Μια άσκηση

 

Η πεπλατυσμένη μεταλλική ράβδος ΑΔ  έχει μήκος L και χρησιμοποιείται ως κεκλιμένο επίπεδο έτσι ώστε τα άκρα της Α  και Δ να απέχουν υψομετρικά κατά H.  H μπίλια Σ1 αφήνεται από την κορυφή Α και σε χρονικό διάστημα tΑΔ  φθάνει στο άκρο Δ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχειa η ράβδος ΑΔ κάμπτεται στα σημεία Β και Γ και τοποθετείται έτσι ώστε τα σημεία Β και Δ να βρίσκονται – όπως στο σχήμα - στο ίδιο υψόμετρο και τo σημείο Β να απέχει υψομετρικά από το άκρο Α κατά Η .

Η μπίλια Σ2 αφήνεται από την κορυφή Α και φθάνει στο άκρο Δ σε χρονικό διάστημα  tΑΒΓΔ.

Να συγκρίνετε τα χρονικά διαστήματα tΑΔ  και tΑΒΓΔ .

Η τριβή θεωρείται αμελητέα.  Το συνολικό μήκος  της διαδρομής και στις δύο περιπτώσεις είναι το ίδιο. ( L = L1 + L2 + L3 )

 

( Το ερώτημα τίθεται από τον Paul Heweitt)