Παραδείγματα ερωτήσεων Πιστοποίησης Τ.Π.Ε. [Α Επίπεδο]


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 - Συσκευές εισόδου

Είδος: Πολλαπλή επιλογή
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγικές Έννοιες
Εκφώνηση: Ποιες από τις παρακάτω είναι συσκευές εισόδου:
Αρχείο Εργασίας: -

Α. τα ηχεία
Β. το πληκτρολόγιο
Γ. ο εκτυπωτής
Δ. ο σχεδιογράφος (plotter)
Ε. το ποντίκι

Επιλέξτε δύο από τις προτεινόμενες απαντήσεις.


 
Αρχείο Απάντησης: -

Β. το πληκτρολόγιο
Ε. το ποντίκι
 

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 - Λειτουργίες αρχείων

Είδος: Πολλαπλή επιλογή
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγικές Έννοιες
Εκφώνηση: Τι από τα παρακάτω μπορούμε να κάνουμε σ’ ένα αρχείο κειμένου;
Αρχείο Εργασίας: -

Α. Μετονομασία
Β. Αντιγραφή
Γ. Διαμόρφωση (Φορμάρισμα)
Δ. ’νοιγμα
Ε. Μετατροπή σε φάκελο

Επιλέξτε τρεις από τις προτεινόμενες απαντήσεις.


 
Αρχείο Απάντησης: -

Α. Μετονομασία
Β. Αντιγραφή
Δ. ’νοιγμα


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 - Δημιουργία φακέλου

Είδος: Δραστηριότητα
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγικές Έννοιες
Εκφώνηση:

Ανοίξτε το πρόγραμμα της Εξερεύνησης των Windows. Κάτω από το C: (σκληρό δίσκο) δημιουργήστε ένα φάκελο με το όνομα Εργασίες καθώς και ένα δεύτερο με το όνομα Φωτογραφίες.

Αρχείο Εργασίας: -

 

 
Αρχείο Απάντησης: -

 

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4 - Δημιουργία αρχείου

Είδος: Δραστηριότητα
Βαθμός Δυσκολίας: Δύσκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγικές Έννοιες
Εκφώνηση:

Ανοίξτε το πρόγραμμα του Σημειωματάριου (Notepad). Πληκτρολογήστε το κείμενο: Κοινωνία της Πληροφορίας και αποθηκεύστε το στο φάκελο Ασκήσεις με το όνομα κοινωνία.txt.

Αρχείο Εργασίας: -

 

 
Αρχείο Απάντησης: -

 

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5 - Μετακίνηση αρχείου

Είδος: Δραστηριότητα
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγικές Έννοιες
Εκφώνηση:

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα της Εξερεύνησης των Windows μεταφέρετε το αρχείο ktp.txt από το φάκελο Επιμόρφωση στο φάκελο Σεμινάριο.

Αρχείο Εργασίας: -

 

 
Αρχείο Απάντησης: -

 


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 6 - Διαγραφή αρχείου

Είδος: Δραστηριότητα
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγικές Έννοιες
Εκφώνηση:

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα της Εξερεύνησης των Windows διαγράψτε, από το φάκελο Παιγνίδια, το αρχείο basket.exe.

Αρχείο Εργασίας: -

 

 
Αρχείο Απάντησης: -

 


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 7 - Μετονομασία φακέλου

Είδος: Δραστηριότητα
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγικές Έννοιες
Εκφώνηση:

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα της Εξερεύνησης των Windows μετονομάστε το φάκελο Ιστορία, σε Βυζάντιο.

Αρχείο Εργασίας: -

 


 
Αρχείο Απάντησης: -

 


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 8 - Πνευματικά δικαιώματα

Είδος: Συμπλήρωση κενού
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγικές Έννοιες
Εκφώνηση:

Προκειμένου να προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών ενός λογισμικού, αυτό πρέπει να συνοδεύεται από ________________.

Αρχείο Εργασίας: -

Α. πρόγραμμα απεγκατάστασης
Β. άδεια χρήσης
Γ. αντιβιοτικό πρόγραμμα
Δ. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Ποιο από τα παραπάνω συμπληρώνει σωστά το κενό;

 
Αρχείο Απάντησης: -

Β. άδεια χρήσης

 

Παραδείγματα Ερωτήσεων Επεξεργασίας Κειμένου (Word)

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου
Εκφώνηση: να εφαρμόσετε στη λέξη "προσωπικότητα" στην πρώτη γραμμή της 2ης παραγράφου το στυλ έντονα (bold)
Αρχείο Εργασίας:  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Στον το΅έα της εκπαίδευσης πρωταρχικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού (μεταδοτικότητα, επικοινωνία, διαίσθηση, ρυθ΅ός διδασκαλίας, ευαισθησία στα εξωτερικά ΅ηνύ΅ατα, γλώσσα σώ΅ατος, διάθεση κτλ.) και όχι ΅όνο οι γνώσεις του.

Ως βιω΅ατική διδασκαλία ορίζου΅ε την ενεργοποίηση της σχέσης και της αλληλεπίδρασης των ΅ελών της ο΅άδας, η οποία αναδεικνύει το ανθρώπινο δυνα΅ικό και τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Στόχος της είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η βελτίωση ικανοτήτων που θα χρησι΅οποιήσει ο εκπαιδευό΅ενος αρχικά στην προσωπική του ζωή και στη συνέχεια στην επαγγελ΅ατική του.


 
Αρχείο Απάντησης:  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Στον το΅έα της εκπαίδευσης πρωταρχικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού (μεταδοτικότητα, επικοινωνία, διαίσθηση, ρυθ΅ός διδασκαλίας, ευαισθησία στα εξωτερικά ΅ηνύ΅ατα, γλώσσα σώ΅ατος, διάθεση κτλ.) και όχι ΅όνο οι γνώσεις του.

Ως βιω΅ατική διδασκαλία ορίζου΅ε την ενεργοποίηση της σχέσης και της αλληλεπίδρασης των ΅ελών της ο΅άδας, η οποία αναδεικνύει το ανθρώπινο δυνα΅ικό και τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Στόχος της είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η βελτίωση ικανοτήτων που θα χρησι΅οποιήσει ο εκπαιδευό΅ενος αρχικά στην προσωπική του ζωή και στη συνέχεια στην επαγγελ΅ατική του.


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου
Εκφώνηση: να εισάγετε από τη συλλογή έτοιμων (clipart) μια εικόνα (π.χ. την 1η εικόνα (βιβλία) από την κατηγορία εκπαίδευση) στη 2η γραμμή του εγγράφου δηλαδή ανάμεσα στον τίτλο και στην 1η παράγραφο
Αρχείο Εργασίας:  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Στον το΅έα της εκπαίδευσης πρωταρχικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού (μεταδοτικότητα, επικοινωνία, διαίσθηση, ρυθ΅ός διδασκαλίας, ευαισθησία στα εξωτερικά ΅ηνύ΅ατα, γλώσσα σώ΅ατος, διάθεση κτλ.) και όχι ΅όνο οι γνώσεις του.

Ως βιω΅ατική διδασκαλία ορίζου΅ε την ενεργοποίηση της σχέσης και της αλληλεπίδρασης των ΅ελών της ο΅άδας, η οποία αναδεικνύει το ανθρώπινο δυνα΅ικό και τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Στόχος της είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η βελτίωση ικανοτήτων που θα χρησι΅οποιήσει ο εκπαιδευό΅ενος αρχικά στην προσωπική του ζωή και στη συνέχεια στην επαγγελ΅ατική του.


 
Αρχείο Απάντησης:  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Στον το΅έα της εκπαίδευσης πρωταρχικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού (μεταδοτικότητα, επικοινωνία, διαίσθηση, ρυθ΅ός διδασκαλίας, ευαισθησία στα εξωτερικά ΅ηνύ΅ατα, γλώσσα σώ΅ατος, διάθεση κτλ.) και όχι ΅όνο οι γνώσεις του.

Ως βιω΅ατική διδασκαλία ορίζου΅ε την ενεργοποίηση της σχέσης και της αλληλεπίδρασης των ΅ελών της ο΅άδας, η οποία αναδεικνύει το ανθρώπινο δυνα΅ικό και τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Στόχος της είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η βελτίωση ικανοτήτων που θα χρησι΅οποιήσει ο εκπαιδευό΅ενος αρχικά στην προσωπική του ζωή και στη συνέχεια στην επαγγελ΅ατική του.


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου
Εκφώνηση: να υπογραμμίσετε όλες τις λέξεις που βρίσκονται μέσα στην παρένθεση της 2ης παραγράφου χρησιμοποιώντας το στυλ υπογράμμισης Μόνο λέξεις (Words only)
Αρχείο Εργασίας:  


ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Στον το΅έα της εκπαίδευσης πρωταρχικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού (μεταδοτικότητα, επικοινωνία, διαίσθηση, ρυθ΅ός διδασκαλίας, ευαισθησία στα εξωτερικά ΅ηνύ΅ατα, γλώσσα σώ΅ατος, διάθεση κτλ.) και όχι ΅όνο οι γνώσεις του.

Ως βιω΅ατική διδασκαλία ορίζου΅ε την ενεργοποίηση της σχέσης και της αλληλεπίδρασης των ΅ελών της ο΅άδας, η οποία αναδεικνύει το ανθρώπινο δυνα΅ικό και τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Στόχος της είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η βελτίωση ικανοτήτων που θα χρησι΅οποιήσει ο εκπαιδευό΅ενος αρχικά στην προσωπική του ζωή και στη συνέχεια στην επαγγελ΅ατική του.


 
Αρχείο Απάντησης:  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Στον το΅έα της εκπαίδευσης πρωταρχικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού (μεταδοτικότητα, επικοινωνία, διαίσθηση, ρυθ΅ός, διδασκαλίας, ευαισθησία στα εξωτερικά ΅ηνύ΅ατα, γλώσσα σώ΅ατος, διάθεση κτλ.) και όχι ΅όνο οι γνώσεις του.

Ως βιω΅ατική διδασκαλία ορίζου΅ε την ενεργοποίηση της σχέσης και της αλληλεπίδρασης των ΅ελών της ο΅άδας, η οποία αναδεικνύει το ανθρώπινο δυνα΅ικό και τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Στόχος της είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η βελτίωση ικανοτήτων που θα χρησι΅οποιήσει ο εκπαιδευό΅ενος αρχικά στην προσωπική του ζωή και στη συνέχεια στην επαγγελ΅ατική του.


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου
Εκφώνηση: να αφαιρέσετε την αρίθμηση από τις αριθμημένες παραγράφους, ώστε οι παράγραφοι να μην έχουν ούτε αρίθμηση, ούτε κουκίδες
Αρχείο Εργασίας:  


Είδη Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Το εκπαιδευτικό λογισμικό ως προς τη χρήση του στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να ταξινομηθεί σε:

1. Λογισμικό εκγύμνασης
2. Λογισμικό παρουσίασης
3. Λογισμικό προσομοίωσης
4. Λογισμικό επίλυσης προβλήματος
5. Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας
6. Εκπαιδευτικά παιχνίδια
 

Στη συνέχεια αναφέρονται χαρακτηριστικά παραδείγματα από κάθε κατηγορία.


 
Αρχείο Απάντησης:  


Είδη Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Το εκπαιδευτικό λογισμικό ως προς τη χρήση του στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να ταξινομηθεί σε:

Λογισμικό εκγύμνασης
Λογισμικό παρουσίασης
Λογισμικό προσομοίωσης
Λογισμικό επίλυσης προβλήματος
Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας
Εκπαιδευτικά παιχνίδια
 

Στη συνέχεια αναφέρονται χαρακτηριστικά παραδείγματα από κάθε κατηγορία.


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Δύσκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου
Εκφώνηση: να συμπληρώσετε τη φράση «Ο ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ:» πληκτρολογώντας στην αγγλική γλώσσα τον τύπο Η2Ο
Αρχείο Εργασίας:  

 

Ο ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ:


 
Αρχείο Απάντησης:  

 

Ο ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ: Η2Ο


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 6

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Πολύ Δύσκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου
Εκφώνηση: α) να τοποθετήσετε το δένδρο μέσα στο κέντρο του κύκλου,
β) να ομαδοποιήσετε τα δύο αντικείμενα σε ένα και
γ) να γεμίσετε το ομαδοποιημένο αντικείμενο με χρώμα ανοικτό πράσινο.
Αρχείο Εργασίας:  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ


 
Αρχείο Απάντησης:  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 7

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου
Εκφώνηση: Στη δεύτερη γραμμή του αρχείου και πριν από τη λέξη: Επιμόρφωσης, να εισάγετε τη λέξη: Επιτροπή, έτσι ώστε συνολικά να εμφανίζεται: Επιτροπή Επιμόρφωσης και στη συνέχεια να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο και διόρθωση.
Αρχείο Εργασίας:  

Κοινωνία της Πληροφορίας
Επιμόρφωσης

Έργο: Επιμόρφωση των εκπεδευτικών στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας", το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρεί στην υλοποίηση του έργου: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» το οποίο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 1.2 του ’ξονα "Παιδεία και Πολιτισμός" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.


 
Αρχείο Απάντησης:  

Κοινωνία της Πληροφορίας
Επιτροπή Επιμόρφωσης

Έργο: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας", το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρεί στην υλοποίηση του έργου: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» το οποίο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 1.2 του ’ξονα "Παιδεία και Πολιτισμός" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 8

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου
Εκφώνηση: να επιλέξετε την 1η στήλη (Α/Α) του πίνακα και να στοιχίσετε το περιεχόμενο της στο κέντρο
Αρχείο Εργασίας:  

 
A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1. www.in.gr 33.278.000 528
2. www.naftemporiki.gr 10.800.000 1.578
3. www.flash.gr 9.149.000 1.837
4. www.eone.gr 4.620.000 3.604
5. www.hol.gr 4.150.000 4.012
6. www.forthnet.gr 3.376.000 4.883
7. www.hellasyellow.gr 3.312.000 4.967
8. www.otenet.gr 3.240.000 5.057
9. www.pathfinder.gr 2.300.000 7.008
10. www.ypepth.gr 1.964.000 8.118

 
Αρχείο Απάντησης:  

 
A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1. www.in.gr 33.278.000 528
2. www.naftemporiki.gr 10.800.000 1.578
3. www.flash.gr 9.149.000 1.837
4. www.eone.gr 4.620.000 3.604
5. www.hol.gr 4.150.000 4.012
6. www.forthnet.gr 3.376.000 4.883
7. www.hellasyellow.gr 3.312.000 4.967
8. www.otenet.gr 3.240.000 5.057
9. www.pathfinder.gr 2.300.000 7.008
10. www.ypepth.gr 1.964.000 8.118

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 9

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου
Εκφώνηση: να αποθηκεύσετε το ανοικτό έγγραφο στο φάκελο C:\ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ\ΕΝΤΥΠΑ με όνομα: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αρχείο Εργασίας:  

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι διεθνείς εξελίξεις στον οικονο΅ικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτισ΅ικό το΅έα, καθιστούν αναγκαία την απόκτηση, από ολοένα περισσότερους πολίτες, γνώσεων και ικανοτήτων που να είναι εύκολα ανανεώσι΅ες, προσαρ΅όσι΅ες και ΅εταφέρσι΅ες σε διάφορες θέσεις εργασίας. Η κυριότερη αιτία αυτού του φαινο΅ένου είναι οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στις ΅ορφές παραγωγής και εργασίας, κυρίως λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Σή΅ερα, είναι ελάχιστοι οι εργαζό΅ενοι που απαιτείται να επιτελούν εξειδικευ΅ένα καθήκοντα ή να χειρίζονται επαναλα΅βανό΅ενες διαδικασίες.

Καθώς προχωρού΅ε στην εποχή της γνώσης, αλλάζουν οι απόψεις ΅ας σχετικά ΅ε το τι είναι εκπαίδευση, πού και πώς παρέχεται και ποιους στόχους επιδιώκει.


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 10

Είδος: Ερώτηση Κλειστού τύπου (Σωστού / Λάθους)
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαθεματική
Εκφώνηση: Όταν αποθηκεύουμε πληροφορίες σε ένα αρχείο δίνουμε πάντα ένα νέο όνομα σε αυτό.
Επιλογή από: Σωστό ¨ Λάθος¨
Σωστή Απάντηση: Σωστό ¨ Λάθοςþ

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 11

Είδος: Ερώτηση Κλειστού τύπου (Συμπλήρωσης κενού)
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαθεματική
Εκφώνηση: Τα ονόματα των αρχείων που αποθηκεύονται από τον επεξεργαστή κειμένου έχουν επέκταση ______.
Επιλογή από: Ποιο από τα παρακάτω συμπληρώνει σωστά το κενό:
α. exe
β. doc
γ. ppt
δ. jpg
Σωστή Απάντηση: Σωστό (β)

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 12

Είδος: Ερώτηση Κλειστού τύπου (Πολλαπλής Επιλογής)
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαθεματική
Εκφώνηση: Ποιο από τα παρακάτω προγράμματα θα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε και να εκτυπώσετε μία «Αίτηση Χορήγησης Αναρρωτικής ’δειας.
Επιλογή από: ¨ α) Powerpoint
¨ β) Word
¨ γ) Excel
¨ δ) Internet Explorer
Σωστή Απάντηση: þ β) Word

Παραδείγματα Ερωτήσεων στα Λογιστικά Φύλλα (Excel)

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 - Αυτόματη συμπλήρωση με λαβίδα

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Nα δημιουργήσετε μια κατάσταση που να περιέχει όλους τους μήνες του σχολικού έτους 2002-2003, γραμμένους στα Ελληνικά, χρησιμοποιώντας τη λαβίδα συμπλήρωσης για αυτόματη καταχώρηση των μηνών

(να εμφανίζεται η λέξη Σεπτέμβριος στο κελί Α2, η λέξη Οκτώβριος στο κελί Α3, . . . , η λέξη Ιούνιος στο κελί Α11).

Αρχείο Εργασίας: MHNES.xls

 


 
Αρχείο Απάντησης: MHNES-ans.xls

 


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 - Μορφοποίηση τμήματος ενός κελιού

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Nα μορφοποιήσετε μόνο τη λέξη Κορίνθου, που βρίσκεται στο κελί C1, ώστε να εμφανίζεται με έντονη γραφή (Bold)

Αρχείο Εργασίας: KOPINTHOU.xls

 


 
Αρχείο Απάντησης: KOPINTHOU-ans.xls

 


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 - Μορφοποίηση και σκίαση κελιών

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Nα μορφοποιήσετε το συγχωνευμένο κελί Β2 ώστε η λέξη Κέρματα να εμφανίζεται σε μπλε φόντο με κίτρινα, έντονα και πλάγια γράμματα.

Αρχείο Εργασίας: KEPMATA.xls

 


 
Αρχείο Απάντησης: KEPMATA-ans.xls

 


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4 - Μετακίνηση κελιών

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Να μετακινήσετε τους Προφορικούς Βαθμούς των μαθητών από τη στήλη D (κελιά D2:D11) στη στήλη Ε (κελιά Ε2:E11).

Αρχείο Εργασίας: METAFORA.xls

 


 
Αρχείο Απάντησης: METAFORA-ans.xls

 


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5 - Δημιουργία απλού γραφήματος

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Να δημιουργήσετε γράφημα στήλης, στο ενεργό φύλλο εργασίας, που θα εμφανίζει τους βαθμούς των μαθητών στο μάθημα της ΙΣΤΟΡΙΑΣ (στον οριζόντιο άξονα να εμφανίζονται τα ονόματα των μαθητών και στον κάθετο άξονα οι αντίστοιχοι βαθμοί στο μάθημα Ιστορίας)

Αρχείο Εργασίας: GRAFHMA.xls

 


 
Αρχείο Απάντησης: GRAFHMA-ans.xls

 


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 6 - Απλοί τύποι με αναφορά σε κελιά

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Να πληκτρολογήσετε κατάλληλο τύπο υπολογισμού στο κελί Β2 ώστε να εμφανιστεί το αντίστοιχο ποσό σε δραχμές (1 ευρώ = 340,75 δραχμές)

Αρχείο Εργασίας: EURO.xls

 


 
Αρχείο Απάντησης: EURO-ans.xls

 


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 7 - Η έννοια του τύπου υπολογισμού

Είδος: Μία επιλογή από πολλές
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις αποτελεί τύπο υπολογισμού που είναι ορθά διατυπωμένος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα υπολογιστικό φύλλο;

Αρχείο Εργασίας: -

 

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Α. (C1+C2)/2=
Β. = (C1+C2)/2
Γ. (15+12)/2
Δ. (C1+C2)/2

Αρχείο Απάντησης: -

 


Β. = (C1+C2)/2


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 8 - Συχνά χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις- SUM

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Να υπολογίσετε το άθροισμα των αγορών τριμήνου για κάθε αναλώσιμο (κελιά Ε4:Ε7), χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση SUM (μπορείτε να αξιοποιήσετε τη βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τη μαθηματική συνάρτηση SUM)

Αρχείο Εργασίας: AGOPES.xls

 


 
Αρχείο Απάντησης: AGOPES-ans.xls

 


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 9 - Συχνά χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις - AVERAGE

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Να υπολογίσετε στο κελί C16 το Μέσο Όρο (M.O.) βαθμολογίας του τμήματος στο μάθημα της Ιστορίας, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση AVERAGE (μπορείτε να αξιοποιήσετε τη βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τη στατιστική συνάρτηση AVERAGE)

Αρχείο Εργασίας: MO.xls

 


 
Αρχείο Απάντησης: MO-ans.xls

 


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 10 - Συναρτήσεις άθροισης

Είδος: Μία επιλογή από πολλές
Βαθμός Δυσκολίας: Δύσκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Η συνάρτηση που υπολογίζει το άθροισμα των περιεχομένων μιας περιοχής κελιών που ικανοποιούν συγκεκριμένο κριτήριο ονομάζεται:
(*) μπορείτε να αξιοποιήσετε τη βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες

Αρχείο Εργασίας: -

 

Α. SUMIF
Β. ABS
Γ. SUM
Δ. ROUND

Αρχείο Απάντησης: -

 

Α. SUMIF


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 11 - Ταξινόμηση δεδομένων

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Δύσκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Να ταξινομήσετε τη λίστα των μαθητών χρησιμοποιώντας σαν κριτήριο ταξινόμησης το βαθμό τους σε φθίνουσα σειρά (από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο βαθμό)

Αρχείο Εργασίας: SORT.xls

 


 
Αρχείο Απάντησης: SORT-ans.xls