Ξ

Ξενάκης Πρόδρομος Οικουμενικό
Ξάνθης Μητρόπολη Ελλάδος-Νέες Χώρες
Ξάνθου Επισκοπή Οικουμενικό
Ξένος Νικόλαος Ελλάδος
Ξύδας Μάξιμος Ελλάδος-Νέες Χώρες
Ξυνός Χρυσόστομος Αλεξανδρείας