Υποδείγματα Αξιολόγησης

1. Υπόδειγμα άσκησης αυτοαξιολόγησης
2. Υπόδειγμα άσκησης αυτοαξιολόγησης σε μορφή ταξιδιού
3. Ασκήσεις - Δραστηριότητες (σε μορφή doc)
4. Διαθεματικά σχέδια εργασίας
5. Διαγώνισμα (σε μορφή doc)
6. Ταξίδια