Λοιπόν, αν έτσι νομίζετε, διαβάστε το παρακάτω κείμενο γρήγορα:

 

ΣΝΦΜΥΩΑ ΜΕ ΜΙΑ ΕΥΡΕΝΑ ΣΤΟ ΠΙΣΗΝΑΠΙΜΕΤΟ ΤΟΥ ΚΜΤΡΠΙΑΙΖΝ

ΔΕΝ ΠΕΑΙΖΙ ΡΛΟΟ ΜΕ ΤΙ ΣΡΙΕΑ ΕΝΙΑΙ ΤΟΘΟΠΕΜΕΤΕΝΑ

ΤΑ ΓΤΑΜΑΜΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΛΞΕΗ ΑΕΚΡΙ ΤΟ ΠΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΕΛΕΙΤΥΟ ΓΑΜΡΜΑ

ΝΑ ΕΝΙΑΙ ΣΕ ΣΤΩΣΗ ΘΣΕΗ.

ΤΑ ΥΛΟΠΙΟΠΑ ΜΡΟΠΟΥΝ ΝΑ ΕΝΙΑΙ ΣΕ ΤΧΙΥΕΑΣ ΘΙΕΕΣΣ

ΚΑΙ ΜΡΟΠΕΤΙΕ ΝΑ ΔΑΒΑΙΑΕΣΤΕ ΤΙΣ ΛΙΕΞΕΣ ΧΡΩΙΣ ΠΛΒΗΜΟΡΑ.

ΑΤΥΟ ΓΝΙΤΑΕΙ ΓΑΙΤΙ Ο ΑΠΡΩΝΘΟΝΙΣ ΕΚΕΓΛΦΟΑΣ

ΔΕΝ ΔΑΕΒΖΙΑΙ ΓΑΜΡΜΑ ΓΑΜΡΜΑ ΚΘΑΕ ΛΞΕΗ

ΑΛΛΑ ΤΗ ΛΞΕΗ ΣΑΝ ΣΝΥΛΟΟ.

ΚΥΦΟΟ Ε?

 

Η αρχική ανακοίνωση

Περαιτέρω εξηγήσεις, εδώ.

Βέβαια, ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ όλοι με τη θεωρία αυτή!

 

Η διαδικασία της ανάγνωσης βέβαια σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο απλή,

ούτε είναι τόσο εύκολο να μελετηθεί η συγκέντρωση του ματιού στο κείμενο

ή η ακολουθία των κινήσεων κατά την ανάγνωση

και ακόμη περισσότερο το τι μπορεί αυτό να σημαίνει

ως προς την κατανόηση του κειμένου.

Επίσης υπάρχουν γλώσσες όπως τα εβραϊκά ή τα αραβικά που δεν απεικονίζουν καν φωνήντα

και φυσικά άλλες όπως τα κινεζικά που χρησιμοποιούν ιδεογράμματα και όχι αλφάβητο,

οπότε πειράματα όπως το παραπάνω με επικέντρωση στη σπουδαιότητα του

πρώτου και τελευταίου γράμματος δεν έχουν καν οποιαδήποτε αξία...

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Crystal, D. (1997). Encyclopedia of Language. Cambridge: CUP

Rayner, K. (1977). Understanding Eye Movements in Reading.