1. Οι σταγόνες της βροχής πέφτουν κατακόρυφα με σταθερή – ορική - ταχύτητα .

Πώς αντιλαμβάνεται τη βροχή κάποιος χωρίς ομπρέλα ;

 

 Τόσο για τη σταγόνα σ όσο και γαι τον παρατηρητή π

επιλέγω χωρικό σύστημα αναφοράς με άξονα  x με το + προς τα  αριστερά  και τον y  με το + προς τα κάτω

και χρονικό σύστημα αναφοράς με Αρχή των χρόνων τη στιγμή που τόσο το αντικείμενο/σταγόνα σ

κινούμενο ως προς το έδαφος με σταθερή ταχύτητα μέτρου υσ , όσο και ο παρατηρητής

κινούμενος ως προς το έδαφος με οριζόντια σταθερή ταχύτητα μέτρου υπ ,

βρίσκονται  στην αρχή των αξόνων Ο, οπότε,  κατά τη χρονική στιγμή t :

Για την, ως προς το έδαφος, θέση του αντικειμένου ( τα σύμβολα παριστάνουν αλγεβρικές τιμές )    

xσ = 0      yσ  = υσt 

Για την, ως προς το έδαφος, θέση του παρατηρητή          

xπ = - υπt                   yπ = 0   

Για την, ως προς τον παρατηρητή, θέση του αντικειμένου     

xσπ = xΣxπ                  yσπ = yΣyπ 

xσπ = υπt                   yσπ = υσt  

Η σχετική κίνηση είναι μια κίνηση ευθύγραμμη ομαλή                     

                    yσπ = xσπσπ) 

                 (εξίσωση της τροχιάς)

  Η τροχιά της σχετικής κίνησης

είναι ευθύγραμμη

και  σχηματίζει με το έδαφος γωνία θ με εφθ = υσπ

 

2. Το αντικείμενο Σ αφήνεται να πέσει προς το έδαφος. Αντίσταση του αέρα αμελητέα

Πώς βλέπει την τροχιά του κάποιος που κινείται με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υπ ;

 Επιλέγω χωρικό σύστημα αναφοράς, έτσι ώστε ο  με άξονα  x με το + προς τα αριστερά

και τον y  με το + προς τα κάτω και αρχή το σημείο  Ο που εκτοξεύεται το αντικείμενο Σ

και χρονικό σύστημα αναφοράς με Αρχή των χρόνων τη στιγμή της εκτόξευσης, οπότε :

Για την, ως προς το έδαφος, θέση του αντικειμένου

xΣ = 0      yΣ  gt2 

Για την, ως προς το έδαφος, θέση του παρατηρητή          

xπ = - υπt       yΣ =  0    

Για την, ως προς τον παρατηρητή, θέση του αντικειμένου     

xΣπ = xΣxπ                  yΣπ = yΣyπ   

( τα σύμβολα παριστάνουν αλγεβρικές τιμές )    

                             

  xΣπ = υπt       yΣπ  = ½gt2

yΣπ  = ½g xΣπ2π2(εξίσωση της τροχιάς)

Η σχετική κίνηση

του αντικειμένου ως προς τον παρατηρητή

είναι κίνηση σε τροχιά παραβολική

 

 

   3.  Το αντικείμενο Σ εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα υ0.

Αντίσταση του αέρα αμελητέα

α.  Πώς βλέπει την κίνηση του Σ ένας παρατηρητής που κινείται – εννοείται ως προς το έδαφος –

κατακόρυφα προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ0 ;

Επιλέγω χωρικό σύστημα αναφοράς με άξονα  x  και τον y  με το + προς τα πάνω

και αρχή το σημείο  Ο που εκτοξεύεται το αντικείμενο Σ

και χρονικό σύστημα αναφοράς με Αρχή των χρόνων τη στιγμή της εκτόξευσης, οπότε :

Για την ως προς το έδαφος θέση του αντικειμένου      xΣ = 0      yΣ  = υ0t - ½|g|t2 

Για την ως προς το έδαφος θέση του παρατηρητή          xπ = 0       yπ =  υ0t      

Για την ως προς τον παρατηρητή θέση του αντικειμένου     

xΣπ = xΣxπ                  yΣπ = yΣyπ       

xΣπ = 0                  yΣπ = - ½|g|t2     

 Η σχετική κίνηση του αντικειμένου ως προς τον παρατηρητή

είναι κίνηση προς τα κάτω σε ευθύγραμμη τροχιά με την επιτάχυνση της βαρύτητας

 

β.  Πώς βλέπει την τροχιά του Σ ένας άλλος παρατηρητής που κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ0 ;

Επιλέγω χωρικό σύστημα αναφοράς με άξονα  x  (με το + προς τα αριστερά ) και y  με το + προς τα πάνω

και αρχή το σημείο  Ο που εκτοξεύεται το αντικείμενο Σ

και χρονικό σύστημα αναφοράς με Αρχή των χρόνων τη στιγμή της εκτόξευσης, οπότε :

 Για την, ως προς το έδαφος, θέση του αντικειμένου             xΣ = 0     yΣ  = υ0t - ½|g|t2 

Για την, ως προς το έδαφος, θέση του παρατηρητή              xπ = - υ0t          yπ =  0      

Για την, ως προς τον παρατηρητή, θέση του αντικειμένου     

xΣπ = xΣxπ                  yΣπ = yΣyπ       

xΣπ = υ0t                       yΣπ = υ0t - ½|g|t2       

                                                   yΣπ = xΣπ  - ½|g|xΣπ202  (εξίσωση της τροχιάς)

Η σχετική κίνηση του αντικειμένου ως προς τον παρατηρητή

είναι κίνηση σε τροχιά παραβολική.

Η σχετική ταχύτητα στην αρχή των χρόνων

έχει δύο κάθετες συνιστώσες

ίσων μέτρων άρα

σχηματίζει γωνία 450

με τον ορίζοντα.

 

 

4. Το αντικείμενο σ εκτελεί αρμονική ταλάντωση

με μέγιστη ταχύτητα υ . Πώς βλέπει την τροχιά του σ

κάποιος που κινείται με ταχύτητα μέτρου υ

κάθετη στην τροχιά της ταλάντωσης 

 

Έστω ότι η ,  ως προς το έδαφος,  ταλάντωση του σ εκτελείται με πλάτος Α και γωνιακή συχνότητα ω

και ότι η, ως προς το έδαφος,  σταθερή ταχύτητα του παρατηρητή π έχει μέτρο ωΑ .

Επιλέγω:   α. Χωρικό σύστημα αναφοράς με άξονες x και y, όπως στο σχήμα, με Αρχή τη θέση τη ισορροπίας Ο του ταλαντωτή. 

β. Χρονικό σύστημα αναφοράς με Αρχή των χρόνων τη χρονική στιγμή που ο ταλαντωτής σ  βρίσκεται στη θέση Ο με ταχύτητα -ως προς το έδαφος - υσ  και θετική ως προς τον άξονα y, και ο παρατηρητής π  βρίσκεται  στο ίδιο σημείο Ο με ταχύτητα -ως προς το έδαφος - υπ κάθετη στον y και, ως προς τον x,  αρνητική .  υπ= - ωΑ

 

 

Για τις αλγεβρικές τιμές της σχετικης θέσης του σ  είναι

xσ,π = x σx π      xσ,π =  - υπt και εφόσον   υπ=-ωΑ   xσ,π = ωΑt  (1)

yσ,π = yσyπ        yσ,π = Aημ(ωt)   (2)

Με απαλοιφή του t από τις (1) και (2)

 yσ,π = Aημ (xσ,π /A)

Συμπεραίνω ότι η σχετική κίνηση του σ

γίνεται σε τροχιά «χωρικά ημιτονοειδή»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.