Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

Η Φυσική είναι «μία», οι γλώσσες ένα σωρό

 

 

 

ENERGY appears in various forms. 

a. The ENERGY OF A SYSTEM can be KINETIC energy, POTENTIAL energy,

( INTERNAL ) THERMAL  energy, CHEMICAL energy, NUCLEAR energy.

b. WORK, HEAT and RADIATION are forms of TRANSFER ENERGY.

Electric energy – electric work - is also a form of TRANSFER ENERGY

Οι ΑΓΓΛΟΙ

 

Γλώσσες  ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ

 

L'ÉNERGIE apparaît sous diverses formes.

a. L'énergie d'un système peut être  énergie cinétique, énergie potentielle,

énergie thermique, énergie chimique, énergie nucléaire.
b. Le TRAVAIL, la CHALEUR et le RAYONNEMNT sont des formes de TRANSFERT D'ENERGIE .

L'énergie électrique - travail électrique - est aussi une forme de transfer d’ énergie .

Οι ΓΑΛΛΟΙ

 

L'ENERGIA appare in varie forme.

a. L'energia di un sistema può essere energia cinetica, energia potenziale, energia termica, energia chimica, l'energia nucleare.
b. Il lavoro, il calore e le radiazioni sono forme di trasferimento di ENERGIA. L'energia elettrica - lavoro elettrico - è anche una forma di trasferimento di energia

Οι ΙΤΑΛΟΙ

 

ENERGÍA aparece en diversas formas.
a. La energía de un sistema puede ser energía cinética, potencial de la energía, la energía térmica, energía química, la energía nuclear.
b. El trabajo, el calor y la radiación son formas de transferencia de energía. La electricidad - trabajo eléctrico es también una forma de transferencia de energía

 Οι ΙΣΠΑΝΟΙ

 

ENERGIA aparece em várias formas.
a. A energia de um sistema pode ser energia cinética, energia potencial, energia térmica, energia química,

a energia nuclear.
b. O trabalho, o calor ea radiação são formas de energia transferência. A energia elétrica - elétrica trabalho –

é também uma forma de transferir energia

 Οι ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ

 

 

ENERGIE apare în diferite forme.
a. De energie a unui sistem poate fi de energie cinetică, potenţială de energie, energie termică, energie chimică, energie nucleare.
b. De lucru, de căldură şi radiaţii sunt forme de energie de transfer. De energie electrică - electrice de muncă - este, de asemenea, o forma de energie de transfer

Οι ΡΟΥΜΑΝΟΙ

 

Γλώσσες  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ

 

ENERGY erscheint in verschiedenen Formen.
a. Die Energie eines Systems kann kinetische Energie, potentielle Energie, thermische Energie, chemische Energie, Atomkraft.
b. Die Arbeit, die Wärme und der Strahlung sind Formen der

Energie-Transfer. Der Der elektrische Strom - Elektro-Arbeiten - ist auch eine Form der Energie-Transfer

Οι ΓΕΡΜΑΝΟΙ

 

 

ENERGIE verschijnt in verschillende vormen.
a. De energie van een systeem kan worden kinetische energie, potentiële energie, thermische energie, chemische energie, kernenergie.
b. Het werk, warmte en straling zijn vormen van energie-overdracht. De elektriciteit - elektrische werk - is ook een vorm van energie-overdrachtb.

Οι ΟΛΛΑΝΔΟΙ

 

Energi verkar i olika former.
a. Den energi av ett system kan kinetisk energi, potentiell energi, termisk energi, kemisk energi, kärnkraft.
b. Arbete, värme och strålning är former av energiöverföring.

El elektriska arbete är också en form av energiöverföring.

Οι ΣΟΥΗΔΟΙ.

 

ENERGY vises i ulike former.
a. energi av et system
kan kinetisk energi, potensiell energi, termisk energi, kjemisk energi, kjernekraft.
b. Arbeidet, varme og stråling er former for Energy Transfer.
Det elektriske arbeidet er også en form for energi overføring

Οι ΝΟΡΒΗΓΟΙ.

 

ENERGI vises i forskellige former.
a. Den energi af et system kan kinetisk energi, potentiel energi, termisk energi, kemisk energi, atomkraft.
b. Det arbejde, varme og stråling, er former for energi overførsel. Den elektricitet - elektrisk arbejde - er også en form for energi overførsel

Οι ΔΑΝΟΙ.

 

Γλώσσες  ΣΛΑΒΙΚΕΣ

 

ENERGIA pojawia się w różnych formach.
a. Energii systemu można energii kinetycznej, potencjału energii, energii cieplnej, energii chemicznej, energetyki jądrowej.
b. Pracy, ciepła i promieniowania są formy transferu energii. Energii elektrycznej - prace elektryczne - jest również formą transferu energii

Οι ΠΟΛΩΝΟΙ

 

ENERGY se objevuje v různých formách.
a. Energie v systému může být kinetická energie, potenciální energie, tepelné energie, chemické energie, jaderné energie.
b. Práce, teplo a záření jsou formy přenosu energií. S elektrickou energií - elektrické práce - je také forma přenosu energií

Οι ΤΣΕΧΟΙ.

 

ENERGY  sa objavuje v rôznych formách.
a. Energie v systéme môže byť kinetická energia, potenciálna energia, tepelnej energie, chemickej energie, jadrovej energie
b. Práca, teplo a žiarenia sú formy prenosu energie. S elektrickou energiou - elektrické práce - je tiež forma prenosu energie

Οι ΣΛΟΒΑΚΟΙ.

 

ENERGY pojavlja v različnih oblikah.
a. Energija sistema se lahko kinetična energija, potencial energije, toplotne energije, kemijske energije, jedrske energije.
b. Delo, in toplotno sevanje z energijo, so oblike prenosa. Električne energije - električna dela - tudi oblika prenosa energije

 Οι ΣΛΟΒΕΝΟΙ

 

ENERGETSKA se pojavljuje u raznim oblicima.
a. Energetski sustav, a može biti kinetička energija, potencijalna energija, toplinska energija, kemijska energija, nuklearna elektrana.
b. Rad, toplinu i zračenje su oblici energije. Električne energije - električni rad - je neki oblik energije

Οι ΚΡΟΑΤΕΣ

 

 

Με κυριλλικό αλφάβητο

ЕНЕРГЕТСКА се појављује у разним облицима.
а. Енергетски систем, а може бити кинетичка енергија, потенцијална енергија, топлотна енергија, хемијска енергија, нуклеарна електрана.
б. Рад, топлину и зрачење су облици енергије. Електричне енергије - електрични рад - је неки облик енергије

Οι ΣΕΡΒΟΙ

 

 

ЭНЕРГЕТИКА появляется в различных формах.
a. Энергия системы может быть кинетической энергии, потенциальной энергии, тепловой энергии, химическая энергия, атомная энергия.
b. Работа, тепла и радиации являются формами передачи энергии. Электроэнергия - электромонтажные работы - это также одна из форм передачи энергии

Οι ΡΩΣΟΙ

 

ЕНЕРГЕТИКА з'являється в різних формах.
a. Енергія системи може бути кінетичної енергії, потенційної енергії, теплової енергії, хімічна енергія, ядерна енергія.
b. Робота, тепла і радіації є формами передачі енергії. Електроенергія - електромонтажні роботи - це також одна з форм передачі енергії

Οι ΟΥΚΡΑΝΟΙ

 

 

ЕНЕРГЕТИКА се появява в различни форми.
А. Енергията на системата може да бъде кинетична енергия, потенциална енергия, топлинна енергия, химическа енергия, ядрената енергия.
Б. Работата, топлина и радиация, са форми на енергия превод.

В Електричество - електрически работа - също е форма на енергия трансфер

 Οι ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ 

 

 

Γλώσσες «διαφορετικές»

 

ENERGIA esiintyy eri muodoissa.
a. Energia-järjestelmä, jolla voidaan kineettinen energia, mahdollinen energia, lämpöenergia, kemiallinen energia, ydinvoima.
b. Työ, lämpö ja säteily ovat muotoja energian siirtoa. Sähkö - sähköinen työ - on myös eräänlainen energian siirto

Οι ΦΙΛΑΝΔΟΙ 

   

ENERGIJOS pasirodo įvairiomis formomis.
a. Dėl energijos sistemos gali būti kinetinė energija, potencialą energetikos, šiluminės energijos, cheminės energijos šaltinis, branduolinė energija.
b. Darbas, šilumos ir radiacijos yra energijos formų perdavimas. Elektros energija - elektros darbai - taip pat yra forma, energijos perdavimas

Οι  ΛΙΘΟΥΑΝΟΙ      

 

ENERGY parādās dažāda veida.
A. Enerģijas, kas sistēmu var kinētisko enerģiju, potenciālu enerģijas, siltuma, ķīmisko enerģijas jaudas.
b. Darbu, siltuma un radiācijas ir enerģijas veidu nodošanu. Elektroenerģijas - elektriskās darbu - ir arī enerģijas veida nodošanu

Οι  ΛΕΤΟΝΟΙ      

 

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ εμφανίζεται με διάφορες μορφές.

a. Η ενέργεια ενός συστήματος μπορεί να είναι ΚΙΝΗΤΙΚΗ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΘΕΡΜΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ, ΠΥΡΗΝΙΚΗ. 

β. Το ΕΡΓΟ, η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ και η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ είναι μορφές μεταβιβαζόμενης ενέργειας

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ενέργεια – ηλεκτρικό έργο -  είναι επίσης μορφή μεταβιβαζόμενης ενέργειας