Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Βασική Νομοθεσία

Διοικητικά θέματα

Γυμνάσιο

Λύκειο

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

Βασική Νομοθεσία

Νόμος 1566/1985. Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Π.Δ. 104/1979. Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως.

Υ.Α.13324/Γ2/7-2-2006 «Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Υ.Α. Γ2/4094/23-9-86 (ΦΕΚ 619 Β΄) Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων.

Διοικητικά θέματα

N. 3528/2007. Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΑ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 (ΦΕΚ Β΄ 1340/16.10.2002). Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων.

Π.Δ. 1/2003. Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.

Π.Δ. 50/1996. Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Νόμος 3467. Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Γυμνάσιο

Π.Δ. 409/1994. Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου.

Π.Δ. 465/1981. Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων.

Υ.Α. 54530/ Γ2/2-6-2005. Ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίου.

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Ενιαία Λύκεια.

Λύκειο

Νόμος 2525/1997. Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις.

Π.Δ. 60/2006. Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίου Λυκείου.

Υ.Α. 63447/Γ2/27-06-2005. Ωρολόγιο πρόγραμμα Ενιαίου Λυκείου.

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Νόμος 3475/2006. Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ Τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους.

Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑ.Λ.

Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

Νόμος 3432/2006. Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Αναθεώρηση: Κυριακή, 07 Μαρτίου 2021.