον γραμμικό αρμονικό ταλαντωτη.

Τέλος εκφράζω την ευαρέσκειά μου προς τον Ανδρέα Κασσέτα διότι δέχτηκε

με προθυμία να φιλοξενήσει την εργασία αυτή στην πολύ σημαντική ιστοσελίδα του.

 

κός

P.M. φυσικός

 

Υ.Γ. Με την ευκαιρία εξετάζεται και η κίνηση υπό την επίδραση μιας κεντρικής δύναμης

σταθερού μέτρου, δηλαδή μιας δύναμης της μορφής ,

όπου F0 θετική και σταθερή ποσότητα, η οποία εμφανίζει απροσδόκητα αποτελέσματα.

 

 Το θέμα