Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 02:00   
Πράσινα επαγγέλματα στην Ελλάδα
Hits

Πηγή: Lifetrents

ΤΟΜΕΙΣ

Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μεταλλεία, δάση (Πρωτογενής τομέας)
? βιολογική γεωργία,
? βιολογική κτηνοτροφία,
? βιολογική μελισσοκομία,
? ορθολογική εξόρυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων,
? διαχείριση οικοσυστημάτων και δασών ειδικότερα, κτλ.

Βιομηχανία, κατασκευές (Δευτερογενής τομέας)
? κατασκευή ειδών/προϊόντων με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον,
? κατασκευή οικολογικών κτηρίων,
? παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
? επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων και απορριμμάτων, κτλ

Εμπόριο, διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες (Τριτογενής τομέας)

? εμπόριο των βιολογικών ή οικολογικών ειδών/προϊόντων
? απαραίτητες υπηρεσίες για τη διακίνηση αυτών, κ.ά.

Υπηρεσίες πνευματικού χαρακτήρα, παροχή συμβουλών και πληροφοριών, έρευνα, κτλ (Τεταρτογενής τομέας)
? έρευνα προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης,
? εφαρμογή διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου της βιομηχανικής παραγωγής,
? αγροτοτουρισμό, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, κ.ά.

Ενδεικτικοί τίτλοι επαγγελμάτων ? επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε αλφαβητική σειρά

Γεωπόνος φυτικής παραγωγής (κατεύθυνση φυτοπροστασίας & περιβάλλοντος)
Ο γεωπόνος σχεδιάζει, συμβουλεύει και εφαρμόζει μελέτες και προγράμματα γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης με στόχο την αύξηση της παραγωγής και την ποιοτική βελτίωσή της.
Ο γεωπόνος, ως σύμβουλος παραγωγής, παρέχει συμβουλές στους αγρότες ή κηπουρούς για το είδος και τον τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα με το κλίμα και το έδαφος κάθε περιοχής. Διαπιστώνει διάφορες ασθένειες της παραγωγής ή των φυτών και υποδεικνύει τρόπους αντιμετώπισής τους. Δίνει πληροφορίες και συμβουλεύει για τη χρήση νέων υβριδίων και για την αγορά των κατάλληλων γεωργικών μηχανημάτων. Επιπλέον, συμβουλεύει τους αγρότες για την εκτροφή, διατροφή και αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων.
Ο γεωπόνος, ως ερευνητής, ερευνά και εφαρμόζει πρότυπες και νέες υβριδικές καλλιέργειες. Επίσης, εξετάζει την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις νέων φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Όταν ο γεωπόνος εργάζεται ως υπάλληλος σε εταιρεία παραγωγής ή προώθησης λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων ενημερώνεται για τα προϊόντα της εταιρείας που εκπροσωπεί, επισκέπτεται γεωπόνους που δραστηριοποιούνται ως έμποροι γεωργικών ειδών και ενημερώνει για τις δυνατότητες των νέων προϊόντων, προσπαθώντας να τα προωθήσει. Τέλος, όταν ο γεωπόνος εργάζεται στο Υπουργείο Γεωργίας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε συνεταιριστικές ενώσεις ασχολείται κυρίως με έρευνες ή μελέτες προστασίας του περιβάλλοντος και ελέγχους ποιότητας της παραγωγής.

Γεωργός (βιολογικής γεωργίας)
Η βιολογική γεωργία διαφέρει από τα άλλα συστήματα γεωργίας σε πολλά σημεία. Ευνοεί τις ανανεώσιμες πηγές και την ανακύκλωση επιστρέφοντας στο έδαφος τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στα κατάλοιπα. Η βιολογική γεωργία σέβεται τα συστήματα του ίδιου του περιβάλλοντος για την καταπολέμηση των παρασίτων και των ασθενειών στις καλλιέργειες και στην κτηνοτροφία και αποφεύγει τη χρησιμοποίηση συνθετικών παρασιτοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, χημικών λιπασμάτων, αυξητικών ορμονών, αντιβιοτικών ή γενετικών τροποποιήσεων. Αντίθετα, o γεωργός βιολογικής γεωργίας χρησιμοποιεί ένα φάσμα τεχνικών που βοηθούν τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και μειώνουν τη ρύπανση.

Γεωτεχνολόγος ? Περιβαλλοντολόγος
O Γεωτεχνολόγος ? Περιβαλλοντολόγος ερευνά, ανιχνεύει και εντοπίζει μεταλλοφόρα πεδία, αναλύει, αναγνωρίζει και επεξεργάζεται  δείγματα, συντάσσει οικονομοτεχνικές μελέτες εκμεταλλευσιμότητας ορυκτών υλών.  Συμμετέχει στην επεξεργασία, παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο των βιομηχανικών και αδρανών  ορυκτών, μεταλλευμάτων και ενεργειακών πρώτων υλών και στη συνέχεια στην οργάνωση της μεταφοράς, αποθήκευσης, διακίνησης και επεξεργασίας αυτών.
Μελετά και παρακολουθεί την κατασκευή γεωτεχνικών και μεταλλευτικών έργων, συμμετέχει σε θέματα πραγματογνωμοσύνης και στελεχώνει τις υπηρεσίες ασφάλειας σε ορυχεία και μεταλλευτικές επιχειρήσεις.
Αναλαμβάνει γεωτεχνικές, εδαφομηχανικές, υδρολογικές, τεχνικογεωλογικές, προστασίας περιβάλλοντος και υπογείου υδροφόρου ορίζοντα εργασίες των έργων υποδομής, όπως χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων κλπ
Αναλαμβάνει εργασίες μελέτης και ανάλυσης ευστάθειας πρανών τεχνικών έργων, θεμελιώσεως τεχνικών έργων, αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων.
Έχει τα απαραίτητα εφόδια για επαγγελματική δραστηριότητα στο ευρύτερο πεδίο που σχετίζεται με την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
Διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μελέτη ατμοσφαιρικής διασποράς σε μεγάλες σημειακές και επιφανειακές πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αναλαμβάνει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιλαμβάνεται των κοινωνικών, νομικών και οικονομικών επιπτώσεων των επιχειρήσεων σύμφωνα πάντα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο.

Δασολόγος ? Περιβαλλοντολόγος
Ο δασολόγος έχει ως αντικείμενο την έρευνα σε θέματα δασικής οικονομίας καθώς και τη φροντίδα των δασών.
Η δουλειά του επιστήμονα δασολόγου αφορά τη δασική οικονομία, το σχεδιασμό και την κατασκευή έργων στο δάσος καθώς και τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών. Τα καθήκοντα του δασολόγου περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών δασικού ενδιαφέροντος, τη σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, τις κτηματογραφήσεις και την επιστασία επί δασικών θεμάτων.
Η άσκηση του επαγγέλματος του δασολόγου απαιτεί την χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων όπως είναι τα κλισίμετρο, το ρελασκόπιο, το ταχύμετρο, το παχύμετρο και η μετροταινία.

Ειδικός γεωγραφικών συστημάτων ? GIS
Τα Γεωγραφικά συστήματα Πληροφοριών αποτελούν ένα νέο ταχύτατα εξελισσόμενο και ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών που έχουν σχέση με φαινόμενα που εξελίσσονται στο γεωγραφικό χώρο.
Ο ειδικός Γεωγραφικών  συστημάτων Πληροφοριών απόφοιτος ΙΕΚ, έχει αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις και είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε οποιοδήποτε γραφείο ή φορέα του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιεί τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Ειδικός δασικής προστασίας (Δασοφύλακας, Φύλακας θήρας, Προσωπικό δασικών εργασιών)
Ο ειδικός δασικής προστασίας επιμορφώνεται σε θέματα όπως:

 • Ασθένειες και προσβολές φυτών
 • Προστασία δασών από τις πυρκαγιές
 • Έλεγχος δασικών παραβάσεων
 • Δασική νομοθεσία
 • Δασική βοτανική
 • Δασικά προϊόντα
 • Φυσικό περιβάλλον
 • Βιολογία ? οικολογία άγριων ζώων και πτηνών
 • Θηραματική διαχείριση
 • Προστατευόμενες δασικές περιοχές
 • Χειρισμός πυροσβεστικών οχημάτων - οδήγηση
 • Σωματικά αγωγή - σκοποβολή
 • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία ? πρώτες βοήθειες
 • Επιχειρηματικότητα - επικοινωνία

Ελεγκτής/Επιθεωρητής περιβάλλοντος

Έμπορος βιολογικής λαϊκής αγοράς

Επιμελητής - Ξεναγός εθνικών δρυμών και χώρων αναψυχής
Ο επιμελητής - Ξεναγός εθνικών δρυμών και χώρων αναψυχής:

 • Εκπονεί /εφαρμόζει σχέδια διαχείρισης εθνικών δρυμών και προστατευόμενων περιοχών
 • Εκπονεί μελέτες οργάνωσης και λειτουργίας χώρων υπαίθριας αναψυχής
 • Απογράφει και παρακολουθεί μεταβολές φυσικών οικοσυστημάτων, αυτοφυή χλωρίδα, άγρια πανίδα μεταβολές βιότοπων-οικοσυστημάτων , υλοποιεί ενέργειες χειρισμού της βλάστησης
 • Ξεναγεί και εφαρμόζει προγράμματα πληροφόρησης  και ενημέρωσης επισκεπτών
 • Εκτελεί, επιβλέπει και συντηρεί έργα και εγκαταστάσεις υποδομής και ευκολιών εξυπηρέτησης επισκεπτών
 • Εφαρμόζει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πληροφόρησης, ξενάγησης, εξυπηρέτησης των επισκεπτών
 • Εντοπίζει και αντιμετωπίζει κινδύνους που απειλούν το περιβάλλον, συμμετέχει στον αντιπυρικό αγώνα
 • Φροντίζει την ασφάλεια των επισκεπτών, λαμβάνει προληπτικά μέτρα προφύλαξης, παρέχει πρώτες βοήθειες
 • Συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα, ελέγχει την εφαρμογή των νόμων και των περιβαλλοντικών κανονισμών
 • Στελεχώνει φυλάκια, πραγματοποιεί περιπολίες, συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα στη δίωξη παραβατών
 • Χειρίζεται Η/Υ
 • Επικοινωνεί στα ελληνικά και αγγλικά, κατανοεί τεχνικά εγχειρίδια αγγλικής ορολογίας.

Ο επιμελητής - Ξεναγός εθνικών δρυμών και χώρων αναψυχής μπορεί να απασχοληθεί σε φορείς διαχείρισης εθνικών δρυμών, προστατευόμενων περιοχών, αλσών, δασών, καθώς και σε εγκαταστάσεις ορεινού τουρισμού, θηραματικών αποθεμάτων, ζωολογικών πάρκων-κήπων, βοτανικών κήπων και εγκαταστάσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κλπ.

Επόπτης, φύλακας φυσικού περιβάλλοντος

Κτηνοτρόφος (βιολογικής κτηνοτροφίας)
Ο κτηνοτρόφος φροντίζει ζώα με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση των ίδιων και των προϊόντων που προέρχονται από αυτά.
Σήμερα, η κτηνοτροφία γίνεται κυρίως σε οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες όπου οι κτηνοτρόφοι εξειδικεύονται στην εκτροφή ενός ζώου. Οι μονάδες παίρνουν το όνομα του ζώου (ορνιθοτροφεία, χοιροστάσια, αγελαδοτροφεία).
Η βιολογική κτηνοτροφία στηρίζεται στη φυσική διαβίωση των ζώων, χρησιμοποιεί κατά βάση ζωοτροφές που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο, περιορίζει στο ελάχιστο δυνατό τη χρήση συνθετικών αλλοπαθητικών φαρμάκων, είναι αντίθετη προς την γενετική τροποποίηση, προστατεύει το περιβάλλον και διακρίνεται για την υγιεινή των προϊόντων που παράγει. Η βιολογική κτηνοτροφία απαιτεί μια συνολική μεταχείριση των αγροτικών ζώων, τέτοια που να διασφαλίζει την υγεία και την φυσιολογική τους ανάπτυξη, καθώς και την ολοκληρωμένη και αειφορική χρήση των φυσικών πόρων και του αγροτικού οικοσυστήματος.

Μελισσοκόμος (βιολογικής μελισσοκομίας)
Ο μελισσοκόμος ασχολείται με την εκτροφή μελισσών, τη συγκομιδή και πώληση του μελιού, του βασιλικού πολτού, της κερήθρας και των άλλων προϊόντων που παράγει η μέλισσα.
Η βιολογική μελισσοκομία διαφέρει της συμβατικές ως προς:

 • Την επιλογή της καταγωγής των μελισσών. Κατά την επιλογή των φυλών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα προσαρμογής τους στις τοπικές συνθήκες, η ζωτικότητα και η αντοχή τους στις ασθένειες.
 • Τη θέση μελισσοκομείων η οποία πρέπει μεταξύ άλλων να είναι τέτοια ώστε σε ακτίνα 3 χλμ. από το μελισσοκομείο, οι πηγές νέκταρος και γύρης πρέπει να αποτελούνται βασικά από βιολογικές καλλιέργειες ή και αυτοφυή βλάστηση.
 • Τη θεραπευτική αγωγή. Χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση φυτοθεραπευτικά και ομοιοπαθητικά προϊόντα, εφόσον η θεραπευτική τους ικανότητα είναι αποτελεσματική, αντί των αλλοπαθητικών συνθετικών χημικών φαρμάκων.

 

Μηχανικός περιβάλλοντος
Ο μηχανικός περιβάλλοντος ασχολείται με τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, ο μηχανικός περιβάλλοντος ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους αρμόδιους φορείς για περιβαλλοντικά θέματα, συλλέγει στοιχεία, εκπονεί μελέτες και τις παρουσιάζει σε εμπλεκόμενους φορείς, σχεδιάζει, εφαρμόζει και ελέγχει προγράμματα για την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Ακόμη, διαμορφώνει την πολιτική των εταιρειών ή υπηρεσιών σε θέματα περιβάλλοντος και τέλος, ενημερώνεται πάνω στη νομοθεσία που αφορά τον τομέα του και μελετά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση τη νομοθεσία αυτή. Για την εργασία του ο μηχανικός περιβάλλοντος χρησιμοποιεί χάρτες και εξειδικευμένα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μηχανικός διαχείρισης ενεργειακών πόρων
Μηχανικός χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης
Ο μηχανικός χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης ασχολείται με την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη διαχείριση φυσικών πόρων και την αστική ή και περιφερειακή ανάπτυξη.
Εκπονεί χωροταξικές, πολεοδομικές και συγκοινωνιακές μελέτες. Αντικείμενό του, επίσης, είναι η χωροθέτηση επιχειρήσεων, παραγωγικών μονάδων και υπηρεσιών. Ακόμη, ασχολείται με το χρονικό και τεχνικοοικονομικό προγραμματισμό έργων και τη διαχείριση φυσικών πόρων. Τέλος, εκπονεί κάθε είδους κοινωνικοοικονομικές μελέτες και έρευνες αστικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάπτυξης, διαχειρίζεται γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και εφαρμόζει μεθόδους τηλεπισκόπησης..
Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία, όργανα, μεθόδους και τεχνικές που βασίζονται στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας .

Περιβαλλοντολόγος
Ο περιβαλλοντολόγος μελετάει τα προβλήματα του περιβάλλοντος αναζητώντας τρόπους για αποτελεσματική αντιμετώπιση τους. Ερμηνεύει τα τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και διαχειριστικά προβλήματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και συμβάλλει στη λύση τους λαμβάνοντας υπόψη του την πολυμέρεια και συνολικότητά τους. Ειδικότερα, ο περιβαλλοντολόγος μελετά τις σχέσεις οργανικής και ανόργανης ύλης, τις σχέσεις μεταξύ των έμβιων όντων και των οικοσυστημάτων καθώς και τις σχέσεις του φυσικού περιβάλλοντος με την ανθρώπινη κοινωνία. Ακόμη, επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις για τη σωστή διαχείριση των οικοσυστημάτων, δηλαδή μια διαχείριση που να αποτρέπει την καταστροφή τους από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και κατά το δυνατόν να επιτρέπει τη διατήρησή τους.

Πωλητής οικολογικών τροφίμων και άλλων ειδών

Στέλεχος κέντρων πληροφόρησης και ειδικών φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

Στέλεχος διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Στέλεχος εγκατάστασης - λειτουργίας - παρακολούθησης ΧΥΤΑ

Στέλεχος ήπιων μορφών αγροτουρισμού

Στέλεχος οργάνωσης προγραμμάτων ανακύκλωσης και ευαισθητοποίησης κοινού

Στέλεχος παρακολούθησης εγκαταστάσεων λειτουργίας υγρών αποβλήτων


Τεχνικός αερίων καυσίμων ? φυσικού αερίου
Ο τεχνικός αερίων καυσίμων ? φυσικού αερίου είναι ένας ειδικευμένος τεχνικός ικανός να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων και συσκευών αερίων καυσίμων, καθώς και με τη διανομή, μεταφορά και ποιοτικό έλεγχο αυτών. Παραδείγματα πιθανής επαγγελματικής αποκατάστασης είναι σε εταιρείες σχεδιασμού και εγκατάστασης δικτύων καυσίμων, σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν ή παράγουν αέρια καύσιμα, σε εταιρείες διανομής φυσικού αερίου, σε συνεργεία επισκευής συσκευών αερίου, σε επιχειρήσεις πώλησης συσκευών. Μπορεί επίσης να εργαστεί επίσης σαν ελεύθερος επαγγελματίας συντηρητής ή εγκαταστάτης οικιακών δικτύων φυσικού αερίου.

Τεχνικός βιολογικής-οικολογικής γεωργίας
Ο τεχνικός βιολογικής γεωργίας διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες ώστε να μπορεί να παράγει βιολογικά προϊόντα σύμφωνα με τις αρχές των μεθόδων της βιολογικής γεωργίας. Στόχος της ειδικότητας αυτής είναι η παραγωγή προϊόντων φιλικών στο φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ο τεχνικός βιολογικής γεωργίας έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει καθαρές τεχνολογίες για νέες δυναμικές καλλιέργειες με σκοπό την αντικατάσταση και συμπλήρωση αναγκαίων γεωργικών προϊόντων τα οποία σε πολλές περιπτώσεις εισάγονται από ξένες χώρες. Επίσης ο τεχνικός βιολογικής γεωργίας μπορεί να καταστρώνει καλλιεργητικό σχέδιο για τη μετάβαση της συμβατικής καλλιέργειας σε βιολογική.

Τεχνικός ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος

Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης
Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις αυτής της ειδικότητας αναφέρονται στους παρακάτω τομείς:

 • Παρακολούθηση καλής λειτουργίας, βαθμονόμησης και συντήρησης του εξοπλισμού (οργάνων, συσκευών)
 • Λήψη και συλλογή μετρήσεων
 • Επεξεργασία μετρήσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων
 • Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας, της συντήρησης και του ελέγχου των εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης
 • Έλεγχος των εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης με βάση τις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις και οδηγίες.

Ο Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης απασχολείται στη Βιομηχανία, Βιοτεχνία, Δημόσιο, ΟΤΑ.

Τεχνίτης εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων βιολογικού καθαρισμού

Τεχνίτης περιβάλλοντος

Τεχνίτης περιβάλλοντος και αγροτουρισμού

Τεχνίτης τροφίμων και εμπορίας γεωργικών προϊόντων

Τεχνίτης ΧΥΤΑ και εγκαταστάσεων ανακύκλωσης


Τεχνολόγος αντιρρύπανσης
Ο Τεχνολόγος αντιρρύπανσης διαθέτει το επιστημονικό υπόβαθρο και τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει περιβαλλοντικά προβλήματα. Ειδικότερα, έχει τη δυνατότητα να:

 • Οργανώνει, επιβλέπει, διεξάγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί μετρήσεις και πειράματα σε όλες τις κατηγορίες ρυπαντών.
 • Εγκαθιστά και συντηρεί όργανα, συσκευές και συστήματα σε εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης.
 • Μελετά, σχεδιάζει και επιβλέπει τη λειτουργία συστημάτων και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης.
 • Μελετά τη βελτιστοποίηση μεθόδων, διαδικασιών και εγκαταστάσεων ελέγχου της ρύπανσης.
 • Διενεργεί εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που αναφέρονται σε συσκευές, συστήματα και εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης
 • Εκπονεί ή αξιολογεί μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Εμπορεύεται και διακινεί εξοπλισμό, όργανα, υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε συστήματα και εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης.
 • Απασχολείται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και να συμμετέχει σε προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα διαχείρισης ρύπων και προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Παρακολουθεί τις μεταβολές των σχετικών κανονισμών και νομοθετικών ρυθμίσεων και ελέγχει την εφαρμογή τους.
 • Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της ειδικότητάς του.
 • Εργάζεται συλλογικά και ομαδικά, πάνω σε σύνθετα τεχνικο-οικονομικά θέματα της ειδικότητάς του


Τεχνολόγος γεωπόνος βιολογικής γεωργίας
Ασχολείται με την εφαρμογή των γεωπονικών και βιολογικών επιστημών κατά  την παραγωγή φυτικών και ζωικών αγροτικών προϊόντων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και την υγεία του καταναλωτή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορεί  να απασχοληθεί: στον δημόσιο τομέα-σε υπηρεσίες, σε τράπεζες, στο Υπουργείο Γεωργίας και Ανάπτυξης, σε συνεταιρισμούς, σε επιχειρήσεις και σε βιομηχανίες τροφίμων, ως ελεύθερος επαγγελματίας

Τεχνολόγος- Δασοπόνος - διαχείρισης φυσικών πόρων
Διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στους παρακάτω τομείς:

 • Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση δασικών μελετών διαχείρισης και προστασίας των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων (ΧΦΟ) και ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας, καθώς και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά έργα και δραστηριότητες. Στελέχωση ομάδων περιβαλλοντικών μελετών ή έργων διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος.
 • Διαχείριση, προστασία, οργάνωση και λειτουργία :
 • Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών ανόρθωσης και αποκατάστασης υποβαθμισμένων χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων.
 • Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων απογραφής και παρακολούθησης των ΧΦΟ με χρήση Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης και εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για τη βελτίωση της αύξησης και παραγωγής ξύλου, συγκομιδής και ορθολογικής χρήσης ξύλου, απόληψης δασικών προϊόντων, επεξεργασίας και εμπορίας αυτών.
 • Έλεγχος ποιότητας και καταλληλότητας, καθώς και διακίνηση και μεταποίηση των προϊόντων (άμεσων και έμμεσων) που παράγονται από την αειφορική εκμετάλλευση των ανανεώσιμων δασικών πόρων.
 • Μελέτη χειμαρρικών φαινομένων και διαχείριση λεκανών απορροής. Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή ορεινών υδροτεχνικών έργων. Διαχείριση χιονιού.
 • Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή και λειτουργία τεχνικών έργων υποδομής. Σχεδιασμός και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων.
 • Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών Επιχειρησιακής έρευνας, Πολιτικής και Διοίκησης για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων δασικών πόρων.
 • Εφαρμογή των συστημάτων και μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης των Δασικών Πυρκαγιών.
 • Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης δασοπονικών και λιβαδοπονικών φυτών.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα.
 • Σύμβουλος περιβαλλοντικής πολιτικής και επόπτης εφαρμογής διατάξεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας και προδιαγραφών περιβαλλοντικής συμβατότητας έργων και δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα.
 • Στελέχωση υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, που σχετίζονται με σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης και γενικά διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και την πραγματοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον.
 • Εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
 • Χρησιμοποίηση και εμπορία των φυτοπροστατευτικών ουσιών δασικού ενδιαφέροντος.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Δασοπονίας.


Τεχνολόγος ελέγχου ποιότητας αγροτικών προϊόντων
Ο Τεχνολόγος ελέγχου ποιότητας αγροτικών προϊόντων μπορεί να καλύψει θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθεί σε: γεωργικές και ζωοτεχνικές επιχειρήσεις, αγροτικούς συνεταιρισμούς και οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις προώθησης αγροτικών προϊόντων, όλο το φάσμα του Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα της Γεωργικής Οικονομίας.

Τεχνολόγος ενέργειας
Ο Τεχνολόγος ενέργειας μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά:

 • Με όλα τα αντικείμενα της ενεργειακής τεχνολογίας και ειδικότερα με τα αντικείμενα της ενεργειακής μηχανολογίας και της ενεργειακής ηλεκτρολογίας στα οποία περιλαμβάνεται η διαχείριση, η ορθολογική χρήση ενέργειας και οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Με τη σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, επίβλεψη, συντήρηση, και επισκευή του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων όλων των ενεργειακών συστημάτων.
 • Με το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας.
 • Μπορεί επίσης να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και σε θέσεις στη βιομηχανία, σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, σε γραφεία μελετών, σε εταιρείες κατασκευής έργων ή συντήρησης μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε επιχειρήσεις προμήθειας εξοπλισμού ενεργειακής τεχνολογίας κλπ.


Τεχνολόγος οικολογίας & περιβάλλοντος
Ο  Τεχνολόγος οικολογίας & περιβάλλοντος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει με ποιότητα και αποτελεσματικότητα τα ακόλουθα:

 • Εκτίμηση και έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος,
 • Μετρήσεις ποιότητας εδάφους αέρα υδάτων και αποβλήτων,
 • Παρακολούθηση συστημάτων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων,
 • Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον,
 • Εκτίμηση έλεγχος και πρόληψη της ρύπανσης IPPC,
 • Εφαρμογή των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14000, 14001
 • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 • Εκπόνηση περιβαλλοντικών διαχειριστικών σχεδίων,
 • Εφαρμογή μεθόδων περιβαλλοντικού ελέγχου EMAS,
 • Πιστοποίηση επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά πρότυπα,
 • Προσδιορισμό περιβαλλοντικού κόστους


Τεχνολόγος Τοπογράφος ? Γεωπληροφορικής
Ο Τεχνολόγος Τοπογράφος ? Γεωπληροφορικής μπορεί να απασχοληθεί: ως υπεύθυνος ή στέλεχος σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών, σε χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες, σε πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες, σε χαρτογραφική υποδομή και θεματικούς χάρτες, σε συγκοινωνιακές μελέτες, σε υδραυλικές μελέτες, σε μελέτες τοπογραφίας, προσέγγιση του αγροτικού χώρου (άρδευση, διανομή, αναδασμός), σε εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά καθήκοντα, σε θέματα χαρτογραφικής υποδομής στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Υπεύθυνος αποκατάστασης περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων ζωνών, όπως χωματερές & λατομεία

Υπεύθυνος λειτουργίας και εξοπλισμού παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Υπεύθυνος παρακολούθησης υδάτινων αποδεκτών και ποιότητας πόσιμου νερού

Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 05 Μάρτιος 2013 00:23 )
 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.