Γραφική επίλυση γραμμικού συστήματος 2 x 2

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
  • Φέρτε τις εξισώσεις ε1 και ε2 του συστήματος στη μορφή αx + βψ = γ.

  • Γράψε τους συντελεστές α, β και γ της εξίσωσης ε1 στη στήλη Β του πίνακα, πάνω δεξιά.

  • Γράψε τους συντελεστές α', β' και γ' της εξίσωσης ε2 στη στήλη C του ίδιου πίνακα.

Οπότε,

  • Αν οι ευθείες τέμνονται σε ένα σημείο Λ τότε το σύστημα έχει μοναδική λύση το διατεταγμένο ζευγάρι (x,ψ) με συντεταγμένες:
     
    x=τετμημένη του σημείου του Λ και ψ=τεταγμένη του σημείου Λ.
  • Αν οι ευθείες ταυτίζονται (συμπίπτουν) τότε το σύστημα έχει άπειρες λύσεις.
  • Αν οι ευθείες είναι παράλληλες τότε το σύστημα είναι αδύνατο οπότε δεν έχει λύση.

Marios Kiosterakis, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra