Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 08 Απρίλιος 2010 17:08   
Δικαστικός επιμελητής - Προκήρυξη Διαγωνισμού έτους 2010
Hits

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών.

Κατεβάστε την Προκήρυξη

Ποιος μπορεί να γίνει δικαστικός επιμελητής;
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (Νόμος 2318/1995):

Άρθρο 2
Διορισμός Πτυχιούχων
1. Δικαστικός επιμελητής διορίζεται σε κενή οργανική θέση περιφέρειας πρωτοδικείου κάθε Έλληνας πολίτης, εφόσον επιτύχει σε σχετικό διαγωνισμό, έχει τα αναγκαία προσόντα και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα σχετικά κωλύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Πτυχιούχοι νομικού τμήματος ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού μπορούν να διορισθούν δικαστικοί επιμελητές χωρίς διαγωνισμό,  εφόσον έχουν πραγματοποιήσει την προβλεπόμενη στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος άσκηση για πτυχιούχους νομικής.

Άρθρο 3

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει ο υποψήφιος εφόσον:
α) έχει συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο έτος και δεν έχει υπερβεί το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του. Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας λογίζεται ότι επέρχεται στην 1 Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το εικοστό δεύτερο και στις 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το  τριακοστό πέμπτο έτος. Η ηλικία αποδεικνύεται με αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως. Δικαστικές αποφάσεις, που βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν τη ληξιαρχική πράξη ως προς την χρονολογία γεννήσεως, δεν λαμβάνονται υπόψη,
β) έχει τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον νόμο,
γ) έχει συμπληρώσει ετήσια άσκηση σε δικαστικό επιμελητή ή τουλάχιστον εξάμηνη εάν είναι πτυχιούχος νομικού τμήματος ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού, σύμφωνα με τα οριζόμενα  ειδικότερα  στο άρθρο 6 του παρόντος και 
δ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα του επόμενου άρθρου.

Πηγή: Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών  (Νόμος 2318/1995)
Πληροφορίες: Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας


Περιγραφή Επαγγέλματος δικαστικού επιμελητή:
Η ανάληψη, η διερεύνηση, η διεκπεραίωση και η νομική διευθέτηση των υποθέσεων της πελατείας του είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο δικαστικός επιμελητής, ενεργώντας για λογαριασμό του εντολέα του αναλαμβάνει την επίδοση κάθε είδους δικογράφων και εξώδικων εγγράφων στους αντιδίκους του πελάτη του και προβαίνει σε αναγκαστικές εκτελέσεις εκτελεστών τίτλων, όπως κατασχέσεις κινητών, ακινήτων, μετοχών, αφαιρέσεις κινητών, εξώσεις, δικαστικές αποφάσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις, πρακτικά δικαστηρίων κ.ά. Για παράδειγμα, αν ένας γονιός αρνείται να συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου να παραδώσει τα παιδιά στο γονέα που έχει την επιμέλεια τότε ανατίθεται στον δικαστικό επιμελητή, μόνο αρμόδιο κατά το νόμο, να πάρει αναγκαστικά τα παιδιά από τον ένα γονιό και να τα παραδώσει στον άλλο. Μάλιστα, ο νόμος υποχρεώνει το δικαστικό επιμελητή να χρησιμοποιήσει και βία, δηλαδή τον ελάχιστο αναγκαίο εξαναγκασμό, προκειμένου να εκτελεστεί η δικαστική απόφαση. Ακόμη, κατ' εντολή του πελάτη του, διεξάγει διάφορες έρευνες σε υποθηκοφυλακεία, βιβλία μεταγραφών, μητρώα αεροσκαφών, αυτοκινήτων, νηολογίων, ναυτικών υποθηκολογίων, ΔΟΥ, υπουργείο Συγκοινωνιών, Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών και λοιπών δημόσιων βιβλίων προκειμένου να διαπιστώσει την περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών του πελάτη του και να προχωρήσει στη νόμιμη διαδικασία διευθέτησης της διαφοράς (π.χ., είσπραξη οφειλής, κατόπιν δικαστικής απόφασης). Επίσης, ο δικαστικός επιμελητής για κάθε επίδοση εγγράφου είναι υποχρεωμένος να συντάσσει έκθεση, προκειμένου να αποφεύγονται ισχυρισμοί από τη μεριά του αντίδικου ότι δεν το έλαβε. Τέλος, συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες (δικηγόρους, συμβολαιογράφους κ.ά.) και χρησιμοποιεί σύγχρονα υλικοτεχνικά μέσα (Η/Υ, φαξ κ.ά.) για τη διεκπεραίωση της εργασίας του.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως σε γραφεία ή χώρους δικαστηρίων με κατάλληλες συνθήκες φωτισμού και θερμοκρασίας. Όταν απασχολείται στο γραφείο του, ο χώρος εργασίας του είναι άνετος και ευρύχωρος για την ευκολότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο του ίδιου όσο και των πελατών του. Πρόκειται για πνευματική εργασία με αρκετές ευθύνες, ένταση και άγχος. Πρέπει να έχει πολύ καλή νομική κατάρτιση και να ενημερώνεται συνεχώς για το αντικείμενο της εργασίας του, τις τροπολογίες των νόμων και τη νομολογία των δικαστηρίων. Επίσης, τα καθήκοντα του είναι πολλά και απαιτείται καλός συντονισμός, ώστε οι υποθέσεις του να διεκπεραιώνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, και με αποτελεσματικό τρόπο. Οι ώρες εργασίας είναι πολλές και συχνά χρειάζεται να μετακινείται σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να επιδώσει δικόγραφα και άλλα έγγραφα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Τα προσόντα που χρειάζονται για την άσκηση αυτού του επαγγέλματος, εκτός από την υψηλή νομική κατάρτιση, τη βαθιά γνώση του αντικειμένου και την εμπειρία, είναι το υψηλό αίσθημα καθήκοντος, η ερευνητική διάθεση, η συνθετική και αναλυτική ικανότητα, η επαγγελματική ευσυνειδησία, η υπευθυνότητα, η τιμιότητα, η εχεμύθεια, η υπομονετικότητα, η ευγένεια, η κοινωνικότητα και η διαλλακτικότητα. Ο δικαστικός επιμελητής χρειάζεται, ακόμα, να διαθέτει σωματική και ψυχική αντοχή, εργατικότητα, προθυμία, συνέπεια, αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα, κοινωνικές επιδεξιότητες, επινοητικότητα και διπλωματικότητα. Επίσης, πρέπει να έχει ευχέρεια στο γραπτό και στον προφορικό λόγο και να γνωρίζει καλά τη νομική ορολογία. Τέλος, η πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ξένων γλωσσών διευκολύνουν το έργο του.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Για τις υπηρεσίες που προσφέρει δικαιούται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (Νόμος 2318/1995), να λάβει από τον εντολέα του τη νόμιμη αμοιβή καθώς και κάθε δαπάνη που απαιτείται για τη πραγματοποίηση της εντολής. Επίσης, δικαιούται να αξιώσει πριν από κάθε ενέργεια προκαταβολή ολόκληρης ή μέρους της αμοιβής του και την απαιτούμενη δαπάνη για κάθε πράξη. Σε περίπτωση που η επίδοση ματαιωθεί για λόγους ανεξάρτητους από την θέλησή του δικαιούται ολόκληρο το ποσό της νόμιμης και συμφωνημένης αμοιβής. Επίσης στις περιπτώσεις εκτέλεσης των αποφάσεων, όταν ο οφειλέτης συμμορφωθεί οικειοθελώς προς αυτά που διατάσσει ο εκτελεστός τίτλος ή ο δικαστικός επιμελητής υποχρεωθεί να αποχωρήσει λόγω ματαίωσης της εκτέλεσης πριν από την έναρξή της για λόγους ανεξάρτητους από την θέλησή του, δικαιούται το μισό της νόμιμης και συμφωνημένης αμοιβής του. Εάν όμως έχει ήδη αρχίσει η εκτέλεση και διακοπεί για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, τότε δικαιούται ολόκληρο το ποσό της νόμιμης και συμφωνημένης αμοιβής. Σε δύσκολες πράξεις η αμοιβή του μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που ορίζει ο νόμος, μετά από έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του. Τέλος, δικαιούται να προβεί σε επίσχεση των κάθε μορφής εγγράφων που βρίσκονται στα χέρια του, μέχρι να του καταβληθεί η νόμιμη και συμφωνημένη αμοιβή καθώς και οι δαπάνες για όλες τις πράξεις που ενήργησε.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Εργάζεται ως υπάλληλος σε γραφεία δικαστικών επιδόσεων και εκτελέσεων, ως νομικός σύμβουλος σε οργανισμούς, εταιρίες και επιχειρήσεις, σε δημόσιες υπηρεσίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνδικάτα κ.ά. ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, διατηρώντας δικό του γραφείο.

Πηγή: Περιγράμματα επαγγελμάτων ΟΑΕΔ
Πληροφορίες: Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 05 Μάρτιος 2013 00:16 )
 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.