Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Σχολικός Σύμβουλος - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

Συγγραφικό έργο - Περίληψη βιβλίων

 

 Πάρα  πολλοί  ερευνητές  έχουν  διαπιστώσει  ότι  υπάρχουν  αρκετά  σημαντικές  διαφορές  αναφορικά  με  τη  σχολική  επίδοση  μεταξύ  των  μαθητών  με  διαφορετικές  εθνικές  καταγωγές. Στις  μελέτες  αυτές  διαπιστώνει  κανείς  ότι  μαθητές  με  ξένη  εθνική  καταγωγή  πετυχαίνουν  καλύτερη  σχολική  επίδοση  ακόμα  και  από  τους  ίδιους  τους  μαθητές  με  Σουηδική  καταγωγή.

Οι  παραπάνω  διαφορές  εστιάζονται  και  στους   μαθητές  που φέρουν  την  ελληνική  καταγωγή  και  αφορούν  μεταξύ  των  άλλων  σχολική  επίδοση, σχολική  διαρροή, συμπεριφορά, κίνητρα  κ.λ.π. Συνεπώς   δικαίως  απορεί  κανείς  και  θα  ήθελε  να  γνωρίζει  ποια  είναι  η  αιτία.

Σκοπός  της  συγκεκριμένης  μελέτης  είναι  να  αποκαλύψει  τις  πραγματικές  διαφορές  μεταξύ  των  μαθητών  που  φέρουν  την  ελληνική  καταγωγή  και  άλλων  μεταναστευτικών  ομάδων  και  να  προσπαθήσει  να  φωτίσει  τους  αιτιατούς  παράγοντες   των  παραπάνω  διαφορών.

Αναλυτικότερα  η  παραπάνω  μελέτη  στοχεύει  να  διερευνήσει  τις  αντιλήψεις και  αξίες  γονέων  και  μαθητών  αναφορικά  με  τη  σημασία  της  Εκπ/σης, που  πιθανώς  ευθύνονται  για  τα  καλά  σχολικά  αποτελέσματα  των  Ελλήνων μαθητών. Από  την  αρχή  θα  πρέπει  να  τονισθεί  η  προσωπική  άποψη που  ο  μελετητής  έχει  και  αφορά  το  ρόλο  και  τη σημασία  της  Εκπ/σης  που  όλοι  οι  Έλληνες  αποδίδουν. Το  εκπ/κό  σύστημα  λειτουργεί  στη  συνείδηση  των  περισσότερων  Ελλήνων  όχι  μόνο  ως  εργαλείο  κοινωνικής  αναπαραγωγής, αλλά  και  ως  ένα  είδος  κοινωνικής  αναρρίχησης, που  αρκετοί  Έλληνες  γονείς  παιδιών  στη  Σουηδία  στερούνται. Προς αυτήν  την  κατεύθυνση    μορφοποιείται  η  συμπεριφορά, η  στάση  και  πρακτική  των  παιδιών  αυτών  σε  σχέση  με  το  σχολείο. Στο  Βιβλίο  γίνεται  ιδιαίτερη  προσπάθεια  στο  να  ερμηνευτεί το  φαινόμενο  ως  αιτία  και  αποτέλεσμα  της  σχολικής  επίδοσης  των  παιδιών  αυτών.

Μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο πατώντας στο εξώφυλλο.

Summary

This work is about the less able pupils in classroom environment. It is an attempt to look at these pupils from a communicative perspective.

My research took place in Greece and  England. I observed pupils in primary schools. In England I visited two schools twice, and the pupils who I observed were in fifth and sixth year. In Greece I visited three times the fifth class of a school in Lamia, a town in middle Greece.

A central purpose is to draw attention to these pupils and foster teachers' development of the communication approach in order to help the less able pupils. It describes experiences which have arisen out of observation into classrooms in Greece and Britain.

This work elaborated in the context of EUROFORM, a program which has been financed by Greece and E.C.

There is a large number of people in Pedagogical Institute of Greece and in Crewe + Alsager faculty of Higher Education, Manchester Metropolitan University, who helped this program  to be organized.

There were a lot of people who helped me in any way to do this research. I have to thank all them, mainly pupils and teachers who accepted and endured me in their classrooms.

Alsager, England, June 1993

Μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο πατώντας στο εξώφυλλο.

 

?Όταν εγώ ως δάσκαλος μητρικής γλώσσας, διδάσκω τους μαθητές μου ελληνική γλώσσα και πολιτισμό, βιώνω ότι οι μαθητές μου συμπεριφέρονται άλλοτε ως Έλληνες, άλλοτε ως Σουηδοί και άλλοτε και τα δυο. Και η ερώτηση που ανακύπτει: Έχει αυτή η νέα γενιά των ελληνόπουλων «σουηδικοποιηθεί» ή όχι;

Με άλλα λόγια υφίσταται η εθνική ταυτότητα των ελληνόπαιδων της Σουηδίας και σε ποιο βαθμό;

Εδώ θα πρέπει να τονίσω, ευθύς εξαρχής, ότι έννοιες όπως, η εθνική ταυτότητα, του συνδέονται άμεσα με αντίστοιχες έννοιες, όπως κοινής καταγωγής, του ανήκειν κ.λπ., αποτελούν ένα βασικό εμπόδιο για τον ερευνητή τέτοιων φαινομένων.

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να ερευνήσει πως και σε ποιο βαθμό η εθνική ταυτότητα αναπτύσσεται στα ελληνόπουλα της Σουηδίας.

Θεωρητικό αξίωμα αποτελεί η θέση ότι το περιβάλλον, ως αποφασιστικός παράγοντας  ανάπτυξης της εθνικής ταυτότητας, είναι ιδιαίτερα σύνθετο σε ότι αφορά τα μεταναστόπουλα. Ως περιβάλλον στη μελέτη αυτή νοείται το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Σκοπός της εργασίας είναι να ερευνηθεί πώς το φυσικό περιβάλλον, για παράδειγμα το σπίτι, το σχολείο, η εθνική κοινότητα, η γλώσσα, ο πολιτισμός αλλά και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη της εθνικής ταυτότητας.

Η εθνική ταυτότητα αποτελεί πολλές φορές ένα επιπρόσθετο φορτίο για τα μεταναστόπουλα. Οι μαθητές αυτοί υιοθετούν συνήθως μια σειρά από στρατηγικές «επιβίωσης» όπως π.χ. απομόνωσης, αφομοίωσης ή ενσωμάτωσης. Προσδοκάται συνεπώς μέσα από τη μελέτη αυτή να δοθούν εκείνες οι ερμηνείες που θα αποκαλύπτονται ταυτόχρονα οι εντάσεις και οι διαφωνίες σε σχολείο και σπίτι αλλά και ερμηνεύονται αντίστοιχες συμπεριφορές.

Μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο πατώντας στο εξώφυλλο.

 

 

 

Στην Ελλάδα το μικρό σχολείο, παρουσιάζεται ως ένα χρόνιο εκπαιδευτικό πρόβλημα επιρρίπτοντας συνήθως τις σχετικές ευθύνες στον τύπο του σχολείου και όχι τόσο στην ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική, μιας και όπως διαπιστώνεται στην έρευνα ποτέ δεν υπήρξε η κατάλληλη πολιτική βούληση για συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος της διατήρησης ή της συγχώνευσης των μικρών σχολείων.

Στην εργασία αυτή επιχειρείται να αναδειχθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών των μονοθέσιων δημοτικών σχολείων ως προς τις λειτουργίες και την αποτελεσματικότητα των σχολείων. Τα ευρήματα που προκύπτουν, αποτελούν πηγή προβληματισμού για την ανάδειξη των προοπτικών που διαγράφονται για τον συγκεκριμένο τύπο σχολείου αλλά και το πλαίσιο περιεχομένου μιας εναλλακτικής πρότασης λειτουργίας αυτών των σχολείων.

 

 

 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο πατώντας στο εξώφυλλο.

 

Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ), υλοποιεί προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.). Η επιτυχία ενός τέτοιου προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το περιεχομένου του προγράμματος, το διδακτικό υλικό, η διαδικασία υλοποίησης από πλευράς διδακτικής προσέγγισης όπως είναι οι σχετικές εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν κατά την υλοποίησή του, ο ρόλος του εκπαιδευτή και γενικότερα οι συνθήκες μάθησης των εκπαιδευόμενων.

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι μέσα από την σχετική ερευνητική προσπάθεια να αναδειχθεί, τόσο από την οπτική των ίδιων των εκπαιδευόμενων όσο και από την πλευρά των εκπαιδευτών τους, ο βαθμός με τον οποίο οι παραπάνω παράγοντες συνέβαλαν στην αποτελεσματικότερη υλοποίησή ενός  προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

 

 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο πατώντας στο εξώφυλλο.