Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2016 16:45    Εκτύπωση
Εγκύκλιος για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ

To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξέδωσε εγκύκλιο για τις πανελλαδικές  εξετάσεις υποψηφι?ων ημερησι?ων ΕΠΑΛ με το νε?ο συ?στημα και υποψηφι?ων ημερησι?ων και εσπερινω?ν ΕΠΑΛ (Ομα?δα Α ? και μαθη?ματα ειδικο?τητας Ομα?δα Β ?) με το παλαιο? συ?στημα, ε?τους 2016.

Η εγκύκλιος