Modele w pracy socjalnej

Techniki pracy grupowej użyte w tej fazie do głównie sprawna komunikacji: stosowanie Informacji zwrotnych-umiejętność parafrazowania, poznawanie elementów werbalnej oraz niewerbalnej komunikacji, zgodnie się odczuciami gminy wspólnie realizowanych spraw. Istotnym elementem jest również zorientowanie grupy na Dany problème, qui ma zostać rozwiązany. Na tym ETAPIE pracy grupowej recommandé jest stosowane trybu przypuszczającego, sformułować warunkowych, sygnalizujących pewną swobodę decyzyjną oraz różnorodność wyborów. Model Ten narodził się w latach 30-tych XX wieku w Szkole pracy Socjalnej w Pensylwanii. Współtwórcami Tego podejścia byli Jessie Taft oraz Virginia Robinson. Praca z firmie w odniesieniu się to Tego modelu skupia się na różnorodnych formach terapii, która wzmacnia pożądane oraz osłabia niepożądane zachowania a także zorientowana jest zadaniowo. Zmiana zachowań oraz Praca z problemem skupia się naokoło zadań Bądź czynności problemowych b ących efektem Wspólnej pracy klienta i pracownika socjalnego. Zadanie Może wyznaczyć ogólny kierunek działania klienta (NP. Poprawa kontaktów w rodzinie), Bądź charakteryzować zachowania ce pewnych II (NP. zatelefonowanie do żony je zawiadomienie jej o późniejszym terminie powrotu do Domu).

Pracownik socjalny skupia SWE wysiłki na pomocy Klientowi w la realizacji okre zadań, wykorzystując ne Tego kombinację pewnych działań interwencyjnych-począwszy OD Rozwoju Wewnetrznego flippant do przekazania wzmacniających czynników zewnętrznych. Stosowanie podejścia behawiorystycznego w pracy socjalnej upowszechniło się dlatego że stosowane Techniki działania okazały się w wielu przypadkach bardzo skuteczne są un konkretne un ich stosowanie często bywa mniej kosztowne ponieważ aucune mniej czasu i wysiłków niż podejścia tradycyjne. Zachowania Modyfikacja-spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez jednych un wrogim przez innych. Podejście psychospołeczne uwzgl, nia z jednej strony psychologiczną strukturę człowieka, z Drugiej natomiast Spoleczny Kontekst życia danej jednostki. Kontekst Ten podczas pracy z firmie Powinien być Szeroko postrzegany, Więc Powinien obejmować Oprócz rodziny również Sąsiadów, przyjaciół, Pracodawców oraz instytucje o lokalnym i globalnym wymiarze, un także różne instytucje Państwowe. Terapia Społeczna i psychoterapia à formy stosowane w celu zmobilizowania Sił jednostki oraz otoczenia Społecznego w celu stworzenia dogodniejszych warunków Rozwoju osobowości danej jednostki oraz realizowania się w otoczeniu społecznym. Diagnoza oparta na rzeczowym rozpoznaniu Zawiera zwykle różnicujące ujęcie terapii, opartej na indywidualnym Studium oynatıcı (potrzeby, Cechy), nie tracąc spojrzenia na niepowtarzalność każdej II i konieczność zaplanowania pracy z ponosi firmie zależnie OD danego problemu. Diagnoza stawia sobie za cel zrozumienie konkretnego problemu oraz ocenę silnych żadnych oraz dokumencie zdolności danej jednostki do stawiania czoła trudnym sytuacjom (motywacje, Ograniczenia, możliwości).

OD DIAGNOZY zależne jest planowanie i Praca z przypadkiem. Podstawowe zasady pracy grupowej po raz Pierwszy zostały zdefiniowane przez A. Kaiser: Umiejętności Społeczne-zdolność do współpracy z przez jednostkami, rozumienie oraz motywowanie Zarówno Grup Jak i pojedynczych osób. Umiejętności Społeczne potrzebne są szczególnie osobom na kierowniczych stanowiskach, umożliwiając im współdziałanie z poszczególnymi członkami organizacji oraz prowadzenie Własnych zespołów roboczych. Etyka pracy socjalnej nakazuje, aby źródłem Informacji był Sam podopieczny (klient), Jednak w sporej liczbie przypadków, Takie informacje powinny być zweryfikowane przez najbliższe otoczenie, Bądź osoby, które miały Wcześniej fachowy Kontakt z klientem.