Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

Η Φυσική είναι «μία», οι γλώσσες ένα σωρό

 

 

The electric current creates a magnetic field

Each current-carrying conductor exerts a force on any magnet

                Each magnet exerts a force on any current-carrying conductor

                                                    Οι ΑΓΓΛΟΙ

 

               Γλώσσες  ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ

 

Le courant électrique crée un champ magnétique.
Chaque conducteur, porteur de courant électrique, exerce une force sur un aimant
                    Chaque aimant exerce une force sur un porteur de courant électrique

                                                       Οι ΓΑΛΛΟΙ

 

La corrente elettrica crea un campo magnetico
Ogni conduttore di corrente elettrica esercita una forza su qualsiasi magnete
Ogni magnete esercita una forza su conduttore di corrente elettrica

                                              Οι ΙΤΑΛΟΙ

La corriente eléctrica crea un campo magnético
Cada conductor de la electricidad ejerce una fuerza sobre cualquier imán
                   Cada imán ejerce una fuerza sobre un conductor de la electricidad

                                            οι ΙΣΠΑΝΟΙ

 

A corrente elétrica cria um campo magnético
Cada condutor de eletricidade exerce uma força sobre qualquer ímã
Cada um ímã exerce uma força sobre um condutor de electricidade 

                                        οι ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ

 

De curent electric creează un câmp magnetic
Fiecare conducător auto, care transportă curentul electric, exercită o forţă de pe un             magnet .
Fiecare magnet exercită o forţă de pe un titular de curent electric 

                         οι ΡΟΥΜΑΝΟΙ

 

               Γλώσσες  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ

 

Der elektrische Strom erzeugt ein Magnetfeld
Jeder Strom-Leiter übt eine Kraft auf jeder Magnet
Jeder Magnet übt eine Kraft auf einen Strom-Leiter

                                             οι ΓΕΡΜΑΝΟΙ

 

De elektrische stroom ontstaat een magnetisch veld
Elke geleider van elektriciteit een kracht uitoefent op een magneet . Elke magneet een kracht uitoefent

          op een geleider van elektriciteit

                                           οι ΟΛΛΑΝΔΟΙ

 

 

Den elektrisk ström skapar ett magnetfält
Varje ledare av elektricitet utövar en kraft på varje magnet
Varje magnet utövar en kraft på en ledare av elektricitet       

                                             οι ΣΟΥΗΔΟΙ

 

Den elektriske gjeldende lager et magnetfelt
Hver leder av elektrisitet har en kraft på noen magnet
Hver magnet har en kraft på en leder av elektrisitet.  

                                             οι ΝΟΡΒΗΓΟΙ

 

Den elektrisk strøm skaber et magnetfelt
Hver leder af elektricitet udøver en kraft på nogen magnet
Hver magnet udøver en kraft på en leder af elektricitet.

                                                οι ΔΑΝΟΙ

 

                    Γλώσσες  ΣΛΑΒΙΚΕΣ

 

Do prądu elektrycznego tworzy pole magnetyczne
Każdy kierowca, przewożący prądu elektrycznego, wywiera siły na magnes
Każdy magnes wywiera na życie posiadacza prądu elektrycznego  

                                        οι ΠΟΛΩΝΟΙ

 

Elektrický proud vytváří magnetické pole
Každý dirigent elektřiny působí silou na jakémkoli magnetický
                       Každý magnet působí síla na vodič elektřiny           

                                         Οι ΤΣΕΧΟΙ

 

Elektrický prúd vytvára magnetické pole
Každý dirigent elektriny pôsobí silou na akomkoľvek magnetický
Každý magnet pôsobí sila na vodič elektriny         

                                      Οι ΣΛΟΒΑΚΟΙ

 

Je električni tok ustvari magnetno polje
Vsak prevodnik električne energije izvaja na katerem koli sila magneta
                    Vsak magnet izvaja silo na prevodnik električne energije        

                                          Οι ΣΛΟΒΕΝΟΙ

 

 

U električna struja stvara magnetsko polje
Svaki dirigent električne energije exerts sila na bilo koju magnet
                     Svaki magnet exerts sila na vodič električne energije      

                                            Οι ΚΡΟΑΤΕΣ

 

 

                   Με κυριλλικό αλφάβητο

 

У електрична струја ствара магнетном поље
Сваки Диригент електричне енергије ексертс сила на било коју магнет
Сваки магнет ексертс сила на водич електричне енергије 

                                                          Οι ΣΕΡΒΟΙ

 

В електричен ток, създава магнитно поле
Всеки проводник на електричество упражнява сила върху магнит
Всеки магнит упражнява сила върху проводник на електричество
 

                                                        Οι  ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ

 

Электрическим током и магнитом skaber мнение
Каждый электроэнергии
udøver приводит силой магнитного nogen
Каждый магнит
udøver силу привести электроэнергии  

                                      Οι ΡΩΣΟΙ

 

Електричний струм створює магнітне поле
Кожен провідник електрики докладає сили з будь-якої магніт
Кожен магніт надає силу провідника електрики 

                                                                   Οι ΟΥΚΡΑΝΟΙ

 

                      

               Γλώσσες  « διαφορετικές »

 

Dėl elektros srovė sukuria magnetinį  lauką
Kiekvienas dirigentas elektros susižavėjimą jėga, bet magnetas
Kiekvienas magnetas pasireiškia jėga laidininko elektros

                                             Οι  ΛΙΘΟΥΑΝΟΙ

 

 

Ar elektrisko strāvu rada magnētiskais lauks
Katrs diriģents elektroenerģijas rada spēkā jebkura magnētu
Katrs magnēts rada spēkā vadītāja elektroenerģijas

                                             Οι ΛΕΤΟΝΟΙ

 

Tämä sähkövirta synnyttää magneettikentän
Jokainen kapellimestari sähkön kykenee voimalla millään magneetti
Jokainen magneetti kykenee voima on kapellimestari sähkön

                                            Οι ΦΙΛΑΝΔΟΙ

 

 

Το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί μαγνητικό πεδίο

Κάθε ρευματοφόρος αγωγός ασκεί δύναμη σε μαγνήτη

 Κάθε μαγνήτης ασκεί δύναμη σε ρευματοφόρο αγωγό