Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2012 14:24    Εκτύπωση
Ρύθμιση υπαγωγής στις ειδικές περιπτώσεις Ελλήνων και Αλλοδαπών χωρίς πιστοποιητικό ΑΣΠΕ

Με έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας ρυθμίζει το θέμα πολυτέκνων αλλοδαπών και Ελλήνων πολιτών που στερούνται πιστοποιητικού ΑΣΠΕ - (Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας)

Τόσο οι Έλληνες πολίτες όσο και οι αλλοδαποί (που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του ν. 3454/2006) οι έχοντες βάσει του πιστοποιητικού οικογενειακής τους κατάστασης άνω των τριών ζώντα τέκνα, αλλά δεν διαθέτουν πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε. για διάφορους λόγους (π.χ. υπέρβαση του ηλικιακού ορίου του πρώτου τέκνου τους), και δεν αποδεικνύουν έτσι την πολυτεκνική τους ιδιότητα, υπάγονται στην ειδική κατηγορία των τριτέκνων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων.

Συνεπώς, στις προαναφερθείσες περιπτώσεις οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην ειδική περίπτωση των τριτέκνων, κατά τις οδηγίες του κεφαλαίου Β3 της ανωτέρω (1) σχετικής εγκυκλίου μας (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και σχετικά τροποποιημένη υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό και το ονοματεπώνυμο των ζώντων τέκνων-Υπόδειγμα 2α).

Σημειώνεται ότι για τη διευκόλυνσή σας, όσον αφορά στο θέμα της ένταξης υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, στον ιστότοπο http://exams.minedu.gov.gr, στις «Οδηγίες χρήσης» υπάρχουν «Συχνές Ερωτήσεις Ειδικών Περιπτώσεων» με τις απαντήσεις, που ενημερώνεται συνεχώς (π.χ. Ερώτηση Δ8, ως τυφλοί θεωρούνται αυτοί με ποσοστό αναπηρία άνω του 80%).

Τελευταία Ενημέρωση ( Δευτέρα, 04 Μάρτιος 2013 23:17 )