Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ      

http://users.sch.gr/kontaxis

e-mail: kontaxis@sch.gr

Τα μαθήματα


Αγορά Εργασίας 

 

Παιδαγωγικά Θέματα

 

Ευκαιρίες

Νέα από τα σχολεία

Εκδηλώσεις

Εργαστήρια

Χρήσιμες Συνδέσεις

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Αφορά τα μαθήματα :

 Εισαγωγή στη Μηχανολογία

Μαθήματα ειδικοτήτων Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων και

Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων

Βλέπε πρακτικές οδηγίες για συμμετοχή σε έργο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Εισήγηση σχολικών συμβούλων Αθ. Κονταξή και Β. Τσίλη στο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2004. Κατεβάστε την εισήγηση.  

Εισαγωγή

Όλοι οι συνάδελφοι στα ΤΕΕ βιώνουμε τις ιδιαίτερες δυσκολίες που έχουν τα σχολεία μας. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι το επίπεδο των μαθητών μας. Έτσι καλούμαστε να εκπαιδεύσουμε μαθητές οι οποίοι έχουν σημαντικά κενά και συνήθως δεν έχουν μάθει να μελετούν, ενώ οι πραγματικές απαιτήσεις του αντικειμένου του μηχανολόγου είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Στις αρχές του σχολικού έτους 2003-2004 εστάλησαν οδηγίες για τα μαθήματα Α τάξης του Μηχανολογικού τομέα. Βασικός στόχος των οδηγιών ήταν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στο παραπάνω πρόβλημα και μεταξύ άλλων ανέφεραν:
"Επιδίωξή μας πρέπει να είναι η ένταξη των μαθητών σε ένα διαφορετικό σχολείο το οποίο λαμβάνει υπόψη του το επίπεδο και τα ενδιαφέροντά τους".

Στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν τονίσαμε την ανάγκη το Τεχνικό Σχολείο να είναι Ανοικτό στην Κοινωνία.

 • Για να συγκεντρώνει τον πλούτο της κοινωνίας, της τεχνολογίας, της τέχνης κλπ, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και γενικότερα.

 • Να γεύεται τις εμπειρίες, τα προβλήματα και τις ανησυχίες και να αξιοποιεί τις δυνατότητες του περιβάλλοντός του.

 • Για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών

 • Για να αποκτήσουν οι μαθητές σύγχρονες δεξιότητες

 • Για να μπορέσουν οι καθηγητές να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις

 • Για να πραγματοποιούνται  έγκαιρα οι αναγκαίες αναπροσαρμογές στο σχολείο

Επίσης επισημάναμε τα προβλήματα της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας η οποία κυριαρχεί στο Ελληνικό σχολείο και αναδείξαμε την αναγκαιότητα της Ενεργητικής Μάθησης, μέσα από εργασίες , προσαρμοσμένες στο επίπεδο, τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες του κάθε μαθητή. 

Η Ενεργητική Μάθηση:

 • Προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών

 • Είναι αποδοτικότερη και εξασφαλίζει εξατομικευμένη μάθηση

 • Αναδεικνύει προσόντα και κλίσεις και αναπτύσσει δεξιότητες

 • Προσφέρει διεξόδους και ενθαρρύνει τους αποτυχημένους

 • Συμβάλλει στην ανανέωση των γνώσεων των καθηγητών και στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, εποπτικών μέσων κλπ

 Πέρα από τις γενικές παιδαγωγικές αρχές της ενεργητικής μάθησης, επικεντρώσαμε την προσοχή μας σε εργασίες των μαθητών , οι οποίες θα πρέπει να είναι απλές και προσαρμοσμένες στο επίπεδό τους, όπως:

 • Συλλογές με μικρά κείμενα και φωτογραφίες

 • Ενημερωτικά φυλλάδια μηχανημάτων και συσκευών

 • Παρουσίαση συσκευών ή διεργασιών

 • Συνεντεύξεις με τεχνίτες ή συνταξιούχους

 • Κατασκευές από παλιά αντικείμενα ή ξύλο ή
  ακόμη και μακέτες

 • Αξιοποίηση των Η/Υ και του διαδικτύου

Βασικές πηγές για εργασίες είναι:

 • Επαγγελματική εμπειρία

 • Χώροι εργασίας

 • Βιομηχανική ιστορία

 • Άμεσα ενδιαφέροντα των μαθητών

 • Επίκαιρα θέματα

 • Βιβλιογραφία και Ιντερνετ

Οι εργασίες αυτές μπορούν να παρουσιαστούν στην τάξη στα πλαίσια της διδασκαλίας και επιπλέον, να εφοδιάσουν το σχολείο με πλούσιο εποπτικό υλικό.  Επίσης είναι σκόπιμο να βαθμολογηθούν θετικά με τρόπο που θα ορίσει εκ των προτέρων  ο καθηγητής και ανάλογα με το αποτέλεσμα (πχ 1-3 μονάδες, προσθετικές στον προφορικό βαθμό)

Ο εντοπισμός των ενδιαφερόντων των μαθητών αλλά και οι πρώτες αναθέσεις εργασιών, καλό είναι να ξεκινήσουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο, το ΤΕΕ θα αποτελέσει μια ευχάριστη έκπληξη για τους  νεοεισερχόμενους μαθητές, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν έχουν ιδιαίτερα αγαθές σχέσεις με την παραδοσιακή μελέτη.

Για πολλούς από αυτούς, η πρώτη επαφή τους με ένα συνδυασμό παραδοσιακών και εναλλακτικών μεθόδων μάθησης που αποτελεί (ή πρέπει να αποτελεί) αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής των τεχνικών μαθημάτων ,  είναι ενδεχόμενο να αποδειχθούν σωτήριοι για την περαιτέρω πορεία τους σαν μαθητές αλλά και σαν εργαζόμενοι και πολίτες.

Επισημαίνουμε επίσης ότι στο τέλος του 2003 εστάλη η νέα Υπουργική Απόφαση για την αξιολόγηση των μαθητών των ΤΕΕ, στην οποία προβάλλεται η ανάγκη, οι μαθητές να μην αξιολογούνται μόνο μέσα από τις προφορικές εξετάσεις και τα διαγωνίσματα αλλά και από ατομικές ή ομαδικές εργασίες (φάκελος μαθητή).  

Η Ιδιαιτερότητα των σχολείων της Περιφέρειας Τουριστικές περιοχές

Πολλοί συνάδελφοι από την περιφέρεια μας επεσήμαναν ότι υπάρχει πρόβλημα στον εντοπισμό πηγών για εργασίες καθώς δεν υπάρχουν σημαντικές παραγωγικές δραστηριότητες.
Προτείναμε να αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες όπως πλοία, μηχανές καϊκιών, ΔΕΗ, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, τεχνίτες, βιομηχανική ιστορία, τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ.

Ιδιαίτερα για τις τουριστικές περιοχές θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται εργασίες σε ξενοδοχεία ή τουριστικά συγκροτήματα. Οι μαθητές κυρίως των Ειδικοτήτων Θερμοϋδραυλικών και Ψυκτικών αλλά και των πρώτων τάξεων, μπορούν να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις, να περιγράφουν τις λειτουργίες (με σκίτσα, κείμενα, συνεντεύξεις και φωτογραφίες ή ακόμη και βίντεο,  να προτείνουν τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας ή και νερού, να επισημαίνουν αστοχίες κλπ. Στη συνέχεια μπορούν να διοργανωθούν σεμινάρια και εκδηλώσεις ενημέρωσης φορέων (ξενοδόχων, υδραυλικών, ψυκτικών, Τεχνικού Επιμελητηρίου κλπ) και με την πιθανή συνδρομή του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) www.cres.gr . Επίσης μπορεί να εκδοθεί φυλλάδιο με πρακτικές οδηγίες εξοικονόμησης ενέργειας και νερού το οποίο να διανεμηθεί στους τοπικούς τουριστικούς φορείς.

Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να ενταχθούν κάλλιστα σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενώ συγχρόνως είναι ενσωματωμένες άμεσα στην κυρίως εκπαιδευτική διαδικασία.
Εκτός από τον παιδαγωγικό χαρακτήρα που έχουν ανάλογες ενέργειες, παράλληλα συμβάλλουν σημαντικά ώστε γίνει γνωστό το σχολείο στην τοπική κοινωνία, να ενταχθούν καλύτερα οι εκπαιδευτικοί στο κοινωνικό σύνολο, να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον οι πολίτες  για τα προβλήματα του σχολείου και των εκπαιδευτικών.
 Για το σκοπό αυτό, ήρθαμε σε επαφή με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το οποίο εντοπίσαμε τις παρακάτω ευκαιρίες.

 Το cd Rom του ΚΑΠΕ HERMES
Περιλαμβάνει στοιχεία για την ενεργειακή επιθεώρηση και την εξοικονόμηση ενέργειας σε ξενοδοχειακές μονάδες.Προτείνεται να αγορασθεί από τη σχολική επιτροπή. Περιέχει πλούσιο εποπτικό υλικό και οδηγίες οι οποίες απευθύνονται σε ιδιοκτήτες μονάδων αλλά και σε τεχνίτες. Άρα είναι προσιτό για τους μαθητές μας. Το κόστος του είναι 10 ευρώ.
Υπεύθυνος κ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος, τηλ. 210 6603300, mail: malam@cres.gr

Οδηγοί ενεργειακής επιθεώρησης του ΚΑΠΕ.
Αποτελούνται από 3 αρχεία και μπορείτε να τα κατεβάσετε από τη διεύθυνση http://www.cres.gr/kape/publications/download.htm
Περιέχουν αρκετά γνωστά θέματα, εξειδικευμένα θέματα ανώτερου επιπέδου αλλά και πρακτικές οδηγίες εξοικονόμησης ενέργειας οι οποίες είναι προσιτές για τους μαθητές μας.   

Ενεργειακός κατάλογος
Περιλαμβάνει εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε θέματα ενέργειας
 http://www.cres.gr/kape/pdf/download/catalog_2001.pdf

 Θέρμανση κτιρίων και κατοικιών με εφαρμογές βιομάζας
http://www.cres.gr/kape/publications/download.htm

Οργάνωση προληπτικής συντήρησης για τη διαχείριση ενέργειας και νερού σε ξενοδοχειακή μονάδα
. Ομιλία του Τεχνικού Διευθυντή του Robinson  Club, μηχανικού κ. Αλεκτορίδη, σε ημερίδα της ASHRAE. Επισυνάπτεται στο cd1_diafora που έχει δοθεί στα σχολεία. (ASHRAEAlectoridis) ή μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά με επιστολή email: kontaxis@sch.gr

Πηγές για πληροφόρηση και για υποβολή προτάσεων σε προγράμματα

 ΤΟΠΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στις διάφορες διευθύνσεις εκπαίδευσης καθώς και στο πανεπιστήμιο Αιγαίου το οποίο διαχειρίζεται το πρόγραμμα.

 Τοπικές Αρχές Ενέργειας

Προτείνεται η συνεργασία με τις τοπικές αρχές ενέργειας για την ένταξη των σχολείων σε προγράμματα.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Regional Energy Agency of Peloponnese
PO Box 41
GR-24100 KALAMATA GREECE
Tel: +30 70210 888 15/17 Fax: +30 7210 86210
Πρόσωπο για επαφή:   Vassilios MAMMEAS    Email: e-ke-pe@otenet.gr

 ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Regional Energy Agency of the Cyclades Islands Prefecture
Tsiropina Square
, HermoupolisGR-84100 SYROS , GREECE
Tel: +30 2 2810 88834 Fax: +30 2 2810 87982
Website: www.anetky.gr

Πρόσωπο για επαφή:     Kostas VOLTIS, Managing Director
Email: anetky@otenet.gr 
 Kalliopi TSAGKARAKI
Πηγή: http://www.managenergy.net/indexes/I30.htm

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΙΔΑΛΟΣ

http://www.ein.gr/daidalos/index.htm

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ

http://www.tmth.edu.gr/el/activities/techno4.html 

LEONARDO
Ελληνικό παράρτημα προγράμματος
http://www.ep-katartisi.gr/leonardo/index.htm

MANAGE ENERGY
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
http://www.managenergy.net/index.html

http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html

 Καλές πρακτικές στην Εκπαίδευση Εξοικονόμησης Ενέργειας στην Ευρώπη http://www.managenergy.net/indexes/I204.htm

Ημερίδα για την προβολή της εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία
(Μεγάλο μέρος της αναφέρεται σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση)
http://www.managenergy.org/archive/me26jan2004.jsp#
Προγράμματα για την εκπαίδευση και την εξοικονόμηση ενέργειας
Κυρίως από slide 14 και μετά.
http://www.managenergy.org/archive/slides/140/Malvik2.ppt/index.jsp
Παραδείγματα ενεργοποίησης σχολείων
Τα σχολεία της MODENA κυρίως από slide 20 και μετά
http://www.managenergy.org/archive/slides/140/Carani.ppt/index.jsp

 Αθανάσιος Κονταξής
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12
Μηχανολόγος Μηχανικός
Τηλ. 6972325261
e-mail: kontaxis@sch.gr