Αρχική σελίδα

Ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης γης Αιγύπτου κυρός Ιερόθεος ο Α΄. (;-1845).
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Γεννήθηκε στο χωριό Κλεινοβός ή Κλεινό των Τρικάλων. Υπηρέτησε ως Πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Λαρίσης. Τον Δεκέμβριο του 1796 χειροτονήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Επίσκοπος Ζητουνίου (υπό τη Μητρόπολη Λαρίσης). Στις αρχές του 1811 προσπάθησε ανεπιτυχώς να εκλεγεί Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Τον Σεπτέμβριο του 1811 εξελέγη Μητροπολίτης Παροναξίας. Τον Φεβρουάριο του 1820 παραιτήθηκε. Στις 17 Απριλίου 1821 εξελέγη Μητροπολίτης Νικαίας. Στις 20 Οκτωβρίου 1825 εξελέγη Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Εκοιμήθη στις 8 Σεπτεμβρίου 1845.

Σημείωση: Παρατίθεται κατωτέρω η παραίτηση του Μητροπολίτου Ιεροθέου από τη Μητρόπολη Παροναξίας, κειμένη στον Πατριαρχικό Κώδικα Θ΄, σελ. 414, αντιγραφείσα υπό Δημητρίου Κυμηνά και έχουσα ούτως:

"Ἡ ταπεινότης ἡ ἐμή διά τῆς παρούσης ἐνυπογράφου καί ἐνσφραγίστου, ἀβιάστου τε καί οἰκειοθελοῦς αὐτῆς παραιτήσεως δηλοποιεῖ, ὅτι ἐπειδή ἐξ ἐπηρείας του μισοκάλου δαίμονος ἀνεφύησαν σκάνδαλά τινα ἐν τῇ θεόθεν λαχούσῃ μοι ἐπαρχία Παροναξίας καί ταραχαί ἄλλως πως ἀκατεύναστοι οὖσαι, κατανοήσας ἐγώ τήν ἐξ αὐτῶν τελείαν ἀνατροπήν τῆς φίλης μοι ἀνέκαθεν ἡσυχίας καἰ ὅτι τά παρεμπεσόντα ταῦτα δεινά ἔσονται πρός τοῖς ἄλλοις ἐμποδών πρός τήν ἀπαιτουμένην καί κατά λόγον πνευματικήν ἐπίσκεψιν τῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἐπαρχίᾳ χριστιανῶν καί ἀξιόχρεων διοίκησιν, ἧς οὐδέν ἄλλο τίθεμαι προτιμότερον κατά τό ἐπικείμενόν μοι ἄφευκτον χρέος, διά τοι τοῦτο παραιτοῦμαι οἰκείᾳ μου βουλῇ ἀπ' αὐτῆς ταύτης τῆς προελεηθείσης μοι ἐπαρχίας Παροναξίας, οὐ μήν δέ καί τῆς ἀρχιερωσύνης μου, ἀφοσιούμενος τήν περί τῆς διαδοχῆς ἀναγκαιοτάτην διαίτησιν εἰς τήν ἀπαραλόγιστον κρίσιν καί ἀπόφασιν τῆς κοινῆς μητρός καί εὐεργέτιδος μου ἁγίας τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας, ἑμαυτόν δέ εἰς τήν μητρικήν αὐτῆς πρόνοιαν. Ὅθεν εἰς ἔνδειξιν προσφέρω αὐτῇ καί τήν ἰδίᾳ μου χειρί ὑπογεγραμμένην καί ἐνσφράγιστον ταύτην οἰκειοθελή μου παραίτησιν".
͵αωκ΄. φεβρουαρίου ι΄ [10-02-1820].

+ Ὁ Παροναξίας Ἱερόθεος βεβαιοῖ.

Σφραγίδα στρογγυλή: " + ὁ ταπεινός μητροπολίτης Παροναξίας Ἱερόθεος ͵αωια΄"

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 05 Μαρτίου 2024.