ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΕΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(κατά τό διορθωμένο Ἰουλιανό ἡμερολόγιο)

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου δ

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου ε

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου στ

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου ζ

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου η

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου θ

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου ι

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου ια´

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου ιβ´

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου ιγ´

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου ιδ´

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου ιε´

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου ιστ´

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου ιζ´

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου ιη´

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου ιθ´

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου κ

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου κα´

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου κβ´

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου κγ´

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου κδ´

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου κε´

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου κστ´

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου κζ´

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου κη´

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου κθ´

 

Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου λ

 

Ἅγιον Πάσχα Μαΐου α

 

Ἅγιον Πάσχα Μαΐου β

 

Ἅγιον Πάσχα Μαΐου γ

 

Ἅγιον Πάσχα Μαΐου δ

 

Ἅγιον Πάσχα Μαΐου ε

 

Ἅγιον Πάσχα Μαΐου στ

 

Ἅγιον Πάσχα Μαΐου ζ

 

Ἅγιον Πάσχα Μαΐου η

 

Ἅγιον Πάσχα Μαΐου η´ (βίσεκτον)