Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 11 Μάιος 2016 10:02   
Ίδρυση Τ?ή?ατος Εικαστικών Τεχνών και Επιστη?ών της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Hits

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4386/2016 «Ρυθ?ίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα μετατραπεί σε 5ετές Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. Η εισαγωγή σε αυτό θα γίνεται ?ε τη διαδικασία του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), όπως ισχύει κάθε φορά, δηλ. εξετάσεις που θα διενεργεί το Τμήμα.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 63 αναφέρονται τα εξής:

1. Το π.δ. 85/2000 (Α΄72) «Ίδρυση Τ?ή?ατος Επιστή?ων της Τέχνης στο Πανεπιστή?ιο Ιωαννίνων» όπως τροποποιήθηκε ?ε το π.δ. 96/2003 (Α΄86) «Μετονο?ασία του Τ?ή?ατος Επιστή?ων της Τέχνης στο Πανεπιστή?ιο Ιωαννίνων»* και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ιδρύεται στο Πανεπιστή?ιο Ιωαννίνων Τ?ή?α Εικαστικών Τεχνών και Επιστη?ών της Τέχνης.»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Το Τ?ή?α Εικαστικών Τεχνών και Επιστη?ών της Τέχνης έχει ως αποστολή:
α) να καλλιεργεί και να προάγει τις τέχνες ?ε την ακαδη?αϊκή και την εφαρ?οσ?ένη διδασκαλία των εικαστικών τεχνών ? ζωγραφική, γλυπτική, πολυ?έσα/ γραφικές τέχνες, να παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις στη φωτογραφία, το βίντεο, τις ψηφιακές ?ορφές τέχνης (κινού?ενο σχέδιο, τρισδιάστατηκινού?ενη εικόνα- animation), τη γραφιστική και να συ?βάλει στην ανάπτυξη της αισθητικής παιδείας και στην προώθηση του πολιτισ?ού. Παράλληλα, το Τ?ή?α θα εκπαιδεύει τους φοιτητές του στην ιστορία και θεωρία της τέχνης. Ειδικότερα δίνεται έ?φαση στα επι?έρους αντικεί?ενα που ορίζουν τις διακριτές κατευθύνσεις του πτυχίου ως ειδικευ?ένους και σαφώς προσδιορισ?ένους ακαδη?αϊκούς και επαγγελ?ατικούς προσανατολισ?ούς:
α. Ζωγραφική, β. Γλυπτική, γ. Πολυ?έσα ? Γραφικές Τέχνες, δ. Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης.
β) Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για καλλιτεχνική, επιστη?ονική και επαγγελ?ατική σταδιοδρο?ία.
γ) Να παρέχει ειδική ?όρφωση και κατάρτιση των φοιτητών για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών ?αθη?άτων και της αισθητικής αγωγής και ιστορίας της τέχνης στα σχολεία της πρωτοβάθ?ιας και δευτεροβάθ?ιας εκπαίδευσης.
δ) Οι πτυχιούχοι του Τ?ή?ατος Εικαστικών Τεχνών και Επιστη?ών της Τέχνης ?ε βάση τις ξειδικευ?ένες επιστη?ονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα της επαγγελ?ατικής ενασχόλησης σε φορείς του δη?όσιου ή του ιδιωτικού το?έα -Πανεπιστή?ια, Επιστη?ονικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Πινακοθήκες- οι οποίοι έχουν ως αντικεί?ενο δραστηριότητας την τέχνη σε ?ία ή περισσότερες κατευθύνσεις και ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τ?ή?α. Ακό?η, έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν στην Πρωτοβάθ?ια ή Δευτεροβάθ?ια εκπαίδευση τα Καλλιτεχνικά ?αθή?ατα ? Αισθητική Αγωγή, καθώς και την Ιστορία της Τέχνης, ή και να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελ?ατίες. Οι πτυχιούχοι του Τ?ή?ατος που επιθυ?ούν να ασκήσουν τη διδασκαλία της τέχνης στην εκπαίδευση, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, είναι υποχρεω?ένοι να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα προβλεπό?ενα από το πρόγρα??α σπουδών και τον κανονισ?ό του Τ?ή?ατος παιδαγωγικά ?αθή?ατα.»
γ) To άρθρο 2 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 2
Εισαγωγή ? Φοίτηση ? Διάρκεια Σπουδών ? Τίτλοι ? Κατευθύνσεις

1. Ο αριθ?ός των κατ? έτος εισακτέων στο Τ?ή?α ορίζεται ?ε τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 1351/1983 (Α΄56), όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Η εισαγωγή φοιτητών στο Τ?ή?α γίνεται ?ε τη διαδικασία του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο Τ?ή?α για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) εξά?ηνα σπουδών.

4. Από το Τ?ή?α Εικαστικών Τεχνών και Επιστη?ών της Τέχνης απονέ?ονται τίτλοι σπουδών ?έχρι και διδακτορικού διπλώ?ατος.

5. Το ενιαίο πτυχίο του Τ?ή?ατος Εικαστικών Τεχνών και Επιστη?ών της Τέχνης προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις: α) Ζωγραφικής, β) Γλυπτικής και γ) Πολυ?έσων ? Γραφικών Τεχνών, δ) Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης.

Ο χρόνος έναρξης και το ακαδη?αϊκό εξά?ηνο λειτουργίας κάθε κατεύθυνσης και ειδίκευσης, όπως η διαδικασία επιλογής και έγγραφης των φοιτητών, καθορίζονται ?ε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ?ή?ατος. Η κατεύθυνση αναγράφεται στο πτυχίο που απονέ?εται από το Τ?ή?α.»

2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από το ακαδη?αϊκό έτος 2017-2018.

Πηγή: 4386/2016 «Ρυθ?ίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

?????

* Παράθεση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 85/2000

Άρθρο 1

  1. Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τμήμα Επιστημών της Τέχνης.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 1 ΠΔ 96/2003,ΦΕΚ Α 86 ορίζεται ότι:
«Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2000 (Α΄ 72) Τμημα Επιστημών της
Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετονομάζεται σε Τμημα Πλαστικών Τεχνών
και Επιστημών της Τέχνης χωρίς μεταβολή της αποστολής και του γνωστικού
αντικειμένου του».

?????-

Σ.Σ.: εφόσον το Τμήμα ξεκινήσει τη λειτουργία του το ακ. έτος 2017-2018 θα πρόκειται για το τέταρτο τμήμα εικαστικών τεχνών 5ετούς φοίτησης μετά το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ και τα Τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα.

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 25 Ιανουάριος 2017 10:11 )
 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.