Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

Η Φυσική είναι μία, οι γλώσσες ένα σωρό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Ο Νόμος της Αδράνειας σε 28 γλώσσες διαφορετικές 

 

Lex I. Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum,

nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare.

Σε γλώσσα ΛΑΤΙΝΙΚΗ όπως τον  έγραψε ο Νεύτων

 

Πρώτος νευτωνικός νόμος της κίνησης  ή Νόμος της Αδράνειας.

Κάθε σώμα διατηρείται στην κατάσταση ακινησίας ή ευθύγραμμης ομαλής κίνησης εφόσον σε αυτό δεν ασκείται δύναμη

 

Newton's first law of motion. The law of inertia.

A body continues to maintain its state of rest or of uniform motion unless acted upon by an external unbalanced force

ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ

 

Γλώσσες  ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ

 

Première loi de Newton ou principe de l'inertie

Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui                                                                                                                                        

Οι  ΓΑΛΛΟΙ

 

Primo principio o principio di inerzia

Cascun corpo persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, a meno che sia costretto a mutare tale stato da forze impresse                                                                                                                        

Οι  ΙΤΑΛΟΙ

 

Primera Ley de Newton o Ley de Inercia

En la ausencia de fuerzas exteriores, todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que actúe sobre él una fuerza que le obligue a cambiar dicho estado.

La Primera ley constituye una definición de la fuerza como causa de las variaciones de velocidad de los cuerpos e introduce en física el concepto de sistema de referencia inercial.

Ο Πρώτος νόμος συνιστά έναν ορισμό της δύναμης ως ΑΙΤΙΑΣ για τις μεταβολές της ταχύτητας των σωμάτων και εισάγει στη Φυσική την έννοια «αδρανειακό σύστημα αναφοράς»

Οι  ΙΣΠΑΝΟΙ

 

Primeira lei de Newton. Princípio da Inércia

Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas a ele

Οι  ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ

 

Principiul I al mecanicii

Orice corp îşi menţine starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă atât timp cât asupra sa nu acţionează alte forţe sau suma forţelor care acţionează asupra sa este nulă

Οι  ΡΟΥΜΑΝΟΙ

 

Γλώσσες  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ

 

Erstes newtonsches Gesetz: Das Trägheitsprinzip

Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Translation, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird.

Οι ΓΕΡΜΑΝΟΙ

 

De eerste wet van Newton: de wet van de traagheid

Alle voorwerpen (lichamen) zijn traag of inert: ze willen hun bestaande bewegingstoestand behouden. Dat betekent dat ze in rust blijven of met hun constante snelheid voortbewegen.

Όλα τα σώματα έχουν αδράνεια. Θέλουν να διατηρούν την προϋπάρχουσα κινητική τους κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι διατηρούνται σε ακινησία ή σε κίνηση με σταθερή ταχύτητα

Οι ΟΛΛΑΝΔΟΙ

 

Newtons första lag (tröghetslagen)

Ett föremål förblir i vila eller i likformig rörelse så länge inga yttre krafter verkar på föremålet.

Οι ΣΟΥΗΔΟΙ

 

Newtons første lov

Når resultanten av alle kreftene som virker på en gjenstand er lik null, er gjenstanden i ro eller i bevegelse med konstant fart langs en rett linje.

Οι ΝΟΡΒΗΓΟΙ

 

 

Newtons første lov

Et legeme som ikke er påvirket af en kraft, eller af kræfter der ophæver hinandens virkning, vil enten være i hvile eller foretage en jævn retlinet bevægelse

Οι ΔΑΝΟΙ

 

 

Γλώσσες  ΣΛΑΒΙΚΕΣ

 

Zasada dynamiki  (zasada bezwładności)

Jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Οι ΠΟΛΩΝΟΙ

 

První Newtonův zákon

Jestliže na těleso nepůsobí žádné vnější síly nebo výslednice sil je nulová, pak těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu

Εάν σε ένα σώμα δεν ασκείται εξωτερική δύναμη ή η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδενική, το σώμα διατηρείται σε ακινησία ή σε ευθύγραμμη ομοιόμορφη κίνηση

Οι ΤΣΕΧΟΙ

 

Prvý Newtonov zákon       Zákon zotrvačnosti

Každý hmotný bod v inerciálnej sústave zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, kým nie je nútený vonkajšími silami tento svoj stav zmeniť.

Οι ΣΛΟΒΕΝΟΙ

 

Newtonovi zakon 1             Zakonom inercije

Svako tijelo (i materijalna točka) ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog gibanja po pravcu dok vanjska sila ne uzrokuje promjenu tog stanja.

Οι ΚΡΟΑΤΕΣ

 

Με κυριλλικό αλφάβητο

Первый закон Ньютона

Инерциальной называется та система отсчёта, относительно которой любая, изолированная от внешних воздействий, материальная точка сохраняет состояние равномерного прямолинейного движения.

Σε ένα αδρανειακό σύστημα αναφοράς, εφόσον  δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις, το υλικό σημείο διατηρεί την κατάσταση της ομοιόμορφης κίνησης

Οι ΡΩΣΟΙ

 

Перший закон Ньютона (закон інерції)

Існують такі системи відліку, де центр мас будь-якого тіла, на яке не діють ніякі сили, зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, допоки цей стан не змінять сили, застосовані до нього

Οι ΟΥΚΡΑΝΟΙ

 

Първи закон на Нютон

Всяко тяло запазва състоянието си на покой или на равномерно праволинейно движение, докато някакво външно въздействие не го изведе от това състояние.

Οι ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ

 

Γλώσσες «διαφορετικές»

 

Newton első törvénye –   a tehetetlenség törvénye

Van olyan viszonyítási rendszer, melyben minden test nyugalomban marad, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, míg egy külső erőhatás ennek megváltoztatására nem készteti.

Οι ΟΥΓΓΡΟΙ

 

Mekaniikan I peruslaki   (eli Newtonin I laki tai jatkavuuden laki)

Kappale jatkaa tasaista suoraviivaista liikettä vakionopeudella tai pysyy levossa, jos siihen ei vaikuta ulkoisia voimia tai jos ulkoisten voimien summa on nolla.

Οι ΦΙΛΑΝΔΟΙ

 

Newtonun birinci hareket Kanunun . Eylemsizlik  Prensibi.

Bir cisme etki eden net bir kuvvet yoksa, o cisim durur ya da sabit hızla doğrusal hareket yapıyorsa bu hareketine devam eder.

Οι ΤΟΥΡΚΟΙ

 

Nyutonun birinci qanunu

Əgər cismə heç bir qüvvə təsir etmirsə, ya sükut vəziyyətində qalır, ya da öz sürətini saxlayır.

Οι  ΑΖΕΡΟΙ

 

Pirmasis Niutono dėsnis            Inercijos  dėsnis

Jei kūno nepaveikia išorinės jėgos (arba jų poveikiai atsveria vienas kitą), tai kūnas išlaiko turėtą greitį (arba rimtį, jei greičio neturėjo)

Εφόσον στο σώμα δεν ασκείται εξωτερική δύναμη ( ή οι δράσεις των δυνάμεων εξουδετερώνονται μεταξύ τους)το σώμα συνεχίζει να διατηρεί την ταχύτητά του ( ή εάν δεν έχει ταχύτητα εξακολουθεί να μην έχει ταχύτητα)

Οι ΛΙΘΟΥΑΝΟΙ

 

Pirmais Ņūtona likums

Ķermeņa miera stāvoklis saglabājas tad, ja visi ķermenim pieliktie spēki ir savstarpējā līdzsvarā. Šādā gadījumā kopspēks ir nulle un ķermeņa kustība nenotiek.

Οι ΛΕΤΟΝΟΙ

 

Newtoni esimene seadus

ühtlaselt sirgjooneliselt või seisab paigal, kui talle mõjuvate jõudude resultant võrdub nulliga

Οι  ΕΣΘΟΝΟΙ

 

Ligji i pare i Njutonit:       Ligji i inercise

Çdo trup ruan gjendjen e të qenit në prehje ose të lëvizjes drejtvizore të njetrajtshme, persa kohe mbi te nuk veprojnë forca të jashme

Οι ΑΛΒΑΝΟΙ