Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Σάββατο, 06 Ιούλιος 2013 23:48    Εκτύπωση
Δικαίωμα για την συμμετοχή στο διαγωνισμό των Δικαστικών Επιμελητών έχουν μόνον οι πτυχιούχοι Νομικών Σχολών

Σύμφωνα με τον Νόμο 4072/2012, άρθρο 326 «Ρύθμιση θεμάτων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις» η παράγραφος 10 ορίζει τα εξής:
Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2318/1995* (Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών) αντικαθίστανται ως εξής:
β) είναι πτυχιούχος Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού, αναγνωρισμένου από το νόμο.
γ) έχει συμπληρώσει άσκηση έξι (6) μηνών σε δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 6 του παρόντος

Το άρθρο 3 του ν. 2318/1995 αφορά στον Διαγωνισμό - Άσκηση (Δικαστικών Επιμελητών)

Μέχρι και την τροποποίησή του γινόταν δεκτοί και οι έχοντες απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.
Με τον Νόμο 4072/2012 αυτή η δυνατότητα αίρεται και πλέον δικαίωμα για την συμμετοχή στο διαγωνισμό των Δικαστικών Επιμελητών έχουν μόνον οι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής.

   Πληροφορίες: Προκήρυξη διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών έτους 2013
   Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος